Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019 (kv)

KIRDno-2017-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan näiden käsittelyvaiheista. Katsauksen tiedot ovat luonteeltaan toteavia. Siinä ei linjata uusia asioita.

Liite: Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen
2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, että Kohta Kunnan kehitysnäkymät; Poistetaan paikansapitämättömyyden johdosta toisen kappaleen ensimmäinen lause "Kerrostaloasuminen on Helsingin seudun suosituin asuinmuoto ja näin tilastojen mukaan myös Kirkkonummella".
Esitystä kannattivat Kati Kettunen ja Santtu Vainionpää.
Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, että Kohta Liikennesuunnittelu/Kävely ja pyöräily sekä liikenneturvallisuus. Lisätään maininta kunnanvaltuuston 18.12.2017 hyväksymästä Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmasta, jonka pääperiaatteita noudattaen kävely ja pyöräilyteitä rakennetaan.
Esitystä kannattivat Kati Kettunen, Miisa Jeremejew ja Santtu Vainionpää.
Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Käsittelyn aikana Erkki Ahlsten teki muutosesityksen, että kohta Vuosi 2019 tiivistettynä; ”Luoman osayleiskaavan maankäytön suunnittelu aloitetaan päivittämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä laatimalla valmisteluaineisto. Valmisteluaineisto saatetaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä”. Korjaus tehdään teknisenä korjauksena.
Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päättI:

1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen
2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa
4.
muuttaa kaavoituskatsauksen kohtaa Kunnan kehitysnäkymät; Poistetaan toisen kappaleen ensimmäinen lause "Kerrostaloasuminen on Helsingin seudun suosituin asuinmuoto ja näin tilastojen mukaan myös Kirkkonummella".
5.
muuttaa kaavoituskatsauksen kohtaa Liikennesuunnittelu/Kävely ja pyöräily sekä liikenneturvallisuus. Lisätään maininta kunnanvaltuuston 18.12.2017 hyväksymästä Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmasta, jonka pääperiaatteita noudattaen kävely ja pyöräilyteitä rakennetaan.
6.
valtuuttaa esittelijän tekemään kaavoituskatsaukseen teknisiä korjauksia.

 

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.09.

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan näiden käsittelyvaiheista. Katsauksen tiedot ovat luonteeltaan toteavia. Siinä ei linjata uusia asioita.

Kunnanhallituksen käsittelyyn kaavoituskatsausta on täydennetty yhdellä uudella kaavahankkeella, joka on Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava. Kaavahanke on pantu vireille keväällä 2019.

Liite: Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. hyväksyä kaavoituskatsauksen julkaistavaksi kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa
  2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee katsauksen tiedokseen.  

 

Kunnanhallitus 6.5.2019 käsittely:  

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi alusti asian kunnanhallitukselle.   

Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: 

- kaavoituskatsauksen sivulla 24 muutetaan otsakkeen Aloitetaan 2019 teksti seuraavaan muotoon: Kettukorven asemakaava pannaan vireille ennen vuoden 2019 loppua laatimalla hankkeelle osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Pientaloasumiselle suunniteltava alue sijaitsee Masalan urheilupuiston ja Sepänkyläntien välisellä alueella.

- kunnanarkkitehdille annetaan oikeus tehdä teknisiä muutoksia asiakirjaan.  

Päätös

Kunnanhallitus päätti  

1. hyväksyä kaavoituskatsauksen esittelijän muuttaman pohjaehdotuksen mukaisena julkaistavaksi kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa ja 

2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee katsauksen tiedokseen ja  

3. että kunnanarkkitehdille annetaan oikeus tehdä teknisiä muutoksia asiakirjaan. 

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn: kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____