Kunnanvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 2017

KIRDno-2017-143

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 §:n ja 60 §:n 1 momentin mukaan kunnan on seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. MRL 60 § 2 momentti sisältää erityistä arviointimenettelyä koskevan säännöksen.

 

MRL 60 § 2 momentin nojalla kunnan on tehtävä päätökset sellaisen asemakaavan ajanmukaisuudesta joka on ollut voimassa 13 vuotta eli siitä, että se on toteuttamiskelpoinen eikä sisällöllisesti vanhentunut. Mikäli asemakaava todetaan vanhentuneeksi, ei rakennuslupaa voida myöntää ja alueella tulee voimaan rakennuskielto (MRL 61 §). Kunta voi kuitenkin käynnistää alueen kaavamuutoksen MRL 60 §:n 1 momentin perusteella.

 

 

Asemakaavojen ajanmukaisuus

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on käynyt läpi ne Kirkkonummen asemakaavat, joita koskee kaavojen ajanmukaisuuden arviointi vuonna 2017 eli ne jotka ovat tulleet voimaan vuonna 2004. Tällaisia asemakaavoja ja muutoksia on viisi kappaletta. (katso liitteenä oleva luettelo).

 

Mikäli asemakaava-alue todetaan merkittävältä osalta toteutumattomaksi, kohdistuu tarkastelu toteutumattoman kerrosalan lisäksi myös toteutumattoman alueen pinta-alaan, sijaintiin, maanomistusoloihin, käyttötarkoitukseen ja sen merkitykseen kaavaratkaisun kokonaisuuden osalta. Lisäksi arvioinnin lähtökohtana olevan ympäristökuvan osalta on tarkasteltu alueen aiemmasta toteutuksesta olennaisesti poikkeavaa, vaikkakin kaavan mukainen rakentaminen. Alueen muun rakentamisen kanssa samankaltainen rakentaminen ei anna perustetta ajanmukaisuuden arviointiin.

Ajanmukaisuuden arvioinnissa on huomioitu edellisten lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, ylemmän asteen kaavoituksen ohjeet ja selvitykset sekä alueella haettujen poikkeamisten määrä.

 

Tarkastelussa on todettu, että kunnassa ei ole vuonna 2004 voimaan tulleita asemakaavoja jotka ovat merkittävältä osalta edelleen toteuttamatta.

 

asiakirjat:

  • kuntaliiton yleiskirje 15/80/2011 sekä MRL 60 § ja 61 §

  • luettelo asemakaavoista jotka ovat tulleet voimaan vuonna 2004

  • vuonna 2004 voimaan tulleiden asemakaavojen sijainti

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, ettei Kirkkonummella ole sellaisia, vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 §:n 2 momentin tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon asettamista.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta siirtää tämän pykälän käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 28.9.

Valmistelija

Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, ettei Kirkkonummella ole sellaisia, vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 §:n 2 momentin tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon asettamista.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa, että Kirkkonummella ei ole sellaisia vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 § 2 mom tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon asettamista.

 

Kunnanhallitus 16.10.2017 käsittely: 

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa, että Kirkkonummella ei ole sellaisia vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 § 2 mom tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon asettamista.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa, että Kirkkonummella ei ole sellaisia vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 § 2 mom tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon asettamista.

 

KÄSITTELY

Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana valtuuston mahdollisia kysymyksiä varten.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat