Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Vastaus kunnanvaltuuston kysymykseen 4.9.2017 § 39 Veikkkola - Helsinki bussilinjan toimivuuden parantaminen

KIRDno-2017-995

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 4.9.2017 § 39 jätettiin seuraava kunnanhallitukselle osoitettu kysymys:

"Veikkolan ja Helsingin välinen suora bussiyhteys 280 on monelle kirkkonummelaiselle tärkeä osa arjen sujuvuutta. Linjan toimivuudessa on ollut haasteita ennenkin, mutta aikataulujen jälleen elokuussa vaihduttua on tilanne tällä hetkellä kestämätön: aikataulut pitävät huonosti ja linja-autokapasitetti ei riitä vastaamaan tarpeeseen. Tämä johtaa siihen, että ihmiset jäävät pysäkeille bussien ajaessa täysinä ohi.

Linja hoidetaan HSL.n puolelta ostopalveluna ns U-linjana. Ratkaisu on ainutlaatuinen HSL-alueella. 


Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme: 

Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä Veikkola - Helsinki -bussilinjan toimivuuden parantamiseksi?"

Kysymyksen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:

Outi Saloranta-Eriksson, Carl-Johan Kajanti, Miika Engström, Tony Björk, Maarit Orko, Patrik Lundell, Anna-Mari Toikka, Sanni Jäppinen, Marjut Frantsi-Lankia, Rita Holopainen, Ulla Seppälä, Krista Petäjäjärvi, Matti Kaurila, Mikko Kara, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Vesa-Pekka Sainio, Kim Åström, Hanna Haikonen, Anni-Mari Syväniemi, Kati Kettunen, Raija Vahasalo, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Jerri Kämpe-Hellenius, Anna Aintila, Antti Salonen, Noora Piili, Roope Penttilä, Ari Harinen, Irja Bergholm, Johanna Fleming, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Jukka Tammi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää ja Reetta Hyvärinen.

Kunnanvaltuusto päätti lähettää hallintosääntö § 156 mukaisen kysymyksen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kysymyksen oli allekirjoittanut 43 valtuutettua. Kunnanhallituksen tulee antaa vastaus kysymykseen viimeistään 13.11.2017 valtuuston kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 6.11.2017

Vastaus kunnanhallitukselle esitettyyn kysymykseen

 

Kuntatekniikan toimiala ja HSL:n Kirkkonummen linjastosta vastaava suunnittelija ovat tiedustelleet Pohjolan Liikenne Oy:ltä tietoa Veikkolan ja Helsingin välisen bussiliikenteen osalta koskien kunnanvaltuustossa esille nostettua asiaa. Pohjolan Liikenne Oy ei anna tarkkoja tietoja tuotannostaan julkisuuteen, mikä on ymmärrettävää, sillä kyseessä on markkinaehtoinen, ei HSL:n tilaamamme liikenne. Pohjolan Liikenne Oy:lla on syyskauden alusta (14.8.2017) lähtien ollut lisäbussi aamuisin kahdessa ja iltapäivisin yhdessä Veikkolan vuorossa. Edellisten lisäksi syyskuun alkupuolella yhtiö lisäsi vielä lisäbussit aamun kahteen ja iltapäivän kahteen Veikkolan vuoroon. Toisin sanoen bussien määrä on yli kaksinkertaistettu.  Lisäbussit ovat liikenteessä koulupäivinä. Koulujen lomapäivinä sekä työmatka-, opiskelija- ja koululaisasiakkaiden määrä on selvästi alhaisempi. Yhtiö seuraa kysynnän kehittymistä tarkasti ja säätää lisäkapasiteettiä sen mukaisesti.

 

Edellisen lisäksi Pohjolan Liikenne Oy myöntää, että aikataulujen pitävyydessä on ongelmia. Syynä ongelmiin ovat sekä moottoritieosuudella että ennen kaikkea Helsingin katuverkossa käynnissä olevat laajat ja edelleen jatkuvat tie- ja katutyöt. Ne heikentävät liikenteen sujuvuutta joka päivä mutta vuorokohtaisesti ennakoimattomasti. Vaikka yhtiö on väljentänyt autokiertoja ruuhka-aikoina, myöhästymiset saattavat silti edelleen paikoin ketjuuntua. Tästä on seurauksena bussien epätasainen täyttyminen, vaikka kapasiteettia kokonaisuutena onkin riittävästi. Yhtiö haluaa lisäksi tuoda esille, että Veikkolan liikennettä koskevat asiakaspalautteet ovat lisäbussien lisäämisen jälkeen vähentyneet oleellisesti.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

antaa kunnanvaltuustolle edellä olevan vastauksen valtuuston esittämään kysymykseen 4.9.2017 § 39

2

ehdottaa että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja asiaa kysymyksen osalta loppuunkäsiteltynä

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

antaa kunnanvaltuustolle edellä olevan vastauksen valtuuston esittämään kysymykseen 4.9.2017 § 39

2

ehdottaa että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja asiaa kysymyksen osalta loppuunkäsiteltynä

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle edellä olevan vastauksen valtuuston esittämään kysymykseen 4.9.2017 § 39 ja ehdottaa että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja asiaa kysymyksen osalta loppuunkäsiteltynä.

 

KÄSITTELY

Valtuutettu Noora Piili poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21.08.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat