Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019

KIRDno-2017-165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 

Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että perustetaan ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, jossa on seitsemän (7) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston puheenjohtajan on oltava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varsinainen jäsen ja varsinainen valtuutettu. Varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1.1 valita ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.2 valita ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten keskuudessa jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1 valita ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 valita ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten keskuudessa jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019 sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten keskuudessa jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Tony Björk, puheenjohtaja                        Maj Åberg-Hildén                           
Stig Nyberg, varapuheenjohtaja Mikeal Gerkman
Michaela Kartano Outi Saloranta-Eriksson
Jesper Eklund Annika Korolainen
Thorolf Sjölund Teresa Wikström
Rita Holopainen Martin Valtonen
Pia Furu Alexander Munck

 


Käsitellyt asiat