Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 3/2010: Kirkkonummen järjestöstrategia

KIRDno-2017-1276

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuustolle on 1.3.2010 annettu Kirkkonummen järjestöstrategiaa koskeva valtuustoaloite.

Aloite on vanha mutta aika ei ole ajanut sen ohi. Päinvastoin aloitteen merkityksellisyys on vuosien aikana kasvanut, jopa niin, että vuonna 2017 voimaan tulleessa kuntalaissa, sen pykälässä 22 kannustetaan kuntaa tukemaan kunnan ja sen asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteiseen asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja yhteistyöhön. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista kunnassa.

Kunta vastaa lähtökohtaisesti alueensa asukkaiden hyvinvoinnista niillä resursseilla ja annettavilla palveluilla, jotka hyväksytään talousarviossa. Ideaalitapauksessa kuntalaisille tuotettavien palvelujen saatavuutta on mahdollista laajentaa järjestöstrategian avulla ts. tekemällä yhteistyösopimuksia aktiivisten kuntalaisten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyön avulla voidaan saada palvelutoimintaan tarvittavaa joustavuutta. Yhteistyösopimukset on mahdollista suunnata monenlaisiin tehtäviin (hyviä esimerkkejä aloitteessa) ja ne voidaan myös suunnata niin, että ne palvelevat voimassa olevaa kuntastrategiaa.

Yhteistyötarpeet on todettu ja tunnistettu myös arjen turvallisuutta koskevissa kunnan tehtävissä. Turvallisuus on viranomaisten, yritysten ja järjestöjen ja kuntalaisten yhteistyötä. Kunnan tehtävänä on koordinoida turvallisuustyötä alueellaan. Uudistettu yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 on ollut valmistelussa vuonna 2017 ja se hyväksytään marraskuun alussa. Myös tässä uudessa strategiassa korostetaan mm. kuntien ja järjestöjen yhteistyötä. Kirkkonummella on tunnistettu useita yhteistyömahdollisuuksia turvallisuuskysymyksissä.

Järjestöstrategian laatiminen on ajankohtainen ja monella tavalla kannatettava hanke. Se on kuitenkin hyvin suuritöinen ja edellyttää ajallista työpanosta, jota kunnassa valitettavasti ei ole.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

antaa kunnanvaltuustolle edelläolevan vastauksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen

2

ehdottaa että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:

PuheenjohtajaTimo Haapaniemi teki seuraavan lisäysehdotuksen: konsernihallinnolle annetaan tehtäväksi selvittää mahdollisuudet saada tärkeäksi todetun järjestöstrategian laatiminen käyttämällä mahdollisia asiaan tai järjestötyöhön perehtyneitä koulutettuja pitkäaikaistyöttömiä. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Reetta Hyvärinen teki seuraavan lisäysehdotuksen: järjestöstrategia tulee tehdä uuden kuntalain hengessä tiedostaen kuntalaisten osallisuuden merkitys kunnan kehittämisessä. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

antaa kunnanvaltuustolle edelläolevan vastauksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen lisäyksellä, että konsernihallinnolle annetaan tehtäväksi selvittää mahdollisuudet saada tärkeäksi todetun järjestöstrategian laatiminen käyttämällä mahdollisia asiaan tai järjestötyöhön perehtyneitä koulutettuja pitkäaikaistyöttömiä, ja että järjestöstrategia tulee tehdä uuden kuntalain hengessä tiedostaen kuntalaisten osallisuuden merkitys kunnan kehittämisessä.

2

ehdottaa että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1

antaa kunnanvaltuustolle edelläolevan vastauksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen lisäyksellä, että konsernihallinnolle annetaan tehtäväksi selvittää mahdollisuudet saada tärkeäksi todetun järjestöstrategian laatiminen käyttämällä mahdollisia asiaan tai järjestötyöhön perehtyneitä koulutettuja pitkäaikaistyöttömiä, ja että järjestöstrategia tulee tehdä uuden kuntalain hengessä tiedostaen kuntalaisten osallisuuden merkitys kunnan kehittämisessä.

2

ehdottaa että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat