Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Tolsan asemanseudun korttelin 652 tonttien 5 ja 6 ARA-hanke ja rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen

KIRDno-2017-546

Valmistelija

 • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi
 • Ansa Virtanen, rakennus- ja asuntoasiantuntija, ansa.virtanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunta on 21.12.2015 allekirjoitetulla vaihtokirjalla luovuttanut Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Rinne 1:lle Tolsan asemanseudun asemakaavan korttelin 652 tonttien 5 ja 6 muodostamiseksi tarvittavat määräalat. Vaihtokirjassa yhtiö on sitoutunut rakentamaan tonteille neljän vuoden kuluessa kaupantekohetkestä käyttöön otettavaksi 80 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta (4000 k-m2) vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Määräaika umpeutuu siten 21.12.2019.

YIT Suomi Oy ja Orava Rahastot Oyj ovat sopineet em. tonteille sijoittuvan hankkeen toteuttamisesta vuokratalotuotantoon. YIT Suomi Oy on asunto-osakeyhtiön omistajana esittää, että tonteille toteutettaisiin ARA:n lyhyen korkotuen lainamallilla vuokra-asuntoja ja samalla rakentamisvelvoitteen määräaikaa jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun asti.

Esityslistan liitteenä olevan korkotukilainahakemuksen mukaan kohde em. tonteilla käsittää 64 asuntoa, joiden asuntoala on yhteensä 3169,5 m2. Huoneistojen keskipinta-ala on 49,5 m2 ja pienin asuntokoko 30,0 m2. Hankkeen alustava toteutusaikataulu on kesäkuu 2019 – lokakuu 2020. Hakijana on Orava Rahastot Oyj:n omistama yhtiö (Aitta Vuokra-asunnot Oy).

Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 11 251 378 euroa, joka muodostuu 10 688 809 euron korkotukilainasta ja 562 569 euron osakkeenomistajan omarahoitusosuudesta.

ARA:n helmikuussa 2019 antaman hakuohjeen mukaan korkotukilainoille on jatkuva hakuaika. Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa.

Lyhyen korkotuen mallilla korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vuokratalon uudisrakentamista varten myönnetty rakentamislaina. Lyhytaikaisella korkotuella toteutettava asuntotuotanto kohdistetaan suurimpiin, nopeimmin kasvaviin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Toteutettava tuotanto on elinkaaritaloudeltaan edullista ja energiaa säästävää. Tämän lisäksi toteutettava asuntotuotanto:

 • on nykyistä yhdyskuntarakennetta eheyttävää, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista
 • sijoittuu vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta
 • rakennetaan kasvualueille, joilla asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää.

 

Esityslistan liite:

 • Korkotukilainahakemus (18.3.2019)

Esityslistan oheismateriaali:

 • YIT:n lausuntopyyntö 27.3.2019
 • Hakemuksen kohteen olevat tontit kartoilla
 • Huonetilaohjelma
 • Talousarvio ja vuokralaskelma

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

1

päättää, että Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Rinne 1:n kanssa 21.12.2015 allekirjoitetun vaihtokirjan mukaisille tonteille voidaan toteuttaa vuokratalojen rakentamishanke ARA:n lyhytaikaisella korkotuella.

2

päättää puoltaa liitteenä olevaa korkotukilainahakemusta. Lyhyen korkotuen hanke käsittää 64 asuntoa, ja lainatarve on 11 251 378 €. Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan ja markkinatilanteeseen.

3

päättää jatkaa Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Rinne 1:n kanssa 21.12.2015 allekirjoitetun vaihtokirjan mukaista rakentamisvelvoitteen määräaikaa noin yhdellä vuodella 31.12.2020 asti.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Rinne 1 c/o YIT Suomi Oy, rakennus- ja asuntoasiantuntija Ansa Virtanen ja vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.