Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Kunnanhallituksen järjestöavustukset 2019

KIRDno-2019-115

Valmistelija

 • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi
 • Ira Kaukanen, ira.kaukanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 13.6.2005 § 317 hyväksynyt toiminta-avustusten myöntämisperusteet. Kukin toimiala myöntää omalla tehtäväalueellaan toimivien järjestöjen avustukset myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Kunnanhallituksen määrärahasta avustetaan ensisijaisesti kylä- ja asukasyhdistyksiä ja toissijaisesti erilaisia muita Kirkkonummella toimivia harrastus- yms. yhdistyksiä. Valtakunnallisia yhdistyksiä ja ammattijärjestöjen paikallisia yhdistyksiä ei tueta.

Kunnanhallituksen talousarvion käyttötalousosassa on järjestöjen toiminta-avustuksia varten 10 000 euron suuruinen määräraha järjestöjen tukemista varten vuodelle 2019.

Avustukset julistetaan haettavaksi kerran vuodessa. Avustushakemuksesta tulee ilmetä yhdistyksen kirkkonummelaisten jäsenten lukumäärä, avustuksen käyttötarkoitus ja yhdistyksen muut mahdolliset avustajatahot. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Myönnettävän avustuksen määrä harkitaan käytettävissä olevan määrärahan pohjalta ottaen huomioon:

 • kumpaan edellä mainittuun ryhmään järjestö kuuluu
 • avustuksen käyttötarkoitus
 • jäsenmäärä
 • järjestön edellisen vuoden toiminta ja mahdollisen myönnetyn avustuksen käyttö

Vuoden 2019 avustukset julistettiin haettavaksi 29.3.2019 mennessä. Järjestöavustusten hakemisesta tiedotettiin kunnan internetsivuilla ja kuulutus julkaistiin kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Västra Nyland ja Kirkkonummen Sanomat –lehdissä. Määräaikaan mennessä kunnanhallitukselle saapui yhteensä 17 hakemusta. Hakijoista 9 on luokiteltu kylä- / asukasyhdistykseksi ja 8 muuksi yhdistykseksi.

Toiminta-avustusten jakoesityksessä on käytetty seuraavia laskentaperusteita:

Kylä- ja asukasyhdistykset, jaettavana yhteensä 8 500 €

 • perusosa 250,00 € / yhdistys
 • toiminnan laajuuden perusteella 1,75 € / kirkkonummelainen jäsen
 • loppuosa toiminnan sisältöä hakemusasiakirjojen perusteella arvioiden
 • myönnettävä avustus enintään haettu määrä

 

Muut yhdistykset, jaettavana yhteensä 1 500 €

 • perusosa 100,00 € / yhdistys
 • toiminnan laajuuden perusteella 1,25 € / kirkkonummelainen jäsen
 • loppuosa toiminnan sisältöä hakemusasiakirjojen perusteella arvioiden
 • myönnettävä avustus enintään haettu määrä.

Mikäli yhdistyksen kokousaikatauluista johtuen jokin vaadittu liite on toimittamatta, myönnettyä avustusta ei panna maksuun ennen kuin kaikki asiakirjat on toimitettu. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

myöntää vuonna 2019 seuraaville järjestöille toiminta-avustusta (liite):

Kylä-ja asukasyhdistykset:

 • Gesterby-Sepänkylä kyläyhdistys ry                           300 €
 • Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys ry     2350 €
 • Wecklaxin Asutusalueen Yhdistys ry                          350 €
 • Veklahden Kyläyhdistys ry                                          600 €
 • Veikkolan kyläyhdistys ry                                          2450 €
 • Jolkby-Heikkilä-Laajakallion asukasyhdistys ry          600 €
 • Luoman kyläyhdistys – Kirkkonummi ry                     700 €
 • Kantvikin asukasyhdistys ry                                        450 €
 • Masalan asukasyhdistys ry                                         700 €

Yhteensä                                                                              8 500 €

 

Muut yhdistykset:

 • Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys ry                     650 €
 • Kirkkonummen Porkkalan Martat ry                            150 €
 • Porkkalan Radiokerho ry                                             100 €
 • Kirkkonummen Bridgekerho ry                                    100 €
 • Uudenmaan Maakuntakomppanian Kilta ry                100 €
 • Länsi-Uudenmaan pelastuskoirayhdistys ry               100 €
 • Kirkkonummen Heikkilän Martat ry                             150 €
 • Kirkkonummen kuntakeskusyhdistys Kide ry              150 €                         

Yhteensä                                                                               1 500 €

2

todeta, että avustusta saaneiden järjestöjen tulee antaa kunnanhallitukselle selvitys avustuksen käytöstä viimeistään vuoden 2020 kunnanhallituksen järjestöavustusten hakemisen yhteydessä.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

 • Matti Kaurila, Pekka Sinisalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.