Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vastaus valtuustoaloitteeseen 21/2008: Kirkkonummen osakkuus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:ssä

KIRDno-2018-846

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa käynnistettiin neuvottelut syksyllä 2016. Kierrätyskeskus osoitti kiinnostusta sijoittua Kirkkonummelle, mikäli sopimuksesta päästään yhteisymmärrykseen ja mikäli heille voidaan osoittaa toimintaan sopivat tilat. Syksyn 2016 aikana Kierrätyskeskuksen kanssa saatiin tehtyä sopimusluonnos. Sen mukaan Kierrätyskeskus työllistäisi vuosittain vähintään 20 palkkatukeen oikeutettua kirkkonummelaista sekä tarjoaisi vuosittain työkokeilupaikan vähintään 10 kirkkonummelaiselle. Kirkkonummen kunta tukisi palkkatuella työllistämistä 500 € / kk / hlö, kun kyse on alle 1 000 päivää työmarkkinatuella olevasta henkilöstä ja 850 € / kk /hlö, kun henkilö on ollut työmarkkinatuella vähintään 1 000 päivää. Työkokeilutyöpaikkoja kunta tukisi 350 € / kk / hlö.

Konsernihallinnossa ja tilahallinnossa on etsitty vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana sopivia tiloja Kierrätyskeskukselle. Yritys toivoisi käyttöönsä tilat mahdollisimman näkyvältä ja hyvin saavutettavalta paikalta. Kirkkonummen kunnan omistuksessa ei ole sopivia tiloja tähän käyttötarkoitukseen lainkaan, joten tiloja on etsitty yksityisiltä markkinoilta. Riittävän suuria toimitiloja löytyisi ainoastaan Masalasta (Salmitie 8) ja Veikkolan teollisuusalueelta. Näitä on Kierrätyskeskukselle tarjottu. Yksityisiltä markkinoilta hankitun vuokratilan suhteen Kierrätyskeskus on esittänyt toiveen, että voisi subventoida tilavuokraa niin, että Kierrätyskeskus maksaisi tiloista ainoastaan niiden käytöstä syntyvät kustannukset (sähkö ja vesi). Tilavuokrien subventointi ei ole kuulunut Kirkkonummen kunnan toimintaperiaatteisiin - tämä kerrottiin Kierrätyskeskukselle.

Kierrätyskeskuksen johtoryhmä käsitteli Kirkkonummelle sijoittumista kokouksessaan 24.4.2018. Johtoryhmä tuli siihen tulokseen, ettei heidän ole mahdollista käynnistää toimintaa Kirkkonummella nykyisessä taloustilanteessa. Kirkkonummelle sijoittuminen olisi ilman toimitilavuokran subventointia liian riskialtista investointi- ja resurssointikulujen takia. Lisäksi asiakkaiden saaminen asioimaan itse toimipisteessä olisi epävarmaa Kirkkonummella, ainakin tarjolla olevissa toimitiloissa.

Kirkkonummelle sijoittumisen sijaan Kierrätyskeskus ehdottaa kunnalle sopimusta, jossa kirkkonummelaisia pitkäaikaistyöttömiä palkattaisiin töihin Espoon toimipisteisiin Suomenojalle ja Nihtisiltaan. Näissä toimipisteissä on pulaa työntekijöistä, ja niihin voitaisiin palkata aiemman sopimusluonnoksen mukaisesti kirkkonummelaisia töihin. Sopimusta tulisi tässä tapauksessa mahdollisesti vielä tarkastella uudelleen kunnan tuen osalta.

Toimenpide-ehdotuksena on, että Kirkkonummen kunta neuvottelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa sopimuksen, jossa kirkkonummelaisia pitkäaikaistyöttömiä työllistetään palkkatuella sekä työkokeilusuhteisesti Espoon toimipisteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää hyväksyä oheisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti esityksen mukaisesti sekä evästi viranhaltijoita etsimään toimitilaa pienimuotoisemmalle kierrätykselle, joka toimisi mahdollisesti yhteistyössä esimerkiksi Toimarin kanssa.

Valmistelija

Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

antaa kunnanvaltuustolle kuntakehitysjaoston vastauksen ja

2

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää kuntakehitysjaoston vastauksen riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

 

Käsittely:

Keskustelun aikana valtuutettu Irja Bergholm teki seuraavan palautusehdotuksen:

Ehdotan että kunta edelleen tutkii asiaa miten parhaiten käynnistää laajempi toiminta kierrätyskeskusasiassa esimerkiksi joko ostamalla tai vuokraamalla kiinteistö. Palautusehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.