Kunnanvaltuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2018 Jokiniityn kaavan kiihdyttämiseksi

KIRDno-2018-621

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 seuraavan aloitteen:

"Volskodissa on pian edessä tilanne, jossa sen nykyinen käyttö tehostetun palveluasumisen ja vanhusten tuetun asumisen yksikkönä käy mahdottomaksi. Samaan aikaan Kirkkonummen ikääntyviän väestön osuus kasvaa voimakkaasti, samoin kasvaa tarve tarjota tuetun sekä tehostetun palveluasumisen palveluita oman kunnan alueella.

Siksi on tärkeää, että kiirehdimme kaikkia hankkeita, jotka helpottavat tuetun asumisen sekä tehostetun palveluasumisen kasvavaa tarvetta Kirkkonummella.

Kirkkonummen vuosien 2017-2021 kaavoitusohjelmassa on Jokiniityn kaavahanke, jolla on tarkoitus mahdollistaa palveluasumisen Jokiniittyyn. Hanke on tällä hetkellä odotuskorissa eikä tule toteutumaan riittävän nopeasti ratkaistakseen akuutin tilanteen. Uuden hyvinvointikeskuksen yhteyteen toteutettuna hanke voisi myös luoda kampusmaisen ympäristön, jossa alueen synergiaedut korostuisivat.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Kirkkonummen kunta siirtää Jokiniityn kaavahankkeen kaavoitusohjelman odotuskorista toteutuskoriin ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin sekä hankkeen edistämiseksi että palveluasumisen sekä tehostetun palveluasumisen suunnittelemiseksi uuden hyvinvointikeskuksen välittömään läheisyyteen."

 

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Pirkko Lehtinen, Pekka M. Sinisalo, Krista Petäjäjärvi, Anna-Mari Toikka, Anna Aintila, Tony Björk, Linda Basilier, Petri Ronkainen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Ulf Kjerin, Rita Holopainen, Irja Bergholm, Marjut Frantsi-Lankia, Markus Myllyniemi, Ari Harinen, Anders Adlercreutz, Johanna Fleming ja Tero Suominen.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen (nro 7/2018) Jokiniityn kaavan kiihdyttäminen

Kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmän jätti valtuustoaloitteen (§ 29), joka koskee Jokiniityn asemakaavoituksen nopeuttamista. Silloisessa kaavoitusohjelman valmisteluvaiheessa kyseinen hanke oli sijoitettu odotuskoriin eli hanke olisi käynnistetty aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen. Valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kunnanvaltuutettu Pirkko Lehtinen ja hänen lisäkseen aloitteen on allekirjoittanut 20 muuta valtuutettua.

Kaavoitusohjelman päättäjäkäsittelyssä Jokiniityn asemakaava nostettiin toteuttamiskoriin. Kunnanvaltuuston 3.9.2018 (§ 72) hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti asemakaavahanke pannaan vireille vuonna 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vastaus Jokiniityn asemakaavoitusta koskevaan valtuustoaloitteeseen (nro 7 / 2018) on riittävä ja aloite siten loppuun käsitelty.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen (nro 7/2018) Jokiniityn kaavan kiihdyttäminen

Kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmän jätti valtuustoaloitteen (§ 29), joka koskee Jokiniityn asemakaavoituksen nopeuttamista. Silloisessa kaavoitusohjelman valmisteluvaiheessa kyseinen hanke oli sijoitettu odotuskoriin eli hanke olisi käynnistetty aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen. Valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kunnanvaltuutettu Pirkko Lehtinen ja hänen lisäkseen aloitteen on allekirjoittanut 20 muuta valtuutettua.

Kaavoitusohjelman päättäjäkäsittelyssä Jokiniityn asemakaava nostettiin toteuttamiskoriin. Kunnanvaltuuston 3.9.2018 (§ 72) hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti asemakaavahanke pannaan vireille vuonna 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vastaus Jokiniityn asemakaavoitusta koskevaan valtuustoaloitteeseen (nro 7 / 2018) on riittävä ja aloite siten loppuun käsitelty.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto pitää vastausta Jokiniityn asemakaavoitusta koskevaan valtuustoaloitteeseen nro 7/2018 riittäväna ja aloite siten loppuun käsiteltynä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.