Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten kunnanvaltuustossa 2017-2019 (lisäpykälä)

KIRDno-2017-400

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 19.6.2017

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saa­neet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos si­tä vaatii läs­nä­ole­vis­ta toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja­ka­mal­la läs­nä­ole­vien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tu­lee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään ko­ko­nais­lu­kuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos va­ra­jä­se­net ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja eh­dok­kaa­na tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos va­ra­jä­se­net eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi va­lit­tu­jen jäl­keen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet eh­dok­kaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mi­tä kun­nal­lis­vaa­leis­ta säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaa­lin toi­mit­ta­mi­ses­ta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaa­li on toi­mi­tet­ta­va suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan valtuusto valitsee toi­mi­kau­dek­seen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lau­ta­kun­nas­sa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden va­ra­pu­heen­joh­ta­jan.

Toimielimien jäseniä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kun­nal­lis­ten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4a §:n 1. momentti, jonka mu­kaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vä­hin­tään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Vaalilautakunnassa tulee siten ol­la naisia tai miehiä vähintään kaksi (2).

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen­ki­lö­koh­tai­sen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään pu­heen­joh­ta­jis­toa vaatimus ei erikseen koske.

Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

Valmistelija: hallintojohtaja Anu Karkinen etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1  ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1.1     valitsee kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toi­mi­kau­dek­si 2017-2019 viisi (5) jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä

1.2     valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toi­mi­kau­dek­seen vuosille 2017-2019

1.3     valitsee kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan sihteeriksi valtuuston pöytäkirjanpitäjän

2        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta ko­kouk­ses­sa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

 

Kunnanvaltuusto 19.6.2017

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää

1  ottaa asian käsiteltäväksi

2  päätösehdotus annetaan kokouksessa kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen

3  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kokouksessa annettu ehdotus:

kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1     valitsee kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toi­mi­kau­dek­si 2017-2019 viisi (5) jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä

2     valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toi­mi­kau­dek­seen vuosille 2017-2019

3     valitsee kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan sihteeriksi valtuuston pöytäkirjanpitäjän

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1  ottaa asian käsiteltäväksi

2  valita kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toi­mi­kau­dek­si 2017-2019 viisi (5) jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä sekä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toi­mi­kau­dek­seen vuosille 2017-2019 seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Timo Haapaniemi, puheenjohtaja Matti Kaurila               
Linda Basilier, varapuheenjohtaja Carl-Johan Kajanti
Outi Saloranta-Eriksson Emmi Wehka-aho
Markus Myllyniemi Johanna Fleming
Pekka M. Sinisalo Riikka Purra

3  valita kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan sihteeriksi valtuuston pöytäkirjanpitäjän

4   tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat