Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3322) hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti

KIRDno-2017-308

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 08.12.2016 § 93

Muutettava asemakaava sijaitsee Veikkolan keskustassa, Koskentien ja Tuijatien välisellä alueella. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osittain liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja osittain asuinrakennusten korttelialuetta (A-1). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1 ha. Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutos on kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa osoitettu aloitettavaksi vuonna 2016.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 21.1.2016 (3 §) ja kaavamuutos on kuulutettu vireille 26.2.2016.

Asemakaavan muutokset tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa Koskentien varressa olevaa päivittäistavarakaupan liikerakennusta ja pysäköintialuetta asuinrakennusten korttelialueelle. Lisäksi tavoitteena on suunnitella jäljelle jäävän asuinrakennusten korttelialueen rakentamista.

Kaavamuutosehdotus

Ehdotuksessa liikerakennusten tonttia on laajennettu noin 2800 m2 ja rakennusoikeus on lisääntynyt 425 k-m2. Tonttia on laajennettu niin, että sille mahtuu päivittäistavarakaupan autopaikkamitoituksen (1 ap/20 k-m2) mukainen määrä autopaikkoja, eli 100 autopaikkaa. Kaupalla on nykyisin 44 autopaikkaa, joten lisäys on 56 autopaikkaa. Tontin itälaidalle on merkitty 10 metriä leveä alue jolla puusto on säilytettävä/istutettava näkösuojaksi viereiselle rivitalolle. Tämän alueen reunalle on merkitty rakennettavaksi tiilestä muurattava aita melusuojaksi kaupan huoltopihalta syntyvää melua vastaan. Aita on rakennettava viimeistään pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä.

Asuinrakennusten tonttia on muutettu kerrostalojen tontiksi. Tontille voi rakentaa 1400 k-m2:n kokoisen neljä ja puolikerroksisen kerrostalon. Muutoksessa on säilytetty määräys jonka mukaan tontille voi rakentaa esim. vanhusten ryhmä- ja palveluasuntoja yhteistiloineen. Asuinrakennus on sijoitettu tontille niin, että se ei varjosta ympäristössä olevien asuinrakennusten pihamaita.

Ehdotuksen nähtävillä olo

Kunnanhallitus päätti 11.4.2016 asettaa kaavamuutosehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotus oli nähtävillä 9.5 – 10.6.2016. Nähtävillä olon aikana jätettiin viisi muistutusta ehdotuksesta.

Muistutusten ja lausuntojen johdosta AK-korttelialueelle on lisätty rakennusala puistomuuntamoa (et) varten ja kaavamääräyksiä on muutettu niin, että KL-korttelialueelle rakennettava aita on rakennettava pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä sekä että AK-korttelialueen autopaikoista 8 saa sijoittaa KL-korttelialueen pysäköimispaikalle. Lisäksi kaavakartalle on lisätty määräyksiä rakentamisesta pohjavesialueella sekä huleveden käsittelystä.

Ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja Keskon välillä tehtävä esisopimus tontin laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta.

Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09)2967 2533,

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Asiakirjat:

- Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen asemakaavan muutoskartan piir.nro 3279.

- kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotusesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiiin.

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.

se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen.

2.

se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 52 §:n mukaisesti Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen, piir.nro 3279, ja siihen liittyvät asiakirjat.

3.

ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa kunnan ja Keskon välillä on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu esisopimus tontin laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta.

 

Käsittely

Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson esitteli kaavahankkeen lautakunnalle.

 

Päätös

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

 

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto koska asia koskee valmistelua

_____

 

Kunnanhallitus 23.01.2017 § 19

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että

1

se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja

2

se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 52 §:n mukaisesti Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen, piir.nro 3279 ja siihen liittyvät asiakirjat ja

3

ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa kunnan ja Keskon välillä on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu esisopimus tontin laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta ja

4

pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson oli läsnä kokouksessa klo 17:25 - 17:36 ja poistui kokouksesta päätöksenteon alkaessa.

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen:

1
- asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueen suurinta sallittua kerroslukua pienennetään kolmeen
- asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueella saa rakentaa terveys- ja hyvinvointipalveluja koko maantasokerrokseen. Muutokset päivitetään asiakirjoihin ennen valtuuston kokousta.

2

ja toteaa 11.4.2016 tekemän päätöksensä siitä, että kunnan omistuksessa oleva AK-korttelin kunta varaa etusijalla vanhusten ryhmä- ja palveluasuntoja tai senioriasuntoja varten

3

muilta osin se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellä mainituin muutoksin ja tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja

4

ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa
kunnan ja Keskon välillä on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu esisopimus
tontin laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta.

Puheenjohtaja Raija Vahasalo, Timo Haapaniemi, Johanna Isomäki-Reik ja Outi Saloranta-Eriksson kannattivat Matti Kaurilan ehdotusta.

Pekka M. Sinisalo teki käsittelyn aikana seuraavan ehdotuksen:

Asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueen suurinta sallittua kerroslukua pienennetään kolmeen ja puoleen kerrokseen.

Sinisalon tekemän ehdotuksen jälkeen Matti Kaurila muutti ehdotuksensa ensimmäistä kohtaa sisällyttäen Sinisalon tekemän ehdotuksen omaan ehdotukseensa siten, että AK-korttelialueen suurinta sallittua kerroslukua pienennetään kolmeen ja puoleen kerrokseen.

Puheenjohtaja Raija Vahasalo, Timo Haapaniemi, Johanna Isomäki-Reik ja Outi Saloranta-Eriksson kannattivat Matti Kaurilan uutta, Pekka M. Sinisalon tekemän ehdotuksen sisältämää ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että tehdyt ehdotukset ovat kohdan 1 ensimmäisen lauseen osalta samansisältöiset, joten ne voidaan yhdistää.

Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä äänestettiin seuraavasti: pohjaehdotus JAA ja Kaurilan/Sinisalon muutosehdotus EI.

Pohjaehdotuksen (JAA) puolesta äänestivät Ari Harinen, Hans Hedberg, Pirkko Lehtinen, Michaela Lindholm ja Anna-Lotta Wichmann. Kaurilan/Sinisalon muutosehdotuksen puolesta (EI) äänestivät Anders Adlercreutz, Timo Haapaniemi, Johanna Isomäki-Reik, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Pekka M. Sinisalo ja Raija Vahasalo. Muutosehdotus hyväksyttiin äänin 8-5.

 

Päätös

Kunnanhallitus:

kunnanhallitus päätti, että

1
- asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueen suurinta sallittua kerroslukua pienennetään kolmeen ja puoleen
- asemakaavaehdotuksen AK - korttelialueella saa rakentaa terveys- ja hyvinvointipalveluja koko maantasokerrokseen. Muutokset päivitetään asiakirjoihin ennen valtuuston kokousta.

2.

ja toteaa 11.4.2016 tekemän päätöksensä siitä, että kunnan omistuksessa oleva AK-korttelin kunta varaa etusijalla vanhusten ryhmä- ja palveluasuntoja tai senioriasuntoja varten

3

muilta osin se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellä mainituin muutoksin ja tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja

4

ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustossa
kunnan ja Keskon välillä on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu esisopimus
tontin laajennuksen myynnistä ja toteutuksesta.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua (valmistelua)

_____

 

Kunnanvaltuusto 13.11.2017

Kaava-asiakirjat on korjattu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja asemakaavan muutoskartalle on annettu uusi piirustusnumero 3304. Kaava-alueen ja siihen rajoittuville maanomistajille annettiin mahdollisuus kommentoida kaava-asiakirjoihin tehtyjä korjauksia. Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään kommenttia.

Kirkkonummen kunnan ja Kiinteistö Oy Kirkkonummen Veikkolan Koskentien Kaupan kesken on 18.10.2017 allekirjoitettu esisopimus alueiden luovuttamisesta.

 

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto päättää

1

hyväksyä tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja

2

hyväksyä MRL 52 §:n mukaisesti Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen, piir.nro 3304 ja siihen liittyvät asiakirjat.

 

KÄSITTELY

Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson oli kokouksessa esittelemässä kaavahanketta.

Keskustelun aikana varavaltuutettu Maija Lounamaa teki seuraavan muutosehdotuksen:

Luovutaan kunnanhallituksen tekemästä muutoksesta kaavan AK korttelin kerroslukuun ja vahvistetaan yhdyskuntatekniikan lautakunnan 8.12.2016 hyväksymä asemakaavaehdotus.

Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että varavaltuutettu Lounamaa on tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Lounamaan muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Lounamaan ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä kuten alla. Valtuutettu Anna Aintila totesi, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi ja puheenjohtaja totesi, että Aintilan ääni lisätään manuaalisesti tulokseen. Aintila äänesti EI. Äänestystulos on 23 JAA - ääntä ja 28 -Ei -ääntä. Lounamaan ehdotus sai enemmän ääniä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1

tehdä seuraavan muutoksen Veikkolan keskustan korttelin 39 piirustuksen 3304 mukaiseen asemakaavan muutokseen: Luovutaan kunnanhallituksen tekemästä muutoksesta kaavan AK korttelin kerroslukuun ja vahvistetaan yhdyskuntatekniikan lautakunnan 8.12.2016 hyväksymä asemakaavaehdotus.

2

hyväksyä tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavamuutosehdotuksesta saatuun palautteeseen ja

3

muilta osin hyväksyä MRL 52 §:n mukaisesti Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen ja todeta, että 1 - kohdan mukaan muutetulle asemakaavapiirustukselle annetaan uusi piirustusnumero 3322.

 

Eriävä mielipide:

Valtuutetut Matti Kaurila, Raija Vahasalo, Piia Aallonharja, Pekka M. Sinisalo, Anneli Granström, Rita Holopainen, Petri Ronkainen, Hanna Haikonen, Ulla Seppälä, Anni-Mari Syväniemi, Outi Saloranta- Eriksson sekä varavaltuutetut Susan Honka ja Sanna Andersen jättivät kunnanvaltuuston päätökseen eriävän mielipiteen: Päätös oli vastoin lähidemokratiaa eikä huomioinut veikkolalaisten kaavasta antamia palautteita ja muistutuksia.

 

Eriävä mielipide

  • Valtuutetut Matti Kaurila, Raija Vahasalo, Piia Aallonharja, Pekka M. Sinisalo, Anneli Granström, Rita Holopainen, Petri Ronkainen, Hanna Haikonen, Ulla Seppälä, Anni-Mari Syväniemi, Outi Saloranta- Eriksson sekä varavaltuutetutu Susan Honka ja Sanna Andersen jättivät kunnanvaltuuston päätökseen eriävän mielipiteen: Päätös on paikallisten asukkaiden mielipiteen vastainen.

Äänestystulokset

  • Jaa 23 kpl 46%

    Outi Saloranta-Eriksson, Sanna Andersen, Marjut Frantsi-Lankia, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Susan Honka, Mikko Kara, Raija Vahasalo, Ulla Seppälä, Markus Myllyniemi, Hanna Haikonen, Anni-Mari Syväniemi, Anneli Granström, Petri Ronkainen, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Rita Holopainen, Pekka Sinisalo, Katarina Helander, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Erkki Majanen, Antti Salonen

  • Ei 27 kpl 54%

    Noora Piili, Patrik Lundell, Hans Hedberg, Elina Utriainen, Maija Lounamaa, Tony Björk, Johanna Fleming, Jens Gellin, Ulf Kjerin, Kim Männikko, Pirkko Lehtinen, Kari Hujanen, Anders Adlercreutz, Tero Suominen, Reetta Hyvärinen, Maarit Orko, Anna-Mari Toikka, Saara Huhmarniemi, Bodil Lindholm, Ari Harinen, Miisa Jeremejew, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Pekka Oksanen, Tuula Peura, Jukka Tammi


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat