Kunnanvaltuusto, kokous 15.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2018: Selvitys Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen hallinnassa olevista jätevesipumppaamoista

KIRDno-2018-245

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:

"Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme kunnanvaltuustolle tehtävää selvitystä Kirkkonummen vesi –liikelaitoksen hallinnassa olevien jätevesipumppaamoiden nykytilanteesta, kuten tietoja pumppaamokohtaisista mahdollisista jätevesien ylivuotovesimääristä vuoden 2017 alusta alkaen ja selvitystä mahdollisista pumppaamokohtaisista kunnostus- ja perusparannustoimenpiteistä."

Aloitteen olivat Mikko Karan, Matti Kaurilan ja Ulla Seppälän lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Erkki Majanen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Pekka M. Sinisalo, Petri Ronkainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Katarina Helander, Kim Åström, Riikka Purra, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Anna Kylmänen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Raija Vahasalo, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson, Maarit Orko, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho ja Marjut Frantsi-Lankia.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuutetut Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:

"Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme kunnanvaltuustolle tehtävää selvitystä Kirkkonummen vesi –liikelaitoksen hallinnassa olevien jätevesipumppaamoiden nykytilanteesta, kuten tietoja pumppaamokohtaisista mahdollisista jätevesien ylivuotovesimääristä vuoden 2017 alusta alkaen ja selvitystä mahdollisista pumppaamokohtaisista kunnostus- ja perusparannustoimenpiteistä." Aloitteen olivat Karan, Kaurilan ja Seppälän lisäksi allekirjoittaneet 25 valtuutettua.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Kirkkonummen Vesi ylläpitää yhteensä 98 omaa jätevedenpumppaamoa sekä tuottaa ylläpitopalvelut kolmen vesiosuuskunnan linjapumppaamoille. Jätevettä pumpataan verkostossa puhdistettavaksi yhteensä keskimäärin 6200 kuutiota vuorokaudessa ja noin 2,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Jäteveden ylivuodot

Vuoden 2017 aikana jäteveden ylivuotoja tapahtui kahdessa tilanteessa, jotka olivat seuraavat:

  • Näsimäen pumppaamo/Sundsberg, 8.2.2017, yht. 80 m3, syynä pumppaamon rikkoontuminen ja häiriö kaukovalvonnan hälytyksissä
  • Veikkolan pumppaamo, 29.-30.12.2017, yht. 160 m3, syynä repeytynyt takaiskuventtiili.

Veikkolan jätevedenpumppaamon ylivuodosta raportoitiin liikelaitoksen johtokunnalle 24.1.2018 § 1.

Vuoden 2018 aikana pumppaamoiden vikatilanteista aiheutuneita ylivuotoja on tapahtunut neljä kertaa:

  • Ravalsin pumppaamo 10.1.2018, yht. 80 m3, syynä pumppaamon sähkökeskuksen rikkoontuminen
  • Meritien pumppaamo/Upinniemi 24.2.2018, yht. 5 m3, syynä tekninen vika hälytyksissä
  • Puronsuuntien pumppaamo/Veikkola, 13.5.2018, yht. 65 m3, syynä pinta-anturin vikaantuminen ja vipan jumittuminen
  • Finnsbacka jvp/keskusta, 20.5.2018, yht. 20 m3, syynä pintakohon jumittuminen jäteveden mukana tulleisiin viemäriin kuulumattomiin jätteisiin.

Lisäksi vuosittain sattuu muutamia viemärikaivojen kautta tapahtuvia ylivuotoja, joiden syynä on lähes aina viemäriin joutunut, sinne kuulumaton maa-aines, esine tai muu materiaali. Näitä vahinkoja vesihuoltolaitos pystyy minimoimaan lähinnä tiedottamisen avulla sekä vastaamalla valppaiden kuntalaisten ilmoituksiin 24/7.

Viemäreiden rikkoontumisia tapahtuu harvemmin ja putken rikkoo yleensä kaivinkone tai muu maatyökone rakennustöiden yhteydessä. Tehokkaamman johtotietopalvelun käyttöönotto vuonna 2016 on nopeuttanut näiden tilanteiden selvittämistä ja mahdollisesti myös estänyt putkien rikkomista rakennustöiden yhteydessä.

Kaikki viemäriveden ylivuodot kirjataan ja raportoidaan ympäristöviranomaisille ja tarvittaessa terveydensuojeluviranomaisille.

Pumppaamoiden huolto ja saneeraus

Pumppaamot ovat vedenottamoiden ohella vesihuoltolaitoksen keskeisiä huoltokohteita. Pumppaamoiden ylläpidon työkaluksi otettiin vuonna 2017 käyttöön Ahjo-kunnossapitojärjestelmä. Järjestelmä on saatu jalkautettua hyvin käyttöön. Sekä kunnossapitojärjestelmän että pumppaamoiden ylläpitoon osoitettujen henkilöresurssien lisäämisen myötä on pumppaamoiden nykytilanne pystytty kartoittamaan kattavasti. Kentällä tehtyjen havaintojen, vikailmoitusten sekä huoltotöiden lisääntymisen perusteella priorisoidaan tehtävät korjaukset ja saneeraukset.

Pumppaamoita saneerataan 2-3 pumppaamoa vuodessa. Saneeraukset tehdään tarpeen mukaisessa laajuudessa. Osalle uusitaan vain sähkökeskus, pumput tai putkisto, osa saneerataan kokonaisuudessaan kaivoa myöten. Pienempiä korjauksia tehdään omana työnä. Pumppaamoiden häiriöissä on ylivuotojen estämiseksi toimittava yleensä muutaman tunnin sisällä. Toimintavalmiutta pidetään yllä varallaololla ja ulkopuolisten urakoitsijoiden lyhyellä vasteajalla. Pumppaamosaneerauksiin on varattu vuosittain noin 100 000 euroa. Saneerausten pitkän aikavälin ohjelmointia kehitetään parhaitaan. Tämän avulla saneerausmäärärahojen tarve tulee tarkentumaan.

Vuoden 2018 aikana on saneerattu Kyrkvallan, Kalljärven ja Finnsbackan pumppaamot kokonaan, Jorvaksen siirtoviemäripumppaamoa osittain. Masalan pumppaamon saneeraus on alkamassa. Veikkolan jätevedenpumppaamon korjaus suunnitellaan tänä vuonna ja pumppaamo korjataan vuonna 2019 johtokunnalle 24.1.2018 § 3 ilmoitetun mukaisesti. Saneerausten lisäksi uusia pumppaamoita otetaan käyttöön lähes joka vuosi uusien alueiden rakentamisen myötä.

Ehdotus

Esittelijä

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle edellä esitetyn vastauksen antamista jätevedenpumppaamoita koskevaan valtuustoaloitteeseen 2/2018.

Päätös

Johtokunta päätti  päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.