Kunnanvaltuusto, kokous 15.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman hyväksyminen 

KIRDno-2018-1175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Toimialat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 5.10.2018 mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan suunnitteluohjeen 21.5.2018 vuoden 2019 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi.

Kunnanjohtaja on toimialojen talousarvioehdotusten pohjalta laatinut eh­do­tuk­sen­sa talousarvioksi.

Esityslistan liite, Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020 - 2021 ta­lous­suun­ni­tel­ma, kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle 5.11.2018 (lii­te­tään perjantaina 2.11.2018 pykälän yhteyteen)

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen

2

jättää kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pöydälle, kunnes talousarviotoimikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Talousarvioesitys vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-​2021 on laadittu talousarviotoimikunnan käsittelyn mukaisesti.

Talousarviotoimikunnan käsittelyn jälkeen on hyvinvointikeskuksen suunnittelukustannuksiin lisätty 200.000 euroa.​ Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti hyvinvointikeskuksen neliöitä on karsittu ja tämä vaatii lisäsuunnittelua, jotta voidaan varmistaa tilojen soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus muuttuneiden mitoitusvaatimusten johdosta. Suunnittelun viivästymisen johdosta arvioidaan myös että vuodelle 2018 varatuista suunnittelurahoista siirtyy vuodelle 2019 yhteensä 350 000 euroa. Yhteensä vuodelle 2019 varataan hyvinvointikeskuksen suunnitteluun 450 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen kunnanjohtajan tarkennetun,​ neuvottelutuloksen mukaisen talousarvioehdotuksen

2

antaa talousarvioehdotuksensa kunnanvaltuustolle 15.12.2018

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 26.11.2018 käsittely:

Kunnanhallitus kävi läpi talousarvioneuvottelukunnan työstämän neuvottelutuloksen. Kunnanjohtaja otti neuvottelutuloksen omaksi talousarvioehdotuksekseen hyvinvointikeskusta koskevalla lisäyksellä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen 26.11.2018 ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmaksi.

 

Käsittely:

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, talousjohtaja Juha Hörkkö, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Adlercreutz, kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi pitivät talousarviota koskevan puheenvuoron. Tämän jälkeen ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuoronsa: Kokoomus puh.johtaja Erkki Majanen, RKP ja KD puh.johtaja Tony Björk, SDP puh.johtaja Markus Myllyniemi, Vihreät puh.johtaja Sanna Jäppinen, UusVihreät puh.johtaja Outi Saloranta-Eriksson, PS varapuh.johtaja Piia Aallonharja, Keskusta puh.johtaja Marjut Frantsi-Lankia, VAS puh.johtaja Irja Bergholm, SIN Pekka M. Sinisalo

Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto pitää ensin yleiskeskustelun ja sen jälkeen käsitellään ja hyväksytään talousarvio kappale kappaleelta.

 

Keskustelun aikana valtuutettu Ulla Seppälä teki seuraavan lisäysehdotuksen:

Yleisperustelut

"... ja että kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelma talouden tasapainottamiseksi esitetään kesäkuun (17.6.2019) kunnanvaltuustossa."

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että Ulla Seppälä on tehnyt lisäysehdotuksen. Ehdotusta kannattivat Anni-Mari Syväniemi, Piia Aallonharja, Kati Kettunen, Erkki Majanen, Leila Preisfreund, Sanna Andersén, Hanna Haikonen ja Pekka M. Sinisalo

Puheenjohtajan tiedustellessa lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Todettiin, että valtuutettu Antti Salonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja varavaltuutettu Eero Lankia poistui kokouksesta, klo 12.00.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen 26.11.2018 ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmaksi ja että kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelma talouden tasapainottamiseksi esitetään kesäkuun (17.6.2019) kunnanvaltuustossa.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.