Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019

KIRDno-2017-161

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 

Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että rakennus- ja ympäristölautakunnan enemmistön on oltava varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1.1 valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.2 valita rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1 valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 valita rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019 sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Saara Huhmarniemi, puheenjohtaja Sanni Jäppinen
Greger Englund, varapuheenjohtaja Jenny Snellman           
Maija Lounamaa Emmi Wehka-aho
Robert Karlsson Maiju Sulin
Leena Virkki Ralf Grönberg
Jukka Liimatainen Tommi Saranpää
Tapio Hartikainen Ville Salminen
Christina Nyström Cenneth Lindström
Katja Juuti Tero Koivuranta

 


Käsitellyt asiat