Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Lainan takauksen myöntäminen / KVA:n valtionkonttorin myöntämien lainojen konvertointi pankkilainaksi

KIRDno-2017-1336

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on kartoittanut Valtionkonttorin yhtiölle myöntämien lainojen, suuruudeltaan yhteensä 17 648 898,16 €, konvertointia pankin myöntämäksi Kirkkonummen kunnan takaamaksi pankkilainaksi. Valtionkonttorin myöntämät lainat voidaan maksaa takaisin ilman erityistä menettelyä ilmoittamalla asiasta Vationkonttorille. KVA:n toimitusjohtaja on saanut eri pankeilta lainatarjouksia, joiden korkokustannus yhtiölle on huomattavasti nykyisiä lainoja edullisempi. Vuosittainen korkosäästö olisi noin 280 000 €. KVA:n toimitusjohtaja on esitellyt lainalaskelmien säästöjä konsernijaoksen kokouksessa 3.4.2017. Konsernijaosto päätti, että konvertointia ja takauksen myöntämistä selvitellään ja asia saatetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi

Kuntalain 129 §:n mukaan kunta voi antaa lainan tai takauksen, jos siihen ei si­säl­ly merkittävää taloudellista riskiä. Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä teh­tä­vis­tä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos sii­hen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Juridisia esteitä edellä mainitulle toimenpiteelle ei ole. Kunnan takausvastuut olivat vuoden 2016 tilinpäätöksessä 3,8 miljoonaa euroa. Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle lainojen konvertoinnin takauksen myöntämisen myötä kunnan takausvastuut kohoavat 14,1 miljoonalla eurolla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan 100 % omistama tytäryhtiö eli esteitä takauksen myöntämiselle ei lain mukaan ole.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Tiedonannon 3.2 kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:

  1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa

  2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti

  3. takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun ra­hoi­tus­si­tou­muk­sen määrästä

  4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

 

Rating Alfa luottoluokituksen mukaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n luottoluokitus on A+ tyydyttävä (rating tehty 11.10.2017). Mainitun kohdan vuosimaksu (safe harbour) kuvatun kaltaiselle yritykselle on 0,8%.

Huomioiden takauksen euromääräinen suuruus, takauksen myöntämisen edellytys on, että Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy antaa Kirkkonummen kunnalle erillisen panttaussitoumuksen, jolla se luovuttaa omistamansa kiinteistöt, mikäli lainat tai osa niistä lankeaa Kirkkonummen kunnan maksettavaksi. Panttaussitoumus on ohessa.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1.1

myöntää Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle Valtionkonttorin yhtiölle myöntämien lainojen, suuruudeltaan korkeintaan 17 648 898,16 €, pankkilainaksi konvertoimalle lainaosuudelle takauksen, joka on 80 % lainan suuruudesta. Takaus on voimassa 10 vuotta lainan nostohetkestä.

1.2

että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti

1.3

edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena kunnalle

1.4

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle annettavan takaussopimuksen

1.5

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely: 

Ari Harinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1.1

myöntää Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle Valtionkonttorin yhtiölle myöntämien lainojen, suuruudeltaan korkeintaan 17 648 898,16 €, pankkilainaksi konvertoimalle lainaosuudelle takauksen, joka on 80 % lainan suuruudesta. Takaus on voimassa 10 vuotta lainan nostohetkestä.

1.2

että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti

1.3

edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena kunnalle

1.4

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle annettavan takaussopimuksen

1.5

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Esteellisyys

Ari Harinen

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1

myöntää Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle Valtionkonttorin yhtiölle myöntämien lainojen, suuruudeltaan korkeintaan 17 648 898,16 €, pankkilainaksi konvertoimalle lainaosuudelle takauksen, joka on 80 % lainan suuruudesta. Takaus on voimassa 10 vuotta lainan nostohetkestä.

2

että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti

3

edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena kunnalle

4

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle annettavan takaussopimuksen

5

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta

 

KÄSITTELY

Valtuutettu Ari Harinen  KVA:n hallituksen puheenjohtajana ja valtuutettu Outi Saloranta- Eriksson hallituksen jäsenenä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström ehdotti, että valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun niin, että panttaussitoumuksessa oleva vuokralaisten oikeuksia määrittelevä virke tarkistetaan. Panttaussitoumuksen toisessa kappaleessa todetaan, että jos laina raukeaa kunnalle, kunnalla on oikeus ottaa haltuun kiinteistöjä, "kuitenkin vuokralaisten oikeuksia kunnioittaen".

Palautusehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot kohdistetaan asian jatkamiseen tai palauttamiseen. Keskustelun aikana valtuutettu Åstrom veti pois palautusehdotuksensa ja teki sen sijaan muutosehdotuksen siten, että panttausitoumuksen 2. kappaleesta poistetaan virke "kuitenkin vuokralaisten oikeuksia kunnioittaen". Muutosehdotusta kannatettiin.

Valtuusto päätti yksimielisesti Åströmin muutetun ehdotuksen mukaan.

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1

myöntää Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle Valtionkonttorin yhtiölle myöntämien lainojen, suuruudeltaan korkeintaan 17 648 898,16 €, pankkilainaksi konvertoimalle lainaosuudelle takauksen, joka on 80 % lainan suuruudesta. Takaus on voimassa 10 vuotta lainan nostohetkestä.

2

että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti

3

edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena kunnalle, jota on muutettu siten, että sen 2. kappaleesta on poistettu virke "kuitenkin vuokralaisten oikeuksia kunnioittaen".

4

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle annettavan takaussopimuksen

5

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta

Esteellisyys

  • Outi Saloranta-Eriksson, Ari Harinen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat