Kunnanvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kuntastrategian 2018-2021 hyväksyminen

KIRDno-2017-952

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Jatkopykälä § 29 (§ 14 & § 8)
Kuntastrategiaa on jatkovalmisteltu kunnan johtoryhmän sekä kuntatekniikan ja perusturvan johtoryhmien strategiakäsittelyillä. Lokakuussa strategiaa käsitellään vielä sivistystoimialan sekä konsernihallinnon johtoryhmissä.
Kehitysjohtaja esittelee strategiavalmistelun tämänhetkistä tilannetta.

Ehdotus
Kuntakehitysjaosto merkitsee strategiavalmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen tiedoksi.
Kuntakehitysjaosto päätti pitää 31.10. kokouksessa strategian toimeenpanon
ideariihen.

 

Kuvaus

Kirkkonummen kuntastrategiaa vuosille 2018-2021 on valmisteltu loppukevään ja syksyn 2017 kuluessa. Aineistoa strategiaa varten on kerätty mm. asukas- ja yrityskyselyiden avulla, valtuustoseminaarin 1.-2.9.2017 strategiatyöpajoissa, toimialojen ja kunnan johtoryhmän strategiakeskusteluista sekä valtuuston strategiaseminaarissa 23.10.2017. Strategian luonnoksesta ollaan lisäksi keräämässä palautetta henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä 23. - 30.10. välisenä aikana. Uusi kuntastrategia viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 6.11.2017 ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 13.11.2017

Uusi kuntastrategia on luonteeltaan ylätason kokoava strategia. Strategisia linjauksia tarkennetaan toimenpiteiden ja mittareiden osalta lakisääteisillä ja strategian alaisilla ohjelmilla. Kuntakehitysjaoston toimivallan ja tehtäväkentän osalta tärkein kuntastrategiaa tarkentava ohjelma on elinvoimaohjelma, joka on suunniteltu laadittavaksi keväällä 2018.

Kirkkonummen hallintosäännön 45 § mukaan kuntakehitysjaoston toimivaltaan kuuluu valmistella kunnanhallitukselle kuntastrategiaan esitys, joka koskee kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyttä. Kuntastrategiaan ehdotetaan yhtenä päälinjauksena kunnan elinvoiman ja tunnettuuden parantamista.

Kuntakehitysjaostolle esitellään kuntastrategian pohjaehdotusta, erityisesti sen elinvoimaista kehitystä ja tunnettuutta koskevaa osiota. Esityslistan liitteenä on viimeisin, 26.10. päivitetty strategialuonnos. Lopullinen, henkilöstö- ja luottamushenkilökyselyn palautteen perusteella päivitetty strategian pohjaehdotus jaetaan pöydälle kuntakehitysjaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää

1

esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen esityksen kuntastrategian elinvoiman ja tunnettuuden linjauksista.

2

merkitä tiedoksi kuntastrategian pohjaehdotuksen muilta osin.

 

Käsittely

Esittelijä teki muutosehdotuksen: Kuntakehitysjaosto päättä palauttaa kuntastrategian pohjaehdotuksen valmisteltavaksi niin, että sitä täydennetään henkilöstö- ja luottamushenkilökyselyn vastausten sekä kuntakehitysjaoston evästysten pohjalta. Pohjaehdotus tuodaan kuntakehitysjaoston käsiteltäväksi 14.11. kokoukseen ja se viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi 20.11. Kuntastrategia on tarkoitus viedä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 18.12. kokoukseen.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti yksimielisesti esittelijän muutosehdotuksen mukaisesti, että kuntastrategian pohjaehdotus tuodaan käsiteltäväksi 14.11. kokoukseen.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntastrategian 2018−2021 luonnoksesta kerättiin palautetta kunnan henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä 23.10.−31.10. Vastauksia tuli yhteensä 130 kappaletta. Strategialuonnos on päivitetty kyselystä saadun palautteen perusteella. Tiivistelmä kyselyn tuloksista on asian oheismateriaalina.

Kuntastrategian 2018−2021 pohjaehdotus on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan kuntastrategian vuosille 2018−2021.

 

Käsittely:

Kuntakehitysjaosto keskusteli strategian sisällöstä ja evästi viranhaltijaa pienissä yksityiskohdissa. Nämä muutokset läpikäytiin kokouksessa ja hyväksyttiin strategiaehdotukseen.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti esittää strategian vuosille 2018-2021 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntakehitysjaoston 14.11.2017 ehdotus on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy kuntastrategian vuosille 2018-2021 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely: 

Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle, ja että pöydällepanon aikana ryhmät käsittelevät strategialuonnoksen ja antavat mahdolliset muutosehdotuksensa 6.12.2017 mennessä kehitysjohtajalle, joka toimittaa kaikkien näkemykset tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Pöydällepanon aikana ryhmät käsittelevät strategialuonnoksen ja lähettävät keskiviikkoon 6.12.2017 mennessä mahdolliset muokkausehdotuksensa kehitysjohtajalle, joka toimittaa ne tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille.

 

 

Valmistelija

Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntastrategian 2018 - 2021 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely

Keskustelun aikana puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti kunnanhallituksessa käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtajan muotoileman ehdotuksen mukaisesti päätösehdotuksen 1. kohdan mukaisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntastrategian 2018 - 2021 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. 2. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa ryhmäpuheenjohtajistolle, että se kokoontuisi ennen kunnanvaltuuston kokousta ja keskustelisi ryhmien tekemistä muutosehdotuksista sekä pyrkisi tuomaan mahdollisen yhteisen muutosehdotuksen päätösehdotukseen kunnanvaltuuston kokoukseen.

3. Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntastrategian 2018 - 2021 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

2

ehdottaa ryhmäpuheenjohtajistolle, että se kokoontuisi ennen kunnanvaltuuston kokousta ja keskustelisi ryhmien tekemistä muutosehdotuksista sekä pyrkisi tuomaan mahdollisen yhteisen muutosehdotuksen päätösehdotukseen kunnanvaltuuston kokoukseen.

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Perustelut

Ryhmäpuheenjohtajat kokoontuvat ennen valtuustokokousta keskustelemaan ryhmien tekemistä muutosehdotuksista ja tekevät mahdollisen yhteisen muutosehdotuksen kunnanhallituksen päätösehdotukseen. Muutosehdotus esitetään kunnanvaltuuston kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntastrategian 2018 - 2021 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

Käsittely

Puheenjohtaja Anders Adlercreutz totesi, että  ryhmäpuheenjohtajat ovat kokoontuneet ennen valtuustokokousta keskustelemaan ryhmien tekemistä muutosehdotuksista ja  ovat tehneet yhteisen muutosehdotuksen kunnanhallituksen päätösehdotukseen. Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto hyväksyy kuntastrategian ryhmäpuheenjohtajien tekemien muutosten mukaisesti.

Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso esitteli muutosehdotuksen mukaisen kuntastrategian kunnanvaltuuston kokouksessa.

Puheenjohtajan ehdotusta kannatettiin. 

Valtuutettu Katarina Helander ehdotti, että  päätökseen lisätään seuraava ponsi: Strategia tuotetaan visuaaliseen videon muotoon, kunnan käyntikortiksi, laajaan jakeluun. Videot ovat tämän päivän tapa esittää asioita ja muutoksia kaikkia koskettavalla tavalla.  

Ponsiehdotusta kannatettiin. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan muutosehdotuksen ja ponsiehdotuksen yksimielisesti.  Muutosehdotus liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1

hyväksyä kuntastrategian 2018 - 2021 pöytäkirjan liitteen mukaisesti

2

liittää päätökseen seuraavan ponnen: strategia tuotetaan visuaaliseen videon muotoon, kunnan käyntikortiksi, laajaan jakeluun. Videot ovat tämän päivän tapa esittää asioita ja muutoksia kaikkia koskettavalla tavalla.  

Pöytäkirjan liite:

- Kv 18.12.2017 § 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 - 2021


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.