Kunnanvaltuusto, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Asemanseutu 2. vaiheen asemakaavan hyväksyminen

KIRDno-2017-304

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

Asemanseudun asemakaavoitus on ollut pitkä suunnitteluprosessi, joka alkoi vuonna 2004. Alkuperäisenä tavoitteena oli laatia yksi laaja asemakaava, mutta alueen maankäyttö on uudistettu vaiheittain. Kaavamuutoksia on tämä kaavahanke mukaan lukien laadittu alueelle viisi.

 

Syksyllä 2016 yhdyskuntatekniikka kävi neuvotteluja rautatien eteläpuolisen korttelin 213 maanomistajien kanssa alueen kehittämistarpeista kuten esimerkiksi korttelin muuttamisesta asumiseen, kun rautatien alittavan katujen yleissuunnitelman tilatarpeet olivat tiedossa. Asemakaava on laadittu korttelin maanomistajien tahtotilan mukaisesti. Korttelin pohjoisimman tontin pääkäyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistotilaksi (n. 1550 k-m2).

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kokouksessaan 19.1.2017 (§ 5) rautatieasemien läheisyydessä sijaitsevien kerrostaloalueiden autopaikkamitoituksesta ja sitä on käytetty tässä asemakaavahankkeessa.

 

Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavaehdotus oli nähtävillä loppukeväällä 2017 (22.5. – 22.6.2017). Nähtävillä olon aikana järjestettiin ns. kaavoittajan vastaanottopäivät (29.5. ja 5.6.), jolloin vastaavalta kaavoittajalta pystyi varamaan ajan keskusteluja varten. Kaavaehdotuksesta saatiin 14 lausuntona, yhtään muistutusta ei toimitettu.

 

Kaava toteuttaa asetettuja tavoitteita

 

Kaavahanke on Kirkkonummen kuntastrategian 2015 – 2017, Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040, Kuntakeskuksen kehityskuvan 2040 ja Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan mukainen. Kaavaehdotus ei mahdollista uutta asuinrakentamista.

 

Kaavahankkeen sisältö

 

Asemakaavassa on osoitettu rautatien alittava katu liikekeskustan ja Munkinmäen välillä on erittäin tärkeä toimivan liikennejärjestelmän toteuttamiseksi kuntakeskuksessa. Liikennejärjestelyt perustuvat toteuttamiskelpoiseen yleissuunnitelmaan, jonka pohjalta katusuunnitelma on laadittavissa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Rautatien alittava katu on kunnallistekniikan viisivuotisohjelmassa ja ehdoton edellytys liikekeskustan uudistumiselle tarkoittaen asukasmäärän ja liiketilojen merkittävää kasvattamista nykytilanteesta.

 

Vaikka rautatien eteläpuolella korttelissa 215 sijaitseva elintarvikemyymälä (Lidl) ei kuulu suunnittelualueeseen, vaikuttaa Munkinmäentien ja rautatien alittavan Asemankaari-kadun risteysalueen liikennejärjestelyt myymälät toimintaan merkittävästi, sillä tuleva kiertoliittymä ei mahdollista myymälän huoltopihan käyttöä. Myymälä on Senaattikiinteistöjen vuokratontilla. Kunta, VR Group Oy ja Senaattikiinteistöt ovat neuvotelleet asemanseudun maankäytön kehittämisestä useaan otteeseen. Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman Munkinmäenpuisto-hankekortin mukaisesti korttelin 215 maankäyttö muuttuu ensisijaisesti asumiseen.

 

Asuinkerrostalojen nykytilanne säilyy pitkälti nykytilanteen mukaisena. Asemakaavassa korttelin 129 ja 130 Ratapuistoon rajoittuvia tontteja on laajennettu vuokrasopimuksen mukaisilla alueilla, joiden laajuus on noin 1800 m2. Tällä hetkellä taloyhtiöt hoitavat alueita. Kunta on neuvotellut alueiden myynnistä kiinteistöjen kanssa syksyllä 2017 ja vuokratut alueet myydään taloyhtiöille asemakaavan muutoksen tultua lainvoimaiseksi.

 

Asemapuiston asemakaavaa muutetaan tässä asemakaavassa vähäisesti korttelien 204 ja 219 osalta tarkentuneiden kunnallisteknisten suunnitelmien takia. Kortteliin 204 sijoittuvat edelleenkin bussien pikapysäköinti ja liityntäpysäköintialue liki 50 autolle. Kortteli 219 on osoitettu pysäköintilaitokselle, johon voidaan sijoittaa enimmillään noin 400 autoa. Aluksi alueelle toteutetaan maantasoinen pysäköintialue noin sadalle autolle.

 

Kaavaehdotukseen tehdyt vähäiset muutokset

 

Nähtävillä ollutta kaavaehdotuksen karttaa on muutettu teknisten tarkennusten lisäksi vähäisesti mm. seuraavasti:

 • henkilöliikenneterminaalin korttelialueeseen (LHA) kuulunut laiterakennus (sr) rajataan kuuluvaksi rautatiealueeseen (LR) Liikenneviraston lausunnon mukaisesti
 • korttelin 213 pohjoisimman tontin pohjoisraja yhdenmukaistetaan katujen yleissuunnitelman kanssa
 • korttelien 130 ja 128 pinta-alat ovat muuttuneet (kaavaehdotuksen Ratapuiston pinta-ala on supistunut) ja edellisen johdosta osa LPA-korttelialueista on liitetty em. kortteleihin
 • korttelin 128 pysäköimisalueen (p) autosuojan rakennusoikeutta on kasvatettu vähäisesti
 • korttelien tonttinumerointia on muutettu, mikäli tonttien pinta-ala on muuttunut voimassa olevaan asemakaavaan.


 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on viimeistelty Kirkkonummen hulevesiohjelmaa, jonka mukaiset hulevesien käsittelyä koskevat kaavamääräykset on täydennetty lopulliseen asemakaavaan siltä osin kuin ne koskevat aluetta. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on toimittanut suunnittelualueen kiinteistöille tiedon 30.10.2017 kaavan hyväksymisvaiheeseen tehtävistä vähäisitä maankäyttöön ja kaavamääräyksiin tehtävistä muutoksista sekä pyynnön antaa suostumus niihin. Kaikki suunnittelualueen kiinteistönomistajat ovat antaneet suostumuksensa.
 
Muuta
 

Munkinmäen alue on muuttumassa kaupan alueeksi. Tämän johdosta kuntatekniikan toimialan panee vuonna 2018 vireille Munkinmäen ja sen lähialueen liikenteellisen toimivuustarkastelun, jonka perusteella selvitetään mitä toimenpiteitä on mahdollista tehdä ennen kuin kantatien 51 aluevaraussuunnitelman mukaisia liikennejärjestelyt Länsiväylällä toteutetaan. Tavoitteena on liikenteen sujuvuuden parantaminen etenkin Munkinmäen alueelle.

Senaattikiinteistöt ilmoitti Lidl Oy:lle alkuvuonna 2017 käymistään neuvotteluista kunnan kanssa sekä tavoitteesta muuttaa korttelin 215 maankäyttö. Kunta neuvotteli 12.4.2017 Lidl Oy:n kanssa ja esitteli Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavaehdotuksen sekä liikenteen järjestämistä koskevat suunnitelmat sekä muutoinkin Kirkkonummen liikekeskustan kehittämistavoitteita. Kunta toi neuvottelussa esille mahdollisuuden sijoittaa uusi myymälä Munkinmäen sorttiaseman tontille kortteliin 203, tosin korttelin nykyinen asemakaava ei salli elintarvikemyymälän sijoittamista tontille. Edellä kuvattu kaavamuutos on Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan mukainen.

 

Munkinmäen sorttiaseman tontti (kortteli 203, tontti 1) on kunnan omistuksessa. Se vapautui uudelle toiminnalle vuoden 2018 alussa, kun HSY:n sorttiasema valmistui Jorvakseen. Lidl Oy on valmis tutkimaan liiketoimintaansa sijoittamista tontille. Korttelin maankäytön muuttaminen mahdollistaa myös tontin 2 käyttötarkoituksen muuttamisen myymälätilat salliviksi, sillä tarve sijoittaa em. tilojen sijoittamiseksi tontille on tiedossa. Korttelin 203 kaavamuutos ei sisälly kunnanvaltuuston hyväksymään Kirkkonummen kaavoitusohjelman toteutuskorin hankkeisiin vuosille 2017 - 2021, mutta edellä kuvattu hanke on elinkeinopoliittisesti tärkeä. Niinpä kaavamuutoksen laatiminen on perusteltua käynnistää viimeistään vuonna 2019: hanke olisi siksi syytä sijoittaa vuonna 2018 hyväksyttävän kaavoitusohjelman toteutuskoriin.

Asian liitteet:

 • Asemanseudun 2. vaihe asemakaavan selostus
 • Asemanseudun 2. vaihe asemakaavan liitteet
 • Vastineet Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavan ehdotuksesta saatuun palautteeseen

 

Valmistelija: kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikanlautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se

1.

hyväksyy kaavoittajan laatimat vastineet Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavaehdotuksesta (piir.nro 3245) saatuihin lausuntoihin.

2.

hyväksyy Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavan (piir.nro 3313) ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavahankkeeseen liittyvä maankäyttösopimus on tullut lainvoimaiseksi ennen kunnanvaltuuston käsittelyä.

Käsittely:
Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila antoi seuraavan evästysehdotuksen:
Kunnallistekniikan jatkosuunnittelussa tulee selvittää radan pohjoispuolella olevien hulevesialtaiden mielekkyys ja tarpeellisuus suhteessa altaiden kustannuksiin ja altaista saavutettavaan etuun nähden.
Evästys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä Anna-Kaisa Kauppisen muutosehdotus päätösehdotukseen: lisäys päätökseen –

3. kaavoitusyksikkö valtuutetaan tekemään vähäisiä tarkistuksia kaava-asiakirjoihin ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti: 

1.
esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavoittajan laatimat vastineet Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavaehdotuksesta (piir.nro 3245) saatuihin lausuntoihin.

2.
esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavan (piir.nro 3313) ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavahankkeeseen liittyvä maankäyttösopimus on tullut lainvoimaiseksi ennen kunnanvaltuuston käsittelyä.

3.
että kaavoitusyksikkö valtuutetaan tekemään vähäisiä tarkistuksia kaava-asiakirjoihin ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

4.
että kunnallistekniikan jatkosuunnittelussa tulee selvittää radan pohjoispuolella olevien hulevesialtaiden mielekkyys ja tarpeellisuus suhteessa altaiden kustannuksiin ja altaista saavutettavaan etuun nähden.
 

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunnan valtuutuksen mukaisesti kaavoitusyksikkö on tehnyt seuraavat tarkistukset Asemanseutu 2. vaiheen asemakaavan asiakirjoihin:

 • korttelin 213 havainnekuva on tarkistettu maanomistajien tahtotilan mukaisesti
 • korttelin 213 tontin 3 rakennusalan rajaa on tarkistettu Purotien varrella siten, että nykyinen rakennus sijoittuu rakennusalan sisälle
 • kaavaselostuksen kohtaa 5.2. on tarkennettu korttelin 213 asiakaspihan huoltoliikenteen järjestämisen osalta

Tarkistuksien jälkeen kaavakartta on merkitty piir. 3325 ja havainnekuva piir. 3326.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää:

1
hyväksyä kaavoittajan laatimat vastineet Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavaehdotuksesta (piir. 3245) saatuihin lausuntoihin.

2
hyväksyä Asemanseudun 2. vaiheen asemakaavan ja

3

ehdottaa kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä piir. 3325 mukaisena MRL:n 52 §:n mukaisesti edellyttäen, että kaavahankkeeseen liittyvä maankäyttösopimus on lainvoimainen ja allekirjoitettu ennen kunnanvaltuuston käsittelyä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Kirkkonummen kunnan ja Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Kirkkonummen Purotie 1:n kesken on 28.3.2018 allekirjoitettu maankäyttösopimus.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä piir. 3325 mukaisena MRL:n 52 §:n mukaisesti.

 

Käsittely:

Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen esitteli asiaa ja vastasi valtuutettujen kysymyksiin.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.