Kunnanvaltuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Palveluverkkoselvitykset

KIRDno-2018-833

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Salmela, Suunnittelija, tapio.salmela@kirkkonummi.fi
Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi
Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi
Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi
Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi
Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
Anne Hilander, anne.hilander@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion kuntasoinen toiminnallinen tavoite ja toimenpide: Asiakaslähtöinen kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen.  Päivitetään tarvittavilta osin kunnan palvelutuotantoa ohjaava palveluverkkosuunnitelma kiinteistöstrategian ns. välimallin pohjalta.

Perusturvapalvelujen toimialan palveluverkkoselvitys pohjautuu kunnanvaltuuston 18.12.2018 hyväksymään kuntastrategiaan sekä kunnanvaltuuston 19.5.2014 hyväksymään Kirkkonummen palveluverkkoselvitykseen kiinteistöstrategian näkökulmasta. Palveluverkkoselvityksen tukena on käytetty myös Tilastokeskuksen sekä Kaupunkitutkimus TA Oy:n väestöennusteita.

Palveluverkkoselvityksen keskeisimmän sisällön muodostavat palvelukuvaukset, joissa on analysoitu perusturvapalvelujen kuntalaisille tarjoamia palveluja. Palveluista on pyritty nostamaan esiin sekä todetut hyvät käytännöt sekä tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Palveluverkkosuunnitelmassa on myös analysoitu perusturvapalvelujen nykyisin käyttämiä kiinteistöjä sekä luotu katsaus tulevaisuuteen toimialaan keskeisesti vaikuttavien sote- ja maakuntauudistuksen sekä hyvinvointikeskushankkeen myötä.

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvapalvelujen toimialan palveluverkkoselvityksen 2025

Päätös

Perusturvalautakunta päätti hyväksyä perusturvapalvelujen toimialan palveluverkkoselvityksen 2025.

 

Esa Lindell poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn alkaessa.

Valmistelija

Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarviokäsittelyssä 2018 (kv 4.12.2017, § 82) on kuntatasoisena sitovana toiminnallisena tavoitteena päätetty, että kunnan palvelutuotantoa ohjaava palveluverkkosuunnitelma päivitetään tarvittavilta osin kiinteistöstrategian ns. välimallin pohjalta. Toiminnalliseksi tavoitteeksi on päätetty myös investointien pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman laatiminen, mikä tähtää strategiseen tavoitteeseen kestävästä kuntataloudesta.

Päivitettävä palveluverkkosuunnitelma perustuu kiinteistöihin keskittyvän palveluverkkoselvityksen ohella palvelusuunnittelun periaatteisiin palvelujen alueellisesta saatavuudesta. Lisäksi palveluverkkosuunnitelman päivittämisen pohjana on kesällä 2018 valmistuneet Kirkkonummen väestöprojektiot ja kuntastrategian 2018-2021 linjaukset. Kuntastrategian tavoitteena on 1,5 – 2 % vuosittainen väestönkasvu.

Väestöennusteiden perusteella kunnan asukasluku kasvaa niin, että väestönkasvu on koko kunnassa nopean projektion vaihtoehdon mukaan lähes 13000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Väestönkasvun johdosta sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimitiloissa ei ole mahdollisuutta tilavähennyksiin. Oppilasmäärät ylittävät jo nyt lähes jokaisessa koulussa tilantarpeen tunnusluvuissa esitetyt tilamitoitukset. Tilojen suunniteltua korkeammilla käyttäjämäärillä on vaikutusta myös tilojen kulumiseen ja rakennusten tekniikan riittävään toimivuuteen. Myös heikkoudet toimitilojen toiminnallisessa ja rakenteellisessa/taloteknisessä kunnossa muodostavat tarpeen uusia sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimitilaverkkoa.

Tässä sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksessä on käsitelty palveluverkkoa lähinnä väestökehityksen ja tehdyn kiinteistöstrategiaan pohjaavan palveluverkkoselvityksen näkökulmasta. Päivityksen näkökulma on painottunut tulevan palvelutarpeen selvittämiseen.

Tulevaisuudessa sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkko on entistä keskeisemmin kunnan palveluverkon ydinrakenne. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimitilat ovat olennaisessa roolissa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ohella vapaa-ajan toimintojen ja kolmannen sektorin järjestämän toiminnan näkökulmasta.

Kirkkonummen nykyinen tilanne, jossa toimitilaverkkoa uudistetaan voimakkaasti, tarjoaa kunnalle mahdollisuuden kehittää palvelutuotantoa laadukkaasti ja tehokkaasti pitkälle tulevaisuuteen. Palvelusuunnittelua on tarpeen tarkastella jatkossa laajempana kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon erilaiset toimintaympäristön muutokset palvelutarpeeseen ja palveluiden tuottamiseen. Esimerkiksi kunnan kiinteistöstrategia ja investointien rahoitussuunnitelma, kaavoitussuunnitelmat ja maankäytön kehittämisen hankkeet, yhdyskuntarakenteen muutokset, palvelukäyttäytymisen muutokset, uudet palvelujen tuotantotavat ja tilojen käyttöperiaatteet ovat sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palvelusuunnitteluun vaikuttavia seikkoja. Tällöin tarkasteltavaksi tulee palveluverkko kunnan sekä yksityisten ja muiden toimijoiden muodostamana kokonaisuutena.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto ja vapaa-aikajaosto ovat käsitelleet palveluverkkosuunnitelman päivityksen ja ovat sen omalta osaltaan hyväksyneet  SVOJ 25.9.2018 § 56, SFUS 26.9.2018 §  51 ja VAPJ 19.9.2018 § 63.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksen sekä merkitä tiedokseen että sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialan tavoitteena on aloittaa osaltaan laajemman palvelusuunnitelman laadinta vuonna 2019.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti yksimielisesti evästää palvelusuunnitelman laatimista ja piti tärkeänä  tulevaisuuden tilojen monikäyttöisyyttä ja käytettävyyttä sekä suunnitelman etenemisestä viestimistä.

 

Valmistelija

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2018 yhtenä sitovana kuntatasoisena tavoitteena on, että "päivitetään tarvittavilta osin kunnan palvelutuotantoa ohjaava palveluverkkosuunnitelma kiinteistöstrategian ns. välimallin pohjalta".

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkon päivityksen kokouksessaan 3.10.2018 § 52. Perusturvalautakunta on hyväksynyt perusturvapalveluiden palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan 4.10.2018 § 80.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksen sekä perusturvalautakunnan hyväksymän perusturvapalveluiden palveluverkkosuunnitelman ja

2

todeta, että kuntatason sitova tavoite palveluverkkosuunnitelman päivittämisestä on toteutunut talousarvioon kirjatun sitovan tavoitteen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus 29.10.2018 käsittely: 

Matti Kaurila ehdotti teknistä korjausta perusturvapalvelujen palveluverkkoselvityksen sivulle 15 seuraavasti: kotihoito-kappaleen viimeiseen lauseeseen lisätään 'ja' -sana, jolloin lause kuuluu seuraavasti: "taukotilaa on Veikkolan yksityisessä hoivakodin tiloissa ja Lehmuskartanossa". Vesa-Pekka Sainio kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Pirkko Lehtinen ehdotti, että asia viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle. Antti Salonen, Noora Piili, Hans Hedberg sekä Timo Haapaniemi kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Anni-Mari Syväniemi ehdotti seuraavaa lisäystä evästykseksi: "kunnanhallitus toteaa, että vetovoimainen lukiokoulutus on kunnalle tärkeää. Lukioiden,  Porkkalan lukion ja Kyrkslätt Gymnasiumin, tilatarvetta tulee tarkastella kokonaisuutena, ja yhteisen lukiokampuksen eteenpäin viemistä tulee vauhdittaa. Paikka voi olla joko GWG-kampus tai kirjaston läheinen tontti. Päällekkäisiä investointeja ei palveluverkon toteuttamisessa pidä tehdä". Timo Haapaniemi, Antti Salonen, Matti Kaurila, Noora Piili, Antti Kilappa ja Hans Hedberg kannattivat evästysehdotusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

 Kunnanhallitus päätti

1

merkitä tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksen sekä perusturvalautakunnan hyväksymän perusturvapalveluiden palveluverkkosuunnitelman ja

2

todeta, että kuntatason sitova tavoite palveluverkkosuunnitelman päivittämisestä on toteutunut talousarvioon kirjatun sitovan tavoitteen mukaisesti ja

3

että palveluverkkoselvitykset viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle ja

4

että perusturvapalvelujen palveluverkkoselvityksen sivulle 15 tehdään tekninen korjaus siten, että kotihoito-kappaleen viimeiseen lauseeseen lisätään 'ja' -sana, jolloin lause kuuluu seuraavasti: "taukotilaa on Veikkolan yksityisessä hoivakodin tiloissa ja Lehmuskartanossa" ja

5

evästyksenä jatkotyöskentelylle kunnanhallitus toteaa, että vetovoimainen lukiokoulutus on kunnalle tärkeää. Lukioiden,  Porkkalan lukion ja Kyrkslätt Gymnasiumin, tilatarvetta tulee tarkastella kokonaisuutena, ja yhteisen lukiokampuksen eteenpäin viemistä tulee vauhdittaa. Paikka voi olla joko GWG-kampus tai kirjaston läheinen tontti. Päällekkäisiä investointeja ei palveluverkon toteuttamisessa pidä tehdä.

 

Esteellisyys

Reetta Hyvärinen

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee palveluverkkoselvitykset tiedokseen.

 

Käsittely:

Valtuutettu Reetta Hyvärinen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Vs. perusturvajohtaja Jaana Koskela esitteli perusturvapalvelujen toimialan palveluverkkoselvitystä ja sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialan palveluverkkoselvitystä.

Päätös

 

Kunnanvaltuusto merkitsi palveluverkkoselvitykset tiedoksi.

Esteellisyys

  • Reetta Hyvärinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.