Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lautakuntien varajäsenten ja varapuheenjohtajien kelpoisuusvaatimusten muuttaminen (lisäpykälä)

KIRDno-2017-395

Valmistelija

  • Tanja Mansikka, tanja.mansikka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 19.6.2017:

Kunnan uuden toimielinrakenteen mukaan on perusturvalautakunnan, sivistys-ja vapaa-aikalautakunnan ja kuntatekniikan lautakunnan yhden jäsenen ja tämän varajäsenen oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Lisäksi on edellä mainittujen lautakuntien ja rakennus-ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan oltava varsinaisia valtuutettuja.

Poliittisten puolueiden käymissä neuvotteluissa toimielinten luottamushenkilöpaikoista on ilmennyt, ettei lautakuntien toimielinten varajäsenten ja varapuheenjohtajien osalta ole kelpoisuusvaatimukset täyttäviä luottamushenkilöitä riittävästi. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Lähtökohta on siis, että jäseniin ja varajäseniin sovelletaan samoja säännöksiä. Jos tilanne on kuitenkin käytännössä se, ettei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä luottamushenkilöitä saada valituksi varajäseniksi tai varapuheenjohtajiksi on toimielinten kokoonpanoa koskevia vaatimuksia muutettava tältä osin, jotta luottamushenkilövalinnat saadaan tehtyä. Muutos on mahdollinen, koska asetetut kelpoisuusvaatimukset perustuvat valtuuston omaan päätökseen eivätkä kuntalain säännöksiin.  

Lautakuntien osalta on kelpoisuusvaatimuksia mahdollista muuttaa esimerkiksi siten, että ainoastaan lautakunnan varsinaisen jäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Lisäksi voidaan edellyttää, että lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lautakuntien varajäseniltä ja varapuheenjohtajilta edellytetä samoja kelpoisuusvaatimuksia kuin lautakuntien varsinaisilta jäseniltä ja varsinaisilta puheenjohtajilta. Muilta osin muutoksia kelpoisuusvaatimuksiin ei tehtäisi.

Kunnanhallitus päättää

1  ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1.1  perusturvalautakunnan, sivistys-ja vapaa-aikalautakunnan ja kuntatekniikan lautakunnan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunnan yhden jäsenen oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu,

1.2  rakennus- ja ympäristölautakunnan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: rakennus-ja ympäristölautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu,

1.3  edellä mainitut muutokset kirjataan Kunnan hallintosääntöön,

2  tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus päätti

1  ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1.1  perusturvalautakunnan, sivistys-ja vapaa-aikalautakunnan, suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston, ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston sekä palvelutuotannon jaoston ja kuntatekniikan lautakunnan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunnan yhden jäsenen oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu,

1.2  rakennus- ja ympäristölautakunnan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: rakennus-ja ympäristölautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu,

1.3  edellä mainitut muutokset kirjataan Kunnan hallintosääntöön,

2  tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

 

Kunnanvaltuusto 19.6.2017:

 

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää

1  ottaa asian käsiteltäväksi

2  päätösehdotus lisätään kunnanhallituksen 19.6.2017 käsittelyn jälkeen

3  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kokouksessa annettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1  perusturvalautakunnan, sivistys-ja vapaa-aikalautakunnan, suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston, ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston, vapaa-aikajaoston sekä palvelutuotannon jaoston ja kuntatekniikan lautakunnan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunnan yhden jäsenen oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu,

2  rakennus- ja ympäristölautakunnan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: rakennus-ja ympäristölautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu,

3  edellä mainitut muutokset kirjataan Kunnan hallintosääntöön,

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1 ottaa asian käsiteltäväksi

2.1  että perusturvalautakunnan, sivistys-ja vapaa-aikalautakunnan, suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston, ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston, vapaa-aikajaoston sekä palvelutuotannon jaoston ja kuntatekniikan lautakunnan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunnan yhden jäsenen oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu,

2.2  että rakennus- ja ympäristölautakunnan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: rakennus-ja ympäristölautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu,

2.3  että  edellä mainitut muutokset kirjataan Kunnan hallintosääntöön

3  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat