Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kuntakehitysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019

KIRDno-2017-152

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.  

Kunnanvaltuusto päätti toimielinrakenteesta päättäessään 20.6.2016, että kuntakehitysjaostossa on seitsemän (7) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti toimielinrakennetta tarkentaessaan 13.3.2017 § 17, että kuntakehitysjaoston jäsenet ja varajäsenet ovat varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja, ja että kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja on kuntakehitysjaoston jäsen. Kuntakehitysjaoston puheenjohtaja on varsinainen valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1.1 valita kuntakehitysjaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019 

1.2 valita kuntakehitysjaoston jäsenten keskuudesta kuntakehitysjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1 valita kuntakehitysjaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019 

2 valita kuntakehitysjaoston jäsenten keskuudesta kuntakehitysjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti valita kuntakehitysjaostoon seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019 sekä kuntakehitysjaoston jäsenten keskuudesta kuntakehitysjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
Reetta Hyvärinen, puheenjohtaja Elina Utriainen        
Veikko Vanhamäki, varapuheenjohtaja Lennart Långström      
Kati Kettunen Hannu Valtanen
Markus Myllyniemi Johanna Fleming
Bodil Lindholm Hannu Pekka Mäkinen
Miika Engström Erik Lundqvist
Vesa-Pekka Sainio Anneli Granström

 


Käsitellyt asiat