Kunnanvaltuusto, kokous 15.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Palvelutuotannon jaoston talousarvion lisämäärärahaesitys vuodelle 2018

KIRDno-2018-115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaoston talousarvion toimintamenot, rakennuskannan kunnossapitopalvelut

Toisen osavuosikatsauksen tilanteessa 31.8. arvioidaan, että palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 käyt määrärahat eivät tule riittämään. Määrärahojen ylitystarve johtuu pääasiassa tilahallinnon kunnossapidon kustannusten ylittymisestä. Kustannusten nousua selittää useat ennakoimattomat kertaluontoiset kustannukset, kuten rikkoutuneiden laitteiden korvaaminen, tapahtuneet vesivahingot, sisäilmaan liittyvät korjaustoimenpiteet, sekä uusien väistötilojen vuokrakustannukset. Tarkempi selvitys ylitystarpeesta on esitetty oheismateriaalina.

Talousyksikkö yhteistyössä toimialan kanssa on arvoinut, että ennuste kustannusten ylitystarpeesta tasaisen kertymän mukaan olisi 1,7 -1,9 milj. euroa. Korjaavia toimenpiteitä talousarvioylityksen hillitsemiseksi, kuten muiden kuin välttämättömien hankintojen lykkääminen, arvioidaan olevan mahdollista tehdä siten, että määrärahan ylistystarve olisi noin 1,5 milj. euroa. Jaoston budjetoitujen tulojen osalta arviodaan, että tulot toteutuvat noin 175.000 euroa talousarviota pienenpänä.

Talousarvion investointiohjelman hanke "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus"

Pääkirjaston rakennusurakka on käynnistynyt vuonna 2017 ja se valmistuu vuonna 2019.  Urakan ennustettu maksuerien kertymä vuodelle 2018 ylittää talousarviossa osoitetun 4 070 000 euron määrärahan. Tilanteessa 31.8. maksuerien kertymän kuluvan vuoden aikana arvioidaan olevan noin 5 500 000 euroa. Vuoden 2018 ennustettu maksuerien kertymä on huomioitu jaoston talousarvioesityksessä vuodelle 2019. Tilanteessa 31.8. arvioidaan, että hankkeen kokonaiskustannukset saattavat kohota 3-5%, mikä on huomioitu jaoston vuoden 2019 talousesityksessä.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
esittää kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että

1.1
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1.500.000,00 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175.000 eurolla.

1.2
talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5,5 milj. euroon.

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että

1.1
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla.

1.2
talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5,5 milj. euroon.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle, että

1.1
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla.

1.2
talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5,​5 milj. euroon

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 5.11.2018 käsittely:

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja euromääräisten tietojen tarkentumiseksi. Anni-Mari Syväniemi ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle,​ että

1.1
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018.

1.2
talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5,​5 milj. euroon

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 26.11.2018 käsittely: 

Esittelijä ilmoitti muuttavansa pohjaehdotuksensa siten, että päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja että kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1
esittää kunnanvaltuustolle,​ että

1.1
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut.

1.2
talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5,​5 milj. euroon.

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ajantasainen 14.12.2018 tilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että

1
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut.

2
talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5,​5 milj. euroon.

 

Käsittely:

Talousjohtaja Juha Hörkkö ja yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esittelivät asiaa kokouksessa.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.