Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Vastaus kunnanhallitukselle osoitettuun kysymykseen kotihoidon tilanteesta

KIRDno-2018-620

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuuston kokouksessa jätettiin seuraava kunnanhallitukselle osoitettu kysymys:

"Kirkkonummen kotihoidon tilanteesta on tullut sekä henkilökunnalta että kuntalaisilta viestiä, että palvelutuotanto on jo lähes kriisissä. Viime viikkoina on useampi henkilökunnan jäsenistä irtisanoutunut ja vakanssien täytössä ongelmia, koska päteviä hakijoita ei ole.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä kotihoidon henkilökuntatilanteen parantamiseksi ja palvelun laadun varmistamiseksi?"

 

Kysymyksen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:

Outi Saloranta-Eriksson, Maarit Orko, Krista Petäjäjärvi, Saara Huhmarniemi, Anna-Mari Toikka, Emmi Wehka-aho, Minna Hakapää, Reetta Hyvärinen, Noora Piili, Elina Utriainen, Antti Kilappa, Ulf Kjerin, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Eero Lankia, Hans Hedberg, Fredrik Pelin, Tony Björk, Patrik Lundell, Carl-Johan Kajanti, Rita Holopainen, Pekka M. Sinisalo, Riikka Purra, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Raija Vahasalo, Pekka Rehn, Veikko Vanhamäki, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm ja Ari Harinen.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää hallintosääntö  § 156 mukaisen kysymyksen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kysymyksen oli allekirjoittanut 35 valtuutettua.

Valmistelija

Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 jätettiin seuraava kunnanhallitukselle osoitettu kysymys:

"Kirkkonummen kotihoidon tilanteesta on tullut sekä henkilökunnalta että kuntalaisilta viestiä, että palvelutuotanto on jo lähes kriisissä. Viime viikkoina on useampi henkilökunnan jäsenistä irtisanoutunut ja vakanssien täytössä ongelmia, koska päteviä hakijoita ei ole.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä kotihoidon henkilökuntatilanteen parantamiseksi ja palvelun laadun varmistamiseksi?"

Perusturvalautakuntaa on pyydetty valmistelemaan vastaus kysymykseen toukokuun loppuun mennessä. Vastaus tulisi saada valtuustolle kesäkuun kokoukseen 18.6.2018.

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta antaa liitteen mukaisen vastauksen kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 esitettyyn kysymykseen kotihoidon tilanteesta. 

Päätös

Perusturvalautakunta antoi liitteen mukaisen vastauksen kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 esitettyyn kysymykseen kotihoidon tilanteesta. 

 

Kotihoidon alue-esimies Anri Saarivainio oli paikalla kokouksessa tämän kokousasian käsittelyn ajan klo 20.46 - 21.43.

Valmistelija

Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 156 §:n mukaisesti vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta ja hallinnosta. Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kahden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 jätettiin seuraava kunnanhallitukselle osoitettu kysymys: "Kirkkonummen kotihoidon tilanteesta on tullut sekä henkilökunnalta että kuntalaisilta viestiä,​ että palvelutuotanto on jo lähes kriisissä. Viime viikkoina on useampi henkilökunnan jäsenistä irtisanoutunut ja vakanssien täytössä ongelmia,​ koska päteviä hakijoita ei ole. Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme: Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä kotihoidon henkilökuntatilanteen parantamiseksi ja palvelun laadun varmistamiseksi?"

Kunnanhallitus on pyytänyt perusturvalautakuntaa valmistelemaan vastauksen kunnanhallitukselle osoitettuun kysymykseen. Perusturvalautakunta on valmistellut vastauksen 31.5.2018 § 46.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

hyväksyä perusturvalautakunnan valmisteleman vastauksen hallitukselle esitettyyn kysymykseen kotihoidon tilanteesta ja

2

antaa perusturvalautakunnan valmisteleman vastauksen hallituksen vastauksena kunnanvaltuustolle 18.6.2018 kokouksessa ja

3

esittää kunnanvaltuustolle, että se pitää vastausta riittävänä ja asiaa loppuun käsiteltynä ja

4

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää perusturvalautakunnan vastausta riittävänä ja asiaa loppuun käsiteltynä.

 

Käsittely:

Vs. perusturvajohtaja Jaana Koskela ja ikäihmisten tulosaluejohtaja Gun-Lis Wollsten esittelivät kotihoidon tilannetta Kirkkonummella ja vastasivat valtuutettujen kysymyksiin.

 

Valtuutettu Katarina Helander saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:05.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.