Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Selvitys vakanssijärjestelmän vaihtoehdoista

KIRDno-2019-493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarviossa yhtenä strategisena tavoitteena on ”Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen”. Tähän liittyvänä sitovana toimenpiteenä on vakanssijärjestelmän toimivuuden arviointi joustavan rekrytoinnin ja organisaation muuttuvien tarpeiden lähtökohdista. Samassa yhteydessä on todettu, että henkilöstöjaoston käsiteltäväksi tulee viedä selvitys vakanssijärjestelmän vaihtoehdoista viimeistään toukokuussa 2019.

Liitteenä pyydetty selvitys.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

1 päättää merkitä tiedoksi saadun selvityksen ja

2 antaa evästyksen jatkovalmisteluun.

Henkilöstöjaosto 24.4.2019 käsittely: 

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen pohjaehdotukseen:

3 antaa oikeuden muokata hallintosääntöä vakanssijärjestelmän osalta.

Päätös

Henkilöstöjaosto:

1 päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen.

2 antoi evästyksen jatkovalmisteluun.

3 antoi oikeuden muokata hallintosääntöä vakanssijärjestelmän osalta.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarvion eräänä yleishallinnon sitovana strategisena tavoitteena on vakanssijärjestelmän toimivuuden arviointi joustavan rekrytoinnin ja organisaation muuttuvien tarpeiden lähtökohdista. Tavoitteen mittariksi on kirjattu, että selvitys vakanssijärjestelmän toimivuudesta viedään henkilöstöjaoston käsiteltäväksi viimeistään toukokuussa 2019. 

Henkilöstöjaoston toimivallasta on säädetty kunnan hallintosäännön 47 §:ssä. Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto, jonka tehtävänä on linjata merkittävät henkilöstöä koskevat ohjelmat ja periaatteet.  

Henkilöstöjaosto käsitteli vakanssijärjestelmän toimivuutta koskevan selvityksen kokouksessaan 24.4.2019 § 17. Henkilöstöjaosto linjasi, että vakanssijärjestelmästä luovutaan 1.1.2020 alkaen, ja että asia huomioidaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vietävän hallintosäännön kirjauksissa. 

Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen selostamaan henkilöstöjaostolle valmisteltua selvitystä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedokseen.  

 

Kunnanhallituksen käsittely 6.5.2019: 

Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos alusti asian kunnanhallitukselle.  

Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: "Vakanssimuutokset, joihin liittyy lisäkustannusvaikutuksia tuodaan kunnanhallitukseen". Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.  

Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: "Valtuusto päättää vakanssiluettelosta ja kunnanjohtaja tekee päätöksen vakanssiluettelon mukaisista perustettavista vakansseista - Vakanssimuutokset, joihin liittyy lisäkustannusvaikutuksia tuodaan kunnanhallitukseen". Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

Ari Harinen ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Palautuksen aikana käydään keskustelut työntekijäjärjestöjen kanssa. Saara Huhmarniemi ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta.  Palautusehdotus  hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.