Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiejaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019

KIRDno-2017-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 

Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että tiejaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Tiejaostossa on kolme (3) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1.1 valita tiejaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.2 valita tiejaoston jäsenten keskuudesta tiejaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1 valita tiejaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 valita tiejaoston jäsenten keskuudesta tiejaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita tiejaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019 sekä tiejaoston jäsenten keskuudesta tiejaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Ari Liuhta, puheenjohtaja Kaj Nurmi                   
Markku Viitanen, varapuheenjohtaja Ari Lahtinen
Gunnel Hellström Tove Forsén

 


Käsitellyt asiat