Kunnanhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Henkilöstöyksikön vakanssimuutokset

KIRDno-2019-75

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2018 hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2019.

Talousarviosta johtuvat vakanssimuutokset tehdään perustamalla uudet vakanssit valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Toimialoilta on lisäksi tullut vakanssimuutosesityksiä erityisesti nimikkeiden ja pätevyysvaatimusten osalta ja nämä muutosesitykset tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn samassa yhteydessä.

Vakanssimuutokset ja uudet perustettavat vakanssit ovat toimialoittain tämän pykälän liitteenä.

 

Valmistelijat: Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos, palvelupäällikkö Mira Willemse ja henkilöstösuunnittelija Monica Lunden-Piirilä

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 perustaa liitteiden mukaiset uudet vakanssit

2 lakkauttaa liitteiden mukaiset vakanssit

3 muuttaa liitteiden mukaiset vakanssien nimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.3.2019 päättänyt Taitoa-sopimuksen irtisanomisesta palkanlaskennan osalta. Samalla kunnanhallitus on päättänyt, että palkanlaskenta otetaan takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Tässä yhteydessä tulee kunnanhallituksen 25.3.2019 antaman evästyksen mukaisesti perustaa kuusi uutta vakanssia, jotta palkanlaskenta voidaan hoitaa kunnan omana toimintana 1.1.2020 lähtien.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

perustaa liitteen mukaiset vakanssit ja

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.3.2019 irtisanoa palkkahallinnon osalta sopimuksen Kunnan Taitoa Oy:n kanssa päättymään 31.12.2019.

Kokouksessaan 1.4.2019 kunnanhallitus päätti perustaa kuusi uutta palkkahallinnon vakanssia. Uusien vakanssien lisäksi palkkahallinnon ottaminen kunnan omaksi toiminnaksi vaikuttaa myös henkilöstöyksikön nykyisiin tehtäväkuviin. Uusia tehtäväsisältöjä on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa, ja yt-menettelyn mukainen käsittely on toteutettu 25.4.2019. Valmistelun ja yt-käsittelyn myötä esitetään, että nimikemuutokset toteutetaan kolmen vakanssin osalta. Tehtävä- ja nimikemuutoksilla on vaikutusta näiden kolmen tehtävän vaativuuteen ja sitä kautta myös tehtäväkohtaiseen palkkaan. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää, että 

1

Henkilöstösuunnittelijan virka, vakanssinro 000099190, muutetaan palvelussuhdepäällikön toimeksi. Kelpoisuusehto: soveltuva korkeakoulututkinto, lisäksi edellytetään henkilöstö- ja palkkahallinnon hyvää tuntemusta ja kokemusta esimiestehtävistä.  Hinnoittelutunnus: 01ASI040 taso 50. Muutoksen kustannusvaikutus on 9 462,96 euroa vuodessa. 

2

Palvelupäällikön virka, vakanssinro 0000992516, muutetaan hr-asiantuntijan toimeksi. Kelpoisuusehto: soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä pitkä ja monipuolinen kokemus kunta-alan henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden hoitamisesta. Hinnoittelutunnus: 01ASI040 taso 42. Muutoksen kustannusvaikutus on - 6 340,08 euroa vuodessa. 

3

Henkilöstösihteerin toimi, vakanssinro 0000993022, muutetaan hr-asiantuntijan toimeksi. Kelpoisuusehto: soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä pitkä ja monipuolinen kokemus kunta-alan henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden hoitamisesta. Hinnoittelutunnus: 01ASI040 taso 42. Muutoksen kustannusvaikutus on 4 533,24 euroa vuodessa.  

 

Kunnanhallituksen käsittely 6.5.2019: 

Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos alusti asian kunnanhallitukselle. 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.