Kunnanvaltuusto, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

KIRDno-2017-51

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilmari Viljanen, ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (kv)

956/08.00.01/2015

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.02.2017 § 14

                                           

Kirkkonummen keskeiselle taajamavyöhykkeelle on laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelma on laadittu käynnissä olevien osayleiskaavojen tueksi. Tarkasteltu alue ulottuu Luomasta Kantvikiin.

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on yhteensovittaa kunnan eri liikkumismuotojen ja maankäytön kehittymisen lähtökohdat ja tavoitteen siten, että Kirkkonummella varmistetaaan jatkossa toimiva, turvallinen ja kustannustehokas liikennejärjestelmä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmanssa esitetään, millainen on Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikenneverkoston tavoitetila vuodelle 2040 sekä minkälaisia toimenpiteitä tavoitetila edellyttää.

 

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2040 erityisiä tavoitteita ovat uuden ja tehostuvan maankäytön myötä lisääntyvien liikenneongelmien ratkaiseminen kestävällä tavalla, liikenneverkon toimivuuden varmentaminen, joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä toimenpiteiden suunnittelu ajoneuvoliikenteen olemassa oleviin ongelmakohtiin ja kasvun aiheuttaman ruuhkaisuuden välttäminen.

 

Kirkkonummen suhteellisen alhainen työpaikkaomavaraisuus ja lähes täysin pääkaupunkiseudulle ohjautuva työmatkaliikenne aiheuttaa yksisuuntaista ruuhkaa pääkaupunkiseudun suuntaan kulkevilla väylillä. Tämä asettaa haasteita sekä tieverkolle että joukkoliikennejärjestelmälle. Joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä on kasvanut Kirkkonummella viime vuosina aikana huomattavasti, samoin joukkoliikenteen osuus tehdystä matkoista.

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tutkittu ennustetilannetta vuonna 2040 eri skenaarioilla. Tehtyjen liikenne-ennusteiden perusteella on arvioitu Kirkkonummen tie- ja katuverkon tulevaa kuormittumista, liittymien parannustarpeita ja väylien lisäkaistojen tarpeita, jos ajoneuvoliikenne jatkaa kasvamista ennusteiden mukaisesti. Esitettyjen kehityslinjausten ja tarkempien toimenpiteiden avulla on suunnitelmassa kuitenkin pyritty kehittämään Kirkkonummen liikennejärjestelmää siten, että se edistää kestävää liikkumista ja siten vähentää suurien tie- ja katuinvestointien tarvetta. Tiivistyvän maankäytön ansiosta Kirkkonummella on hyvät edellytykset kehittää liikennejärjestelmäänsä henkilöliikenteessä kestävän liikkumisen periaatteiden mukaisesti.

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

Esityslistan liite:

- Keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liite yt 2 / 16.2.2017

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

 

Yhdyskuntatekninen lautakunta merkitsee suunnitelman tiedoksi.

 

 

Käsittely                                  

Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen esitteli suunnitelman lautakunnalle.

Päätös                                    

Keskustelun jälkeen puheenjohtajan ehdotuksesta asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun yksimielisesti.

Tiedoksi                                  

Kaavoitusyksikkö

Muutoksenhakuohje               

Muutoksenhakukielto

 

_____

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 33

 

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2040 on tehty tarkennuksia ja muutoksia lautakunnan evästysten mukaisesti.

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitellään vahvistettu joukkoliikennekäytävä. Evästyksen mukaisesti suunnitelmaan on lisätty tarkennus siitä että joukkoliikennekäytävän tiheän vuorovälin tarjonnan lisäksi on mahdollista liikennöidä suoria, moottoritietä pitkin kulkevat ruuhka-aikojen pikalinjoja jotka täydentävät muuta tarjontaa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ei ota kantaa tämän tarkemmin bussilinjojen liikennöintiin. Linjojen tarkempi suunnittelu tehdään linjastosuunnitelman yhteydessä HSL:n toimesta. 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman kevyen liikenteen kartta ja edistämistoimenpidetaulukko on päivitetty. Kevyen liikenteen kehittämisen toimenpiteet käsitellään suunnitelmassa liikennejärjestelmätasolla. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan on koottu yksityiskohtaisempi toimenpideohjelma.

 

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu hanketta esittelemään Tommi Eskelinen Sito Oy:stä.

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

 

Esityslistan liite:

- Keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liite Yt 1 / 11.5.2017

 

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

 

Yhdyskuntatekninen lautakunta merkitsee suunnitelman tiedoksi ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle.

 

 

Käsittely                                  

Sito Oy:n Tommi Eskelinen esitteli hankkeen lautakunnalle. Käydyn keskustelun aikana, jäsen Maija Lounamaa ehdotti evästykseksi, että pikalinjatarkastelu tutkitaan jatkosuunnittelussa ja ei mitätöidä pikalinjan tuomaa ajansäästöhyötyä. Evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Jäsen Maija Lounamaa ehdotti lisäevästykseksi, että Kantvikin uuden  katuyhteyden kantatie 51:lle tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee muuttaa korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa. Evästystä kannatettiin yksimielisesti.

                                           

Päätös                                    

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan seuraavilla evästyksillä:

- pikalinjatarkastelu tutkitaan jatkosuunnittelussa ja ei mitätöidä pikalinjan  tuomaa ajansäästöhyötyä

- Kantvikin uuden katuyhteyden kantatie 51:lle tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee muuttaa korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa.

 

Tiedoksi                                   

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

 

Muutoksenhakuohje               

muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

 

Ehdotus

Kunnanhallitus

 Liite:

- Keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liite Yt 1 / 11.5.2017

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että:

1. se merkitsee suunnitelman tiedoksi ja toimittaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Konsultti esittelee suunnitelman kunnanvaltuuston kokouksessa 19.6.2017.

2. tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa. 

 

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely

Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Kantvikin uuden katuyhteyden kantatielle 51tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee muuttaa korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Reijo Munther teki seuraavan muutosehdotuksen: valmisteluun tulee sisällyttää varustautuminen sähköisen liityntäliikenteen järjestelyihin (latausasemat) koskien metron liityntäliikennettä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Timo Haapaniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: Suunnitelman tieverkon kohta 3 ja 4 kehä III ja Masalan sekä Majvikin eritasoliittymä ovat oikeita ja tärkeitä hankkeita. Sen sijaan Majvikista etelään Kartanonrantaan osoitettu sivutietarve katuna (sininen viiva) on tarpeeton ja kallis ratkaisu, joka on poistettava suunnitelmasta. Resurssit on keskitettävä ko. eritasoliittymien saamiseen mahdollisimman nopeasti. Ne ovat jo nyt tarppeellisia ja niiden tarve kasvaa Majvikin ja Suvimäen asemakaavan edetessä.

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla: Kantvikin uuden katuyhteyden kantatielle 51tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee muuttaa korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa. Valmisteluun tulee sisällyttää varustautuminen sähköisen liityntäliikenteen järjestelyihin (latausasemat) koskien metron liityntäliikennettä. Suunnitelman tieverkon kohta 3 ja 4 kehä III ja Masalan sekä Majvikin eritasoliittymä ovat oikeita ja tärkeitä hankkeita. Sen sijaan Majvikista etelään Kartanonrantaan osoitettu sivutietarve katuna (sininen viiva) on tarpeeton ja kallis ratkaisu, joka on poistettava suunnitelmasta. Resurssit on keskitettävä ko. eritasoliittymien saamiseen mahdollisimman nopeasti. Ne ovat jo nyt tarppeellisia ja niiden tarve kasvaa Majvikin ja Suvimäen asemakaavan edetessä.

Valmistelija

 • Ilmari Viljanen, ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmän tiedoksi.

Käsittely:

Sito Oy:n konsultit Laura Poskiparta ja Tero Rahkonen olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan.

Keskustelun aikana jätettiin seuraavat muutosehdotukset:

Valtuutettu Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan sivu 36, toiseksi viimeinen kappaleen ensimmäinen lause "Ensisijaisena pyöräileverkon kehittämistoimenpiteenä tulisi nostaa nykyisten pääreittien tasoa."

Matti Kaurilan muutosehdotusta kannatettiin.

 

Valtuutettu Outi Saloranta-Eriksson teki seuraavan muutosehdotuksen: Yhdyskuntatekniikan lautakunnan yksimielisen päätöksen mukaisesti liikennejärjestelmäsuunnitelmaan piti Kantvikin uuden katuyhteyden kantatie 51:lle tärkeysjärjestystä (nyt 12) muuttaa korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa. Näin ei kuitenkaan liitteessä ole tehty. Esitän, että suunnitelma päivitetään tältä osin.

Outi Saloranta-Erikssonin muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Erkki Majanen teki seuraavan muutosehdotuksen: s.41 Haapionrinteen ja Prikinrannan uusien pientaloalueiden tieyhteys suoraan Upinniementielle.

Erkki Majasen muutosehdotuta kannatettiin.

 

Äänestys

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että on tehty kaksi muutosehdotusta.

Valtuutettu Matti Kaurilan muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuutettu Matti Kaurilan muutosehdotuksesta siten, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat muutosehdotuksen kannalla äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt Matti Kaurilan muutosehdotuksen.

Äänestyksessä annettiin 19 JAA ääntä ja 32 EI ääntä.

Matti Kaurilan muutosehdotus sai enemmän ääniä.

 

Valtuutettu Erkki Majasen muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten siitä on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuutettu Erkki Majasen muutosehdotuksesta siten, että ne, jotka ovat pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat muutosehdotuksen kannalla äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt Erkki Majasen muutosehdotuksen.

Äänestyksessä annettiin 31 JAA ääntä, 17 EI ääntä ja 3 tyhjää ääntä.

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelman seuraavilla muutoksilla:

1  poistetaan sivu 36, toiseksi viimeinen kappaleen ensimmäinen lause "Ensisijaisena pyöräileverkon kehittämistoimenpiteenä tulisi nostaa nykyisten pääreittien tasoa."

2  suunnitelma päivitetään yhdyskuntatekniikan lautakunnan yksimielisen päätöksen mukaisesti siten, että Kantvikin uuden katuyhteyden kantatie 51:lle tärkeysjärjestystä (nyt 12) tulee muuttaa korkeammaksi eli sitä pitää aikaistaa.

Äänestystulokset

 • Jaa 19 kpl 37%

  Bodil Lindholm, Miika Engström, Kim Männikko, Linda Basilier, Maarit Orko, Krista Petäjäjärvi, Anna Aintila, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Emmi Wehka-Aho, Noora Piili, Elina Utriainen, Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Sanni Jäppinen, Anders Adlercreutz, Minna Hakapää, Pekka Oksanen, Jukka Tammi

 • Ei 32 kpl 63%

  Hans Hedberg, Ulf Kjerin, Pekka Rehn, Timo Haapaniemi, Piia Aallonharja, Tony Björk, Hanna Haikonen, Raija Vahasalo, Pekka Sinisalo, Riikka Purra, Katarina Penkert, Matti Kaurila, Ulla Seppälä, Susan Honka, Anni-Mari Syväniemi, Erkki Majanen, Antti Salonen, Anneli Granström, Kati Kettunen, Mikko Kara, Pirkko Lehtinen, Marjut Frantsi-Lankia, Veikko Vanhamäki, Anna Kylmänen, Rita Holopainen, Petri Ronkainen, Carl-Johan Kajanti, Patrik Lundell, Tero Suominen, Johanna Fleming, Kari Hujanen, Pekka Jäppinen

 • Jaa 31 kpl 61%

  Hans Hedberg, Bodil Lindholm, Emmi Wehka-Aho, Anna Aintila, Pekka Jäppinen, Kim Männikko, Pirkko Lehtinen, Rita Holopainen, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson, Markus Myllyniemi, Saara Huhmarniemi, Anders Adlercreutz, Antti Salonen, Tero Suominen, Maarit Orko, Pekka Oksanen, Patrik Lundell, Sanni Jäppinen, Ulf Kjerin, Tony Björk, Anna Kylmänen, Johanna Fleming, Marjut Frantsi-Lankia, Jukka Tammi, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Minna Hakapää, Reetta Hyvärinen, Miika Engström, Kari Hujanen

 • Ei 17 kpl 33%

  Anni-Mari Syväniemi, Timo Haapaniemi, Pekka Rehn, Katarina Penkert, Susan Honka, Raija Vahasalo, Piia Aallonharja, Matti Kaurila, Riikka Purra, Noora Piili, Erkki Majanen, Elina Utriainen, Kati Kettunen, Ulla Seppälä, Veikko Vanhamäki, Hanna Haikonen, Pekka Sinisalo

 • Tyhjä 3 kpl 6%

  Mikko Kara, Anneli Granström, Krista Petäjäjärvi


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat