Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Kunnan hallintosääntö valtuustokaudella 2017-2020 (kv)

KIRDno-2017-395

Valmistelija

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nykyisten toimielinten kokoonpanot on nimetty kaksivuotiskaudeksi 2017-​2019. Valtuustokauden alussa on linjattu,​ että nykyisen toimielinrakenteen toimivuutta arvioidaan valtuustokauden puolivälissä samalla kun kokoonpanoista päätetään uudelleen.  

Ryhmäpuheenjohtajisto on evästänyt valmistelua. Luottamushenkilötoimikunta on käsitellyt asiaa luottamushenkilöpaikkojen lähtökohdista ja kartoittanut ryhmien näkemyksiä asiassa. 

Toimielinrakenteen osalta ryhmäpuheenjohtajiston antamana valmisteluohjeena on ollut, että nykyiset suuret jaostot (suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto sekä ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto ja palvelutuotannon jaosto) muuttuvat lautakunniksi ja vapaa-aikajaosto yhdistetään sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan. 

Kun toimielinrakennetta muutetaan,​ on hallintosääntöä päivitettävä toimielinten tehtävien ja toimivallan osalta. Toimielinrakenteesta johtuvien muutosten lisäksi hallintosääntöön ehdotetaan tehtävän joitakin toiminnan sujuvuuden kannalta tärkeitä muutoksia.   

Toimielinrakenteen muutoksesta johtuvien hallintosääntöpäivitystarpeiden lisäksi valmistelussa on huomioitu joitakin operatiivisen toiminnan kannalta olennaisia tekstitäsmennyksiä. Lisäksi hallintosääntöön on uutena asiana kirjattu henkilöstöjaoston linjauksen mukainen muutos vakanssijärjestelmästä luopumiseksi (hallintosäännön pykälät 25, 26 ja 27). Tältä osin esityksenä on, että hallintosäännön kirjaukset astuvat voimaan 1.1.2020. 

Tiejaoston toiminta lakkaa vuoden 2020 alussa. Ehdotuksena on, että tiejaoston toimivallan osalta noudatetaan vanhan hallintosäännön kirjauksia 31.12.2019 saakka. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

 Kunnanhallitus päättää

esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää  

1.1

hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja siihen sisältyvän toimielinrakenteen ja

1.2 

että hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2019 ja  

1.3

että toimielinrakenteen muutoksesta huolimatta nykyiset toimielimet jatkavat toimintaansa siihen saakka, kunnes uusi toimielin aloittaa toimintansa ja

1.4

että tiejaoston osalta noudatetaan vanhan hallintosäännön kirjauksia 31.12.2019 saakka ja  

1.5

että § 25, § 26 ja §27 osalta hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2020. Siihen saakka em. pykälien osalta noudatetaan vanhan hallintosäännön kirjauksia 31.12.2019 saakka. 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

 Kunnanhallitus päätti

esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää  

1.1

hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja siihen sisältyvän toimielinrakenteen ja

1.2 

että hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2019 ja  

1.3

että toimielinrakenteen muutoksesta huolimatta nykyiset toimielimet jatkavat toimintaansa siihen saakka, kunnes uusi toimielin aloittaa toimintansa ja

1.4

että tiejaoston osalta noudatetaan vanhan hallintosäännön kirjauksia 31.12.2019 saakka ja  

1.5

että § 25, § 26 ja §27 osalta hallintosääntö päivitetään erikseen sen jälkeen, kun vakanssijärjestelmän uudistamisesta on tehty päätös ja

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.