Kunnanvaltuusto, kokous 15.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Konsernihallinnon lisämäärärahaesitys vuodelle 2018

KIRDno-2017-484

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi
Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuluvan vuoden talousarvioon varattu yleishallinnon määräraha näyttää syyskuun toteumaennusteen mukaan ylittyvän. Määrärahan ylitys johtuu työllisyyden hoidon kustannuksista. 

 

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä työmarkkinatuen kuntaosuuden (ns. sakkorahan) toteuma oli 2 297 699 euroa. Kuluvan vuoden 2018 talousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattiin 1,4 miljoonaa euroa. Sen lisäksi varattiin 500 000 euroa kunnan omiin työllistämistoimenpiteisiin. Lähtökohtana oli oletus, että kunnan omilla työllistämistoimenpiteillä vastaava summa säästyisi työmarkkinatuen kuntaosuudesta.

 

Syyskuun tilanteen mukaan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennuste on 2,3 miljoonaa euroa. Kunnan omiin työllistämistoimenpiteisiin varattu määräraha (500 000 euroa) ylittyy 680 000 eurolla. Näin ollen talousarvioylitys työllistämiseen varattujen määrärahojen osalta on 1,580 000 euroa. Kun huomioidaan, että ylitystä on pyritty tasoittamaan muuta kuntakehitysyksikön kulukehitystä hillitsemällä, kuntakehitysyksikön kokonaisylitys on 900 000 euroa.

 

Kuntakehitysyksikön ylitysuhkaa on pyritty pienentämään muun yleishallinnon kustannuskehityksen kulukuria tehostamalla. Ennuste on, että yleishallinnon lisämäärärahatarve on 600 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää korottaa yleishallinnon toimintakatetta 600 000 eurolla ja

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 5.11.2018 käsittely:

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja euromääräisten tietojen tarkentumiseksi. Anni-Mari Syväniemi ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi
Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää korottaa yleishallinnon toimintakatetta 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 26.11.2018 käsittely:

Esittelijä muutti pohjaehdotustaan siten, että päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja että kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää korottaa yleishallinnon toimintakatetta 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi
  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ajantasainen 14.12.2018 tilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää korottaa yleishallinnon toimintakatetta 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut.

 

Käsittely:

Hallintojohtaja Anu Karkinen esitteli asiaa kokouksessa.

Varavaltuutettu Jukka Liimatainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana, klo 10.50.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Timo Haapaniemen kokouksessa annettu muutosehdotus:

Uusien tietojen perusteella esitän, että kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poiketen lisämäärä on 400.000 euroa eikä 500.000 euroa. Työllisyysmäärärahat - toimet hidastaneet työmarkkinatuen kuntaosuuden eli ns. sakkorahojen vielä suurempaa kasvua, mutta ei vähentänyt niiden määrää oletetulla tavalla. Työ jatkuu ja sitä on tehostettava.

Erkki Majanen, Ulla Seppälä, Jerri Kämpe-Hellenius, Matti Kaurila, Reetta Hyvärinen, Outi Saloranta-Eriksson, Anna Aintila, Pekka Poutanen, Anders Adlercreutz, Kim Åström, Anni-Mari Syväniemi ja Ulf Kjerin kannattivat muutosehdotusta.

Puheenjohtajan tiedustellessa, muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti muutetun ehdotuksen mukaisesti korottaa yleishallinnon toimintakatetta 400 000 eurolla.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.