Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019

KIRDno-2017-159

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 

Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että perustetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jossa on 11 jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.  Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että lautakunnan nimi muutetaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnaksi, ja että sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan enemmistön on oltava varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Yhden lautakunnan jäsenen ja tämän varajäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Muut lautakunnan jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1.1 valita sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle  2017-2019

1.2 valita sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1 valita sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle  2017-2019

2 valita sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle  2017-2019 ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Linda Basilier, puheenjohtaja Niklas Lindholm                   
Anni-Mari Syväniemi, varapuheenjohtaja Leena Riipinen      
Antti Kilappa Jaakko Kallio
Anna-Mari Toikka Ekhart Georgi
Krista Petäjäjärvi Maarit Orko
Jarmo Siivari Jannika Ranta
Erkki Majanen Vili Herrala
Markus Myllyniemi Pekka Arvola
Elina Kinnunen Irja Bergholm
Maj-Britt Hellström Dick Lindertz
Tony Björk Maj Åberg-Hildén

 


Käsitellyt asiat