Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valinta

KIRDno-2017-142

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Gunnel Ekström, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 162 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä edellisellä valtuustokaudella toimineiden konsernijaoston ja kunnanvaltuuston valmistelutoimikunnan kokousaikataulusta oli sovittu valtuustokauden vaihtumiseen saakka. Kukin toimielin päätti omista kokousaikatauluistaan siten, että aikataulut oli toimielinten kesken sovitettu yhteen.

Valtuustokauden vaihtumisen vuoksi kokousaikataulu on rakennettava uudelleen. Valmistelun lähtökohtana on kokousaikataulujen yhteensovittaminen siten, että toimielinten kokoukset ajoittuvat toisiinsa nähden loogisesti ja asioiden käsittelyprosessi on sujuva.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun omien kokoustensa osalta

2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättäisi omista kokousaikatauluistaan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely

Timo Haapaniemi ehdotti, että kunnanhallitus päättää seuraavista kokousajoistaan: 26.6.2017; 14.8.2017; 21.8.2017 ja 28.8.2017. Kunnanvaltuustolle esitetään, että se hyväksyisi kunnanvaltuuston kokousaikataulun ehdotuksen mukaisena. Haapaniemen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnnahallitus:

Kunnanhallitus päätti

1 hyväksyä seuraavat tulevat kokousaikataulunsa: 26.6.2017; 14.8.2017; 21.8.2017 ja 28.8.2017

2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättäisi omista kokousaikatauluistaan liittenä olevan ehdotuksen mukaisesti

3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

 

 

Valmistelija

Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto valitaan kahden (2) vuoden toimikaudeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää 

1.1 valita kunnanvaltuustolle puheenjohtajan 

1.2 valita kunnanvaltuustolle I varapuheenjohtajan 

1.3 valita kunnanvaltuustolle II varapuheenjohtajan 

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen  mukaisesti.

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää 

1 valita kunnanvaltuustolle puheenjohtajan 

2 valita kunnanvaltuustolle I varapuheenjohtajan 

3 valita kunnanvaltuustolle II varapuheenjohtajan 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1  valita Anders Adlercreutzin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2017-2019

2  valita Minna Hakapään kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2017- 2019

3  valita Raija Vahasalon kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2017-2019

 

Lisäksi kunnanvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat