Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Lisämääräraha-anomus Kirkkonummen Veden käyttötalouden määrärahoihin

KIRDno-2017-691

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Veden vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden käyttötulot ja käyttökate ovat ennusteen mukaan alittumassa. Tulojen arvioitu alitus on noin 300 000 euroa.

Kunnanvaltuuston päättämässä vuoden 2017 talousarviossa sitovuustaso on vesihuoltolaitoksen osalta vesihuollon toimintakate, joka oli talousarviossa osa palvelutuotannon lautakunnan sitovaa toimintakatetta. 

Vedenmyynnin ja jätevedenkäsittelyn määrien lasku on jatkunut suurempana kuin mitä vuoden 2017 talousarviota laadittaessa oli arvioitu, vaikka jo tällöin oli havaittu kulutuksen merkittävä väheneminen. Toimintakuluissa ei ole mahdollista päästä vastaaviin säästöihin. Ennakoitua pienempinä toteutuvista puhdas- ja jätevesimääristä aiheutuu säästöä, mutta menoja lisää vastaavalla summalla oman vedentuotannon jääminen arviolta jopa 135 000 m3 normaalia pienemmäksi, mikä tarkoittaa noin 120 000 € ostoveden lisäkustannusta. Meikojärven pinta oli kesällä ja vielä loppusyksystä poikkeuksellisen matalalla, minkä vuoksi vedenottoa jouduttiin vähentämään heinäkuusta alkaen ja lopulta keskeyttämään syyskuussa kokonaan, kun järven pinta saavutti vedenottoluvan alarajan. Vedenottoa pystyttiin jatkamaan lokakuun puolivälissä. Vastaavaa ei ole tapahtunut yli kymmeneen vuoteen. Muiden kuluerien osalta ei ole ennakoitavissa määrärahojen ylitystä.

Esitys talousarviomuutoksesta:

 

TA2017

tot. 31.8.2017

TA2017 muutosesitys

Käyttötalous

 

 

 

Tuotot

7 412 000

3 625 947

7 112 000

Kulut

-4 895 716

-2 729 936

-4 895 716

Toimintakate

2 516 284

 

2  2160 284

Toisessa osavuosikatsauksessa (Vesihuoltolaitoksen johtokunta 20.9.2017 § 19) käyttötalouden tulojen arvioitiin jäävän 150 000 € budjetoidusta. Tämän jälkeen toteutuneen 3. laskutuskauden perusteella tulot ja edelleen  toimintakate toteutuvat arviolta noin 300 000 euroa suunniteltua pienempinä.

Rahoituslaskelmassa on varauduttu budjetoituihin 3 260 000 euron investointeihin. Osavuosikatsauksen 31.8. ennusteen mukaan investoinnit toteutuvat noin 800 000 euroa budjetoitua pienempinä. Käyttötalouden tulojen alituksen ja investointimenojen yhteenlaskettu vaikutus maksuvalmiuteen olisi kokonaisuudessa positiivinen (n. 500 000 € budjetoitua parempi). Käyttötalouden toimintakatteen lasku ei näin ollen kokonaisuudessaan edellytä vesihuollon rahoittamista lainalla.

Vuoden 2017 toimintakatteen lasku on otettu huomioon vuoden 2018 talousarvioesityksen valmistelussa.

Ehdotus

Esittelijä

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi – liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000 euroa kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja näin olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.

 

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000 euroa kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja näin olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000 euroa kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja näin olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000 euroa kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja näin olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat