Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Perusturvan valmiussuunnitelma

KIRDno-2017-199

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Ståhle, liisa.stahle@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 31.05.2017 § 70

 

Kunnalla on normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeinen vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden sekä muun tärkeän ja kriittiseksi arvioidun palvelu- ja hyödyketuotannon huolehtimisesta. Kunnan varautumisvelvollisuus perustuu valmiuslain (1552/2011) 12 §:ään. Sen mukaisesti kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Perusturvan valmiussuunnitelma muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmista. Niiden sisältönä ovat lainsäädännölliset lähtökohdat, hälytyskaaviot ja toimintakortit, varautumisen kuvaukset sekä huoltosuunnitelma.

Perusturvan varautumisen lähtökohtana on, että palvelutaso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Kunnan kuten myös sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmissa erityis- ja häiriötilanteita johtaa lähtökohtaisesti se esimies, joka normaalitilanteessakin johtaa ja vastaa toiminnasta, sillä hän omaa parhaat tiedot ja taidot myös häiriötilanteen aikana.

Sosiaalihuollon valmiuspäällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto ja terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Arja Liinavuori esittelevät valmiussuunnitelman kokouksessa.

 

Valmistelijat: Sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Sirkku Pekkarinen-Keto, p. 040 756 1411, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Arja Liinavuori, p. 050 350 3925 vt. johtava ylilääkäri Kaija Hannula, p. 0503769930 ja hankesuunnittelija Anne Hilander, p. 040 126 9672

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma

(salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)

 

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta merkitsee perusturvan toimialalla valmistellun valmiussuunnitelman tiedokseen ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta merkitsi perusturvan toimialalla valmistellun valmiussuunnitelman tiedokseen ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

 

Pöytäkirjan liite:

Liite 4/31.5.2017, Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma

(salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)

Tiedoksi

Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)

Ehdotus

Esityslistan liite:

  • Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma (salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)

 

Kunnanhallitus hyväksyy perusturvan toimialalla valmistellun valmiussuunnitelman ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kunnanhallitus

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Liisa Ståhle, liisa.stahle@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee perusturvan toimialalla valmistellun valmiussuunnitelman tiedoksi.

 

Käsittely:

Keskustelun aikana jätettiin seuraavat evästykset:

Valtuutettu Linda Basilierin evästys: Kolmas sektori voi olla mukana kunnan perusturvan valmiussuunnitelmassa

Valtuutettu Pekka Jäppisen evästys: Toimintakorteissa ei aina ole kerrottu kuka päättää jonkin tietyn toimenpiteen käyttöönotosta tai käynnistämisestä. Toisaalta joissain kohdin on kerrottu henkilön nimi, ilman virka-asemaa. Ehdotan, että asia palautetaan/tarkistetaan uuudelleenvalmisteluun, siten, että toimintakortit tarkistetaan tältä osin.

Evästykset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen seuraavilla evästyksillä:

1 kolmas sektori voi olla mukana kunnan perusturvan valmiussuunnitelmassa

2   toimintakortteja tarkistettava seuraavilta osin: on kerrottava tarkemmin kuka päättää jonkin tietyn toimenpiteen käyttöönotosta tai käynnistämisestä, henkilön nimi ja virka-asema on ilmoitettava.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat