Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019

KIRDno-2017-158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 

Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 kunnan toimielinrakenteesta päättäessään, että perusturvalautakunnassa on 11 jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että perusturvalautakunnan enemmistön on oltava varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Yhden jäsenen ja tämän varajäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat varsinaisia valtuutettuja.

 Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1.1. kunnanvaltuusto päättää valita perusturvalautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.2 kunnanvaltuusto päättää valita perusturvalautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1 valita perusturvalautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 valita perusturvalautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita perusturvalautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019 sekä perusturvalautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Jukka Tammi, puheenjohtaja Tero Suominen
Riikka Purra, varapuheenjohtaja Piia Aallonharja
Petri Ritala Seppo Linnaluoto
Eja Björkqvist Kaj Sjöblom
Fredrik Pelin Pirjo Salmi
Merja Reijonen Annukka Knuutinen
Veikko Vanhamäki Raimo Elonsalo
Tuula Sjölund Risto Pakarinen
Marjut Frantsi-Lankia Marjaana Munther
Emmi Wehka-aho Ulla Aitta
Pekka Rantanen Tero Kovala

 


Käsitellyt asiat