Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 10/2016: Kirkkonummen kunnan tulee hakea osallisuutta HINKU-hankkeeseen

KIRDno-2017-1246

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuustoaloite 10/2016: Kirkkonummen kunnan tulee hakea osallisuutta HINKU- hankkeeseen

Valtuutetut Minna Hakapää ja Anders Adlercreutz ensimmäisinä allekirjoittajina jättivät valtuuston kokouksessa 19.12.2016 § 141 seuraavan aloitteen (valtuustoaloite 10/2016):

 

"Tiivistelmä

Me Kirkkonummen kunnanvaltuutetut haluamme Kirkkonummen kunnan

hakevan osallisuutta kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU –hankkeeseen. Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä kovemmin palveluista, yrityksistä ja asukkaista. HINKU-kuntana Kirkkonummi parantaisi omaa asemaansa tässä kilpailussa.

Perustelu

Ilmaston muutos on ihmisen suurin uhka globaalien äärisääilmiöiden lisääntyessä ja näin elinolosuhteiden muuttuessa. Myös eläinten ja kasvien monimuotoisuus vaarantuu. Pariisin sopimuksen mukaisesti Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjään 40% vuoteen 2030 mennessä, ja olemaan lähes hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2050. Tämä tavoite edellyttää toimia myös kuntatasolla.

HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunta sitoutuu myös määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodessa.

 

Energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja alueellista hyvinvointia

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoiminta- mahdollisuuksien kautta.

 

HINKU-foorumi ilmastotyön tukena

Kuntien ilmastotyön tukena toimii HINKU-foorumi, joka kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä alan asiantuntijat.

HINKU-foorumi tarjoaa jäsenilleen verkostoitumismahdollisuuksia, tukea päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja päästölaskentaan, näkyvyyttä ja viestinnällisiä yhteistyömahdollisuuksia.

Länsi-Uudenmaan kunnista Hinku-kuntia ovat Lohja, Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo. Uudet ratkaisut ovat olleet myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä. Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä kovemmin palveluista, yrityksistä ja asukkaista. HINKU-kuntana Kirkkonummi parantaisi omaa asemaansa tässä kilpailussa."

Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 26 valtuutettua.

 

Kohti hiilineutraalia kuntaa- HINKU

Hinku-foorumi on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien ja -yritysten verkosto, johon otetaan mukaan myös uusia jäseniä. Kunnan osallistuminen Hinku-foorumiin ja ryhtyminen Hinku-kunnaksi edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä sekä hankkeen johtoryhmän myönteistä päätöstä. Tällä hetkellä Hinku-kuntia on 36 kpl.

Hinku-kriteerit

 • Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
 • Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
 • Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.
 • Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja SYKEn välillä.
 • Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä.
 • Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:
  • Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.
  • Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli vuosikello, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
  • Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä HINKUmappi-verkkopalvelussa.
  • Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.
  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

 

Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt

Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportti -palvelussa (http://www.co2-raportti.fi/). Vuosiraportti on luettavissa kunnan internet-sivuilla https://www.kirkkonummi.fi/ilma-ja-ilmasto-seurantaraportit.

Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat valtaosin tieliikenteestä, rakennusten lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Viimeisimmän raportin mukaan kokonaispäästöt kasvoivat hieman vuonna 2016.  Sähkönkulutuksen päästöjen kasvu johtui sähkötuotannon päästöjen kasvusta. Kaukolämmön tuotannon päästöjen kasvu johtui vuoden 2016 suuremmasta lämmitystarpeesta. Muutoin päästöissä ei ollut suuria eroja verrattuna vuoteen 2015. Muihin kuntiin verrattuna Kirkkonummi sijoittuu keskitasolle.

Kirkkonummella ei ole vielä laadittu ilmastopoliittista ohjelmaa tai strategiaa eikä myöskään koordinoitua ohjelmaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä toimenpiteistä. Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelussa toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi nousevat vahvasti esille. Tämän johdosta kunnan on syytä laatia em. ohjelma tai strategia.

Kunta on ollut mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS) sen vuoteen 2016 päättyneellä sopimuskaudella. Uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025 on käynnistynyt ja liittyminen siihen on valmisteilla.

 

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää

1

antaa seuraavan selvityksen vastineena valtuustoaloitteisiin:

Kirkkonummella on tarve koko kunnan tasolla koordinoituun ilmastotyön tehostamiseen. Jäsenyys Hinku-foorumissa voi tukea kuntaa ilmastotyön tavoitteiden saavuttamisessa. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan vielä edellytyksiä hakea Hinku-jäsenyyttä. Merkittävimmin kasvihuonekaasupäästöihin voidaan vaikuttaa maankäytön suunnitteluun ja liikenteeseen kohdistuvin keinoin. Hiilineutraalisuuden tavoittelu edellyttää myös valmiutta merkittäviin päästöjä vähentäviin investointeihin. Kunnan ensin laadittava ilmastopoliittinen ohjelma, jonka yhteydessä mm. selvitetään mitä toimenpiteitä Hinku- kriteeristön edellyttämä 80 % päästövähennystavoitteen täyttäminen Kirkkonummella edellyttää.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on huomioitava ja sisällytettävä valmisteilla olevaan kuntastrategiaan. Ilmastopoliittisen ohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen tulisi myös osoittaa tarvittavat määrärahat tulevien vuosien talousarvioissa.

Mahdollisuudet fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tarkastellaan ilmastopoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä ja osana energiatehokkuussopimuksen toteuttamista.

 

2

lähettää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Käsittely

Kuntakehitysjaosto keskusteli aiheesta ja keskustelun aikana Reetta Hyvärinen ehdotti seuraavaa muutosta päätökseen:

Kuntakehitysjaosto päättää

1

Kirkkonummella on tarve koko kunnan tasolla koordinoituun ilmastotyön tehostamiseen. Jäsenyys Hinku-foorumissa voi tukea kuntaa ilmastotyön tavoitteiden saavuttamisessa ja julkisissa hankinnoissa, tuoda imagohyötyjä sekä kestävää elinvoimaa lisääviä ratkaisuja ja etuja kunnan kehittämiseen Hinku-verkoston kumppanuuksien kautta. Kuntakehitysjaosto huomauttaa, että Hinku-verkostolla ei ole jäsenmaksua. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on huomioitava ja sisällytettävä valmisteilla olevaan kuntastrategiaan. Mahdollisuudet fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tarkastellaan ilmastopoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä.

esittää kunnnanhallitukselle, että Kirkkonummen kunnan tulee hakea Hinku-jäsenyyttä.

 

Hyvärisen ehdotusta kannatettiin ja kannatettiin myös pohjaehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että kuntakehitysjaosto äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen kesken. Puheenjohtaja ehdotti, että kuntakehitysjaosto äänestää siten, että he ketkä kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja he ketkä kannattavat muutosehdotusta äänestävät ei. Jos ei-ääniä on enemmän, niin kuntakehitysjaosto päättää Hyvärisen ehdotuksen mukaisesti. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä, mutta Kati Kettunen totesi valinneensa jaa-äänen virheellisesti äänestystilanteessa. Puheenjohtaja totesi, että äänestystulos oikaistaan pöytäkirjaan Kettusen toteamalla tavalla. Oikea äänestystulos on 1 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä. Kuntakehitysjaosto hyväksyi Hyvärisen muutosehdotuksen.

 

 

 

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti

1

antaa seuraavan selvityksen vastineena valtuustoaloitteisiin: Kirkkonummella on tarve koko kunnan tasolla koordinoituun ilmastotyön tehostamiseen. Jäsenyys Hinku-foorumissa voi tukea kuntaa ilmastotyön tavoitteiden saavuttamisessa ja julkisissa hankinnoissa, tuoda imagohyötyjä sekä kestävää elinvoimaa lisääviä ratkaisuja ja etuja kunnan kehittämiseen Hinku-verkoston kumppanuuksien kautta. Kuntakehitysjaosto huomauttaa, että Hinku-verkostolla ei ole jäsenmaksua. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on huomioitava ja sisällytettävä valmisteilla olevaan kuntastrategiaan. Mahdollisuudet fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tarkastellaan ilmastopoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä. Kuntakehitysjaosto päättää esittää kunnnanhallitukselle, että Kirkkonummen kunnan tulee hakea Hinku-jäsenyyttä.

esittää kunnnanhallitukselle, että Kirkkonummen kunnan tulee hakea Hinku-jäsenyyttä.

.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 29%

  Kati Kettunen, Vesa-Pekka Sainio

 • Ei 5 kpl 71%

  Markus Myllyniemi, Bodil Lindholm, Veikko Vanhamäki, Reetta Hyvärinen, Miika Engström

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen ja ehdotuksen toimenpiteeksi sekä antaa Hinku -jäsenyyden hakemisen valmistelutehtävän yhdyskuntatekniikan toimialalle

2

ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto pitää vastausta ja toimenpiteitä riittävinä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:

Suunnitteluinsinööri Pasi Tainio (Hinku-tiimin vetäjä) oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta päätöksenteon alkaessa.

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

merkitä tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen ja ehdotuksen toimenpiteeksi sekä antaa Hinku -jäsenyyden hakemisen valmistelutehtävän yhdyskuntatekniikan toimialalle

2

ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto pitää vastausta ja toimenpiteitä riittävinä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto 

1

merkitsee tiedokseen kuntakehitysjaoston vastauksen ja ehdotuksen toimenpiteeksi sekä antaa Hinku -jäsenyyden hakemisen valmistelutehtävän yhdyskuntatekniikan toimialalle

2

pitää vastausta ja toimenpiteitä riittävinä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

 

KÄSITTELY

Hinku -tiimin vetäjä Pasi Tainio oli kokouksessa esittelemässä Hinku -hanketta.

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Valtuutettu Kim Åström ehdotti, että päätökseen lisätään 3 - kohta seuraavasti:

Hankkeen tiimoilta Kirkkonummen hiilijalanjäljen vähentämisen tavoitteeksi asetetaan vähintään 40% vuoteen 2030 mennessä ja 80% vuoteen 2050 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Ehdotusta kannatettiin.

Valtuutettu Hanna Haikonen ehdotti että päätökseen lisätään 4 - kohta seuraavasti: 

Hinkun mahdollistamiin hankkeisiin lähdetään vain erillispäätöksellä, kun Kirkkonummen kuntaan ja kuntalaisiin kohdistuvat vaikutukset ja kustannukset on arvioitu päätöksenteon tueksi.

Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuustossa ei ole tehty päätösehdotusta hylkäävää ehdotusta, joten valtuusto hyväksyi yksimielisesti 1 - päätösehdotuskohdan ja että kokouksessa tehdyt ehdotukset ovat evästyksiä jatkovalmistelulle. Kumpaakaan evästysehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että valtuusto äänestää ehdotuksista. Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää ensin Åströmin ehdotuksesta ja sitten Haikosen ehdotuksesta seuraavasti:

Åströmin ehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää Åströmin lisäysehdotuksestä sähköisesti siten, että ne jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Åströmin lisäysehdotusta, äänestävät Ei. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Valtuutettu Anna Aintila totesi, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi ja puheenjohtaja totesi, että Aintilan ääni lisätään manuaalisesti tulokseen. Aintila äänesti JAA.

Äänestystulos on 38 JAA - ääntä ja 13 -Ei -ääntä. Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Haikosen ehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää Haikosen lisäysehdotuksestä  sähköisesti siten, että ne jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Haikosen lisäysehdotusta, äänestävät Ei. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.  Valtuutettu Anna Aintila totesi, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi ja puheenjohtaja totesi, että Aintilan ääni lisätään manuaalisesti tulokseen. Aintila äänesti JAA.

Äänestystulos on 28 JAA - ääntä ja 22 -Ei -ääntä ja 1 tyhjä. Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

32 Jaa -ääntä, 18 Ei -ääntä, 1 oli poissa.

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Äänestystulokset

 • Jaa 37 kpl 74%

  Bodil Lindholm, Markus Myllyniemi, Marjut Frantsi-Lankia, Kati Kettunen, Johanna Fleming, Saara Huhmarniemi, Noora Piili, Pekka Sinisalo, Tero Suominen, Kari Hujanen, Linda Basilier, Miisa Jeremejew, Anni-Mari Syväniemi, Ari Harinen, Anders Adlercreutz, Maija Lounamaa, Pirkko Lehtinen, Jens Gellin, Elina Utriainen, Sanna Andersen, Anna-Mari Toikka, Eja Björkqvist, Antti Salonen, Tony Björk, Patrik Lundell, Ulf Kjerin, Tuula Peura, Riikka Purra, Timo Haapaniemi, Kim Männikko, Outi Saloranta-Eriksson, Maarit Orko, Reetta Hyvärinen, Pekka Oksanen, Jukka Tammi, Hanna Haikonen, Petri Ronkainen

 • Ei 13 kpl 26%

  Hans Hedberg, Matti Kaurila, Ulla Seppälä, Kim Åström, Mikko Kara, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja, Susan Honka, Raija Vahasalo, Anneli Granström, Erkki Majanen, Rita Holopainen, Katarina Helander

 • Jaa 27 kpl 54%

  Tero Suominen, Johanna Fleming, Ulf Kjerin, Maija Lounamaa, Maarit Orko, Pekka Oksanen, Marjut Frantsi-Lankia, Noora Piili, Linda Basilier, Jens Gellin, Anders Adlercreutz, Tuula Peura, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Elina Utriainen, Kari Hujanen, Markus Myllyniemi, Bodil Lindholm, Kim Männikko, Antti Salonen, Jukka Tammi, Reetta Hyvärinen, Ari Harinen, Miisa Jeremejew, Patrik Lundell, Riikka Purra, Anna-Mari Toikka

 • Ei 22 kpl 44%

  Pekka Sinisalo, Piia Aallonharja, Susan Honka, Kati Kettunen, Matti Kaurila, Hanna Haikonen, Hans Hedberg, Ulla Seppälä, Sanna Andersen, Mikko Kara, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Kim Åström, Raija Vahasalo, Anneli Granström, Tony Björk, Timo Haapaniemi, Katarina Helander, Rita Holopainen, Anni-Mari Syväniemi, Erkki Majanen, Petri Ronkainen

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Outi Saloranta-Eriksson


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat