Kunnanhallitus, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä

KIRDno-2019-461

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.4.2019 § 115 pyytänyt valmistelemaan päätösasiana poikkeamispäätösehdotuksen kunnanvaltuustolle yksityistä perhepäivähoitoa koskevassa asiassa.

Kunnanhallitukselle on 25.3.2019 annettu asiaan liittyvä aiempi selvitys. Kuntaan on 4.4.2019 saapunut adressi yksityisen perhepäivähoidon puolesta (KIRDNO-2019-459/05.10.00).

Toimivalta

Kirkkonummen hallintosäännön 61 §:n mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen tuottamisen periaatteista.

Taustaa

Kirkkonummen kunnanvaltuusto on 15.12.2018 kokouksessaan hyväksynyt talousarvion jaostojen ja lautakunnan talousarvioesitykseen perustuen vuodelle 2019 (112 §). Talousarvion mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen tukemistapoja yksinkertaistetaan lakkauttamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2019 alkaen. Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki jää vaihtoehdoksi palvelusetelin rinnalle.

Perhe voi saada yksityisen hoidon tukea, jos palkattu hoitaja tai yksityinen palveluntuottaja hoitaa heidän lapsensa. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu lakisääteinen hoitoraha ja mahdollinen tulosidonnainen hoitolisä. Tuki maksetaan aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai palveluntuottajalle. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Mahdollisen kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1 § ja 20 §).

Kelan ohjeistuksen mukaan yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotuksena maksettava kuntalisä voi olla erisuuruinen riippuen siitä, onko kyseessä päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito vai työsuhteinen hoitaja. Kuntien käytäntö tässä on hyvin kirjava, on kuntia, joissa ryhmäperhepäivähoito on maksettavassa tuen suuruudessa rinnastettu päiväkotiin, mutta pääsääntöisesti tuen suuruus on porrastettu eri toimintamuotojen mukaan. Kirkkonummella on aikoinaan rinnastettu yksityisen ryhmäperhepäiväkodin tukeminen yksityiseen päiväkotiin, vaikka ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti ovat varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja. Syy siihen on ollut puute päiväkotipaikoista. Yksityisessä perhepäivähoidossa Kirkkonummella maksetaan 31.7.2019 saakka harkinnanvaraista kuntalisää alle 3 v. 286,99 e ja yli 3 v. lapsesta 168,59 e ja ryhmäperhepäivähoidossa alle 3 v. 600 e ja yli 3 v. lapsesta 400 e/kk.

Tällä hetkellä Kirkkonummella on yksityisessä perhepäivähoidossa lapsia n. 1 % kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Yksityisen hoidon tuen harkinnanvaraisen kuntalisän poistuessa tuen valikosta 1.8.2019 alkaen suomenkielisistä yksityisistä perhepäivähoitajista (viisi) kolme jatkaa yksityisenä ja kaksi on siirtymässä kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi. Osa lapsista jatkaa yksityisessä perhepäivähoidossa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen turvin ja osa jatkaa kunnallisessa perhepäivähoidossa ja loput siirtyvät kunnallisiin päiväkoteihin.

Muutos koskettaa lopulta lähinnä ruotsinkielistä ryhmäperhepäiväkotia (5 syksyllä jatkavaa lasta) ja kolmea edellä mainittua suomenkielistä perhepäivähoitajaa (enintään 12 lasta) sekä kahta yksittäistä muussa kunnassa yksityisessä perhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen kuntalisällä hoidossa olevaa lasta, joiden kasvun ja oppimisen polku voidaan turvata joko kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelin tai lakisääteisen yksityisen hoidon tuen turvin.

Talouden näkökulma

Osana talousarvioehdotuksen valmistelua yksityisen hoidon tuen kuntalisän lakkauttamisella arvioitiin toimenpiteellä olevan kustannuksia säästäviä vaikutuksia vuositasolla n. 110 000 e (s+ r yhteensä) sen hetkiseen lapsimäärään perustuen. Lasten määrä on vähentynyt ja osa tällä hetkellä yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten hoitopaikka-kustannuksista siirtyy osaksi muita kustannuksia lasten siirtyessä muuhun varhaiskasvatukseen. Sjökullan oppimiskeskuksessa on kuitenkin vapaita paikkoja, joihin ruotsinkielisen ryhmäperhepäiväkodin lapset voivat sijoittua nykyisellä resurssilla:päiväkodin täyttöaste tilanteessa 15.3.2019 oli 91 %, kun kunnanvaltuuston asettama tavoite on 98 % (KV 4.12.2017 alkaen). Sjökullan oppimiskeskuksessa monen lapsen oppimispolku jatkuu todennäköisesti joka tapauksessa myöhemmin esiopetuksessa. Vapaita paikkoja on myös kunnallisessa perhepäivähoidossa Lapinkylässä.

Talouden näkökulmasta varhaiskasvatuksen tukien yksinkertaistaminen tehostaa talousarvio-ohjausta ja –suunnittelua. Silloin, kun tukemisen tapoja on useita, on haasteellista ennakoida asiakkaiden valintoja ja sitä kautta suunnitella talousarvioon vuosittain tarvittavia varhaiskasvatuksen tukien määrärahavarauksia.

Asiakasnäkökulma

Yksityinen perhepäivähoito ei ole ollut enää todellinen vaihtoehto kaikille asiakkaille, koska perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakasmaksut ovat pääosin olleet kunnallista vaihtoehtoa korkeammat ja perhepäivähoitajat ovat itse valinneet asiakkaansa.  Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärässä toteutuu Kirkkonummella muissa toimintamuodoissa paitsi yksityisessä perhepäivähoidossa.

Yksityisen toiminnan valvonta

Yksityisen toiminnan valvonta on kunnan lakisääteinen tehtävä. Yksityisen hoidon tuella toteutettavassa varhaiskasvatuk-sessa valvonta on kevyempää kuin palvelusetelillä tuotettavassa varhaiskasvatuksessa, jossa sääntökirjalla varmistetaan toiminnan laatua ja valvontaa. Palvelusetelin sääntökirjassa kuvataan kunnan tahtotila varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja laadun taso mm. varhaiskasvatuksen järjestämisen inklusiivinen periaate, jonka mukaisesti lapsi voi hakeutua lähipäiväkotiin, ja jossa lapsi saa tarvitsemansa tuen kasvuunsa ja oppimiseensa.

Varhaiskasvatuksen laatu ja lakisääteisyys

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 2 §). Varhaiskasvatuslain henkilöstön kelpoisuusehtoja koskevat muutokset 1.9.2018 alkaen korostavat koulutetun henkilöstön merkitystä. Yksityisessä perhepäivähoidossa on haasteellista vastata varhaiskasvatuslain tavoitteisiin, jotka ovat samat kuin päiväkodeissa, ja jossa perhepäivähoitajalta voi puuttua alan koulutus kokonaan.

Varhaiskasvatuslain tavoitteet lisäävät tänä päivänä vaatimustasoa yksityisessä varhaiskasvatuksessa entisestään. Opetushallituksen normiasiakirjassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 1.8.2018 alkaen todetaan, että perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää lastentarhanopettajan asiantuntijuutta. Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa 1.8.2018 alkaen todetaan, että perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja laatii yhdessä huoltajien ja perhepäivähoidonohjaajan kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Perhepäivähoidonohjaaja vastaa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja osallistuu jokaisen perhepäivähoitajan kanssa ainakin yhteen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun vuodessa.

Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuden hankkiminen ja käyttäminen yksityisessä perhepäivähoidossa voi muodostua haasteelliseksi: jos perhepäivähoitajalla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan koulutusta, tulee hänen hankkia palvelu muualta ja siitä muodostuu kustannuksia. Silloin, kun varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta ei käytetä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa, ei yksityisen perhepäivähoitajan tuottama palvelu vastaa tältä osin sitä tasoa, jota edellytetään lakiin perustuen vastaavalta kunnalliselta toiminnalta (Varhaiskasvatuslaki 5 §).

Varhaiskasvatuksen kelpoisuudet

Varhaiskasvatuslaissa ja sitä täydentävässä Valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018), on määritelty kaikkien varhaiskasvatuksessa toimivien henkilöiden kelpoisuudet. Ryhmäperhepäivähoito katsotaan lain mukaan perhepäivähoidoksi, jossa kelpoisuusehdot ovat matalammat kuin päiväkodissa järjestettävän varhaiskasvatuksen (Varhaiskasvatuslaki 26 -28 §). Kirkkonummella tällä hetkellä kaikilla yksityisenä perhepäivähoitajana toimivilla ei ole alan koulutusta.

Yhteenveto

Yksityistä perhepäivähoitoa käyttää n. 1 % varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistuminen 1.8.2019 alkaen koskettaa 5 ruotsinkielistä lasta ryhmäperhepäiväkodissa ja enintään 12 lasta suomenkielisessä perhepäivähoidossa sekä kahta muussa kunnassa yksityisessä perhepäivähoidossa olevaa lasta.

Varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet, henkilöstön koulutusta ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa koskevat vaatimukset saattavat muodostua yksityisessä perhepäivähoidossa haasteellisiksi. Hankittaessa palveluja varhaiskasvatuslain 5 § tarkoittamalla tavalla toiselta palvelujentuottajalta, kunnan tai kuntayhtymän on kuitenkin varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärässä toteutuu Kirkkonummella muissa toimintamuodoissa paitsi yksityisessä perhepäivähoidossa. Asiakasmaksut eivät yksityisessä perhepäivähoidossa jousta tulojen mukaan, ja ovat kunnallista varhaiskasvatusta ja yksityistä päiväkotitoimintaa kalliimmat. Siksi yksityinen perhepäivähoito ei ole enää vaihtoehto kaikille. Yksityisessä perhepäivähoidossa ei voida myöskään toteuttaa 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta (pedagogiikka, 5v-ryhmät).

Lapsen näkökulmasta yksityisessä perhepäivähoidossa ei toteudu inkluusio: lapsi ei välttämättä saa tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen tukea lähihoitopaikassaan.

Osa perhepäivähoitajista voi jatkaa työssään lakisääteisen yksityisen hoidon tuen turvin, kaikille perhepäivähoitajille se ei enää kuitenkaan ole mahdollista kuntalisän poistumisen vuoksi.

Ruotsinkielisen yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminta voi jatkua lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella tai ryhmäperhepäiväkoti voi harkita palvelusetelipäiväkodiksi ryhtymistä, mikä tarkoittaa henkilöstöresurssin lisäämistä varhaiskasvatuksen opettajalla ja mahdollisia tilaratkaisujen tarkastelua ympäristöterveydenhuollon vaatimusten mukaisesti.

Ruotsinkieliset lapset voivat sijoittua Sjökullan oppimiskeskukseen tai vapaille paikoille Lapinkylän kunnalliseen perhepäivähoitoon nykyresurssilla.

Suomenkieliset lapset jatkavat osin lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella, osa siirtyy kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja osa yksityiseen päiväkotiin.

TA 2019 – päätöksestä poikkeaminen lisäisi kustannuksia. Yksityisen hoidon tuen kuntalisästä syntyy arvion mukaan kustannuksia n. 95 000 e vuositasolla. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistumisen jälkeen pieni osa kustannuksista siirtyy osaksi muita kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

1. vastata kunnanhallituksen pyytämään valmisteluun yksityistä perhepäivähoitoa koskevassa asiassa esittelytekstissä ja sen liitteessä olevan mukaisesti

2. edellä mainittu selvitys katsotaan vastauksena kuntaan 4.4.2019 saapuneeseen adressiin yksityisen perhepäivähoidon puolesta.

 

Käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja Linda Basilier ehdotti, että lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että yksityisen hoidon tuen kuntalisä jatkuu 31.12.2019 saakka. Jäsen Tony Björk kannatti muutosehdotusta.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti äänestymenettelyä: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Basilierin ehdotusta, äänestävät ei.

Äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Anni-Mari Syväniemi, Krista Petäjäjärvi, Anna-Mari Toikka, Tuomo Tiitinen, Jaakko Kallio), 4 ei-ääntä (Tony Björk, Linda Basilier, Markus Myllyniemi, Maj-Britt Hellström),

Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen esittelijän ehdotuksen mukaan.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Jäsen Jaakko Siivari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.42.

Nuorisolautakunnan edustaja Akseli Jokinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.20.

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.4.2019 § 115 pyytänyt valmistelemaan päätösasiana poikkeamispäätösehdotuksen kunnanvaltuustolle yksityistä perhepäivähoitoa koskevassa asiassa.

Kunnanhallitukselle on 25.3.2019 annettu asiaan liittyvä aiempi selvitys. Kuntaan on 4.4.2019 saapunut adressi yksityisen perhepäivähoidon puolesta (KIRDNO-2019-459/05.10.00).

Toimivalta

Kirkkonummen hallintosäännön 61 §:n mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen tuottamisen periaatteista.

Taustaa

Kirkkonummen kunnanvaltuusto on 15.12.2018 kokouksessaan hyväksynyt talousarvion jaostojen ja lautakunnan talousarvioesitykseen perustuen vuodelle 2019 (112 §). Talousarvion mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen tukemistapoja yksinkertaistetaan lakkauttamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2019 alkaen. Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki jää vaihtoehdoksi palvelusetelin rinnalle.

Perhe voi saada yksityisen hoidon tukea, jos palkattu hoitaja tai yksityinen palveluntuottaja hoitaa heidän lapsensa. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu lakisääteinen hoitoraha ja mahdollinen tulosidonnainen hoitolisä. Tuki maksetaan aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai palveluntuottajalle. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Mahdollisen kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1 § ja 20 §).

Kelan ohjeistuksen mukaan yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotuksena maksettava kuntalisä voi olla erisuuruinen riippuen siitä, onko kyseessä päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito vai työsuhteinen hoitaja. Kuntien käytäntö tässä on hyvin kirjava, on kuntia, joissa ryhmäperhepäivähoito on maksettavassa tuen suuruudessa rinnastettu päiväkotiin, mutta pääsääntöisesti tuen suuruus on porrastettu eri toimintamuotojen mukaan. Kirkkonummella on aikoinaan rinnastettu yksityisen ryhmäperhepäiväkodin tukeminen yksityiseen päiväkotiin, vaikka ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti ovat varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja. Syy siihen on ollut puute päiväkotipaikoista. Yksityisessä perhepäivähoidossa Kirkkonummella maksetaan 31.7.2019 saakka harkinnanvaraista kuntalisää alle 3 v. 286,99 e ja yli 3 v. lapsesta 168,59 e ja ryhmäperhepäivähoidossa alle 3 v. 600 e ja yli 3 v. lapsesta 400 e/kk.

Tällä hetkellä Kirkkonummella on yksityisessä perhepäivähoidossa lapsia n. 1 % kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Yksityisen hoidon tuen harkinnanvaraisen kuntalisän poistuessa tuen valikosta 1.8.2019 alkaen suomenkielisistä yksityisistä perhepäivähoitajista (viisi) kolme jatkaa yksityisenä ja kaksi on siirtymässä kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi. Osa lapsista jatkaa yksityisessä perhepäivähoidossa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen turvin ja osa jatkaa kunnallisessa perhepäivähoidossa ja loput siirtyvät kunnallisiin päiväkoteihin.

Muutos koskettaa lopulta lähinnä ruotsinkielistä ryhmäperhepäiväkotia (5 syksyllä jatkavaa lasta) ja kolmea edellä mainittua suomenkielistä perhepäivähoitajaa (enintään 12 lasta) sekä kahta yksittäistä muussa kunnassa yksityisessä perhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen kuntalisällä hoidossa olevaa lasta, joiden kasvun ja oppimisen polku voidaan turvata joko kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelin tai lakisääteisen yksityisen hoidon tuen turvin.

Talouden näkökulma

Osana talousarvioehdotuksen valmistelua yksityisen hoidon tuen kuntalisän lakkauttamisella arvioitiin toimenpiteellä olevan kustannuksia säästäviä vaikutuksia vuositasolla n. 110 000 e (s+ r yhteensä) sen hetkiseen lapsimäärään perustuen. Lasten määrä on vähentynyt ja osa tällä hetkellä yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten hoitopaikka-kustannuksista siirtyy osaksi muita kustannuksia lasten siirtyessä muuhun varhaiskasvatukseen. Sjökullan oppimiskeskuksessa on kuitenkin vapaita paikkoja, joihin ruotsinkielisen ryhmäperhepäiväkodin lapset voivat sijoittua nykyisellä resurssilla:päiväkodin täyttöaste tilanteessa 15.3.2019 oli 91 %, kun kunnanvaltuuston asettama tavoite on 98 % (KV 4.12.2017 alkaen). Sjökullan oppimiskeskuksessa monen lapsen oppimispolku jatkuu todennäköisesti joka tapauksessa myöhemmin esiopetuksessa. Vapaita paikkoja on myös kunnallisessa perhepäivähoidossa Lapinkylässä.

Talouden näkökulmasta varhaiskasvatuksen tukien yksinkertaistaminen tehostaa talousarvio-ohjausta ja –suunnittelua. Silloin, kun tukemisen tapoja on useita, on haasteellista ennakoida asiakkaiden valintoja ja sitä kautta suunnitella talousarvioon vuosittain tarvittavia varhaiskasvatuksen tukien määrärahavarauksia.

Asiakasnäkökulma

Yksityinen perhepäivähoito ei ole ollut enää todellinen vaihtoehto kaikille asiakkaille, koska perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakasmaksut ovat pääosin olleet kunnallista vaihtoehtoa korkeammat ja perhepäivähoitajat ovat itse valinneet asiakkaansa.  Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärässä toteutuu Kirkkonummella muissa toimintamuodoissa paitsi yksityisessä perhepäivähoidossa.

Yksityisen toiminnan valvonta

Yksityisen toiminnan valvonta on kunnan lakisääteinen tehtävä. Yksityisen hoidon tuella toteutettavassa varhaiskasvatuk-sessa valvonta on kevyempää kuin palvelusetelillä tuotettavassa varhaiskasvatuksessa, jossa sääntökirjalla varmistetaan toiminnan laatua ja valvontaa. Palvelusetelin sääntökirjassa kuvataan kunnan tahtotila varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja laadun taso mm. varhaiskasvatuksen järjestämisen inklusiivinen periaate, jonka mukaisesti lapsi voi hakeutua lähipäiväkotiin, ja jossa lapsi saa tarvitsemansa tuen kasvuunsa ja oppimiseensa.

Varhaiskasvatuksen laatu ja lakisääteisyys

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 2 §). Varhaiskasvatuslain henkilöstön kelpoisuusehtoja koskevat muutokset 1.9.2018 alkaen korostavat koulutetun henkilöstön merkitystä. Yksityisessä perhepäivähoidossa on haasteellista vastata varhaiskasvatuslain tavoitteisiin, jotka ovat samat kuin päiväkodeissa, ja jossa perhepäivähoitajalta voi puuttua alan koulutus kokonaan.

Varhaiskasvatuslain tavoitteet lisäävät tänä päivänä vaatimustasoa yksityisessä varhaiskasvatuksessa entisestään. Opetushallituksen normiasiakirjassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 1.8.2018 alkaen todetaan, että perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää lastentarhanopettajan asiantuntijuutta. Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa 1.8.2018 alkaen todetaan, että perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja laatii yhdessä huoltajien ja perhepäivähoidonohjaajan kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Perhepäivähoidonohjaaja vastaa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja osallistuu jokaisen perhepäivähoitajan kanssa ainakin yhteen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun vuodessa.

Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuden hankkiminen ja käyttäminen yksityisessä perhepäivähoidossa voi muodostua haasteelliseksi: jos perhepäivähoitajalla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan koulutusta, tulee hänen hankkia palvelu muualta ja siitä muodostuu kustannuksia. Silloin, kun varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta ei käytetä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa, ei yksityisen perhepäivähoitajan tuottama palvelu vastaa tältä osin sitä tasoa, jota edellytetään lakiin perustuen vastaavalta kunnalliselta toiminnalta (Varhaiskasvatuslaki 5 §).

Varhaiskasvatuksen kelpoisuudet

Varhaiskasvatuslaissa ja sitä täydentävässä Valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018), on määritelty kaikkien varhaiskasvatuksessa toimivien henkilöiden kelpoisuudet. Ryhmäperhepäivähoito katsotaan lain mukaan perhepäivähoidoksi, jossa kelpoisuusehdot ovat matalammat kuin päiväkodissa järjestettävän varhaiskasvatuksen (Varhaiskasvatuslaki 26 -28 §). Kirkkonummella tällä hetkellä kaikilla yksityisenä perhepäivähoitajana toimivilla ei ole alan koulutusta.

Yhteenveto

Yksityistä perhepäivähoitoa käyttää n. 1 % varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistuminen 1.8.2019 alkaen koskettaa 5 ruotsinkielistä lasta ryhmäperhepäiväkodissa ja enintään 12 lasta suomenkielisessä perhepäivähoidossa sekä kahta muussa kunnassa yksityisessä perhepäivähoidossa olevaa lasta.

Varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet, henkilöstön koulutusta ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa koskevat vaatimukset saattavat muodostua yksityisessä perhepäivähoidossa haasteellisiksi. Hankittaessa palveluja varhaiskasvatuslain 5 § tarkoittamalla tavalla toiselta palvelujentuottajalta, kunnan tai kuntayhtymän on kuitenkin varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärässä toteutuu Kirkkonummella muissa toimintamuodoissa paitsi yksityisessä perhepäivähoidossa. Asiakasmaksut eivät yksityisessä perhepäivähoidossa jousta tulojen mukaan, ja ovat kunnallista varhaiskasvatusta ja yksityistä päiväkotitoimintaa kalliimmat. Siksi yksityinen perhepäivähoito ei ole enää vaihtoehto kaikille. Yksityisessä perhepäivähoidossa ei voida myöskään toteuttaa 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta (pedagogiikka, 5v-ryhmät).

Lapsen näkökulmasta yksityisessä perhepäivähoidossa ei toteudu inkluusio: lapsi ei välttämättä saa tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen tukea lähihoitopaikassaan.

Osa perhepäivähoitajista voi jatkaa työssään lakisääteisen yksityisen hoidon tuen turvin, kaikille perhepäivähoitajille se ei enää kuitenkaan ole mahdollista kuntalisän poistumisen vuoksi.

Ruotsinkielisen yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminta voi jatkua lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella tai ryhmäperhepäiväkoti voi harkita palvelusetelipäiväkodiksi ryhtymistä, mikä tarkoittaa henkilöstöresurssin lisäämistä varhaiskasvatuksen opettajalla ja mahdollisia tilaratkaisujen tarkastelua ympäristöterveydenhuollon vaatimusten mukaisesti.

Ruotsinkieliset lapset voivat sijoittua Sjökullan oppimiskeskukseen tai vapaille paikoille Lapinkylän kunnalliseen perhepäivähoitoon nykyresurssilla.

Suomenkieliset lapset jatkavat osin lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella, osa siirtyy kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja osa yksityiseen päiväkotiin.

TA 2019 – päätöksestä poikkeaminen lisäisi kustannuksia. Yksityisen hoidon tuen kuntalisästä syntyy arvion mukaan kustannuksia n. 95 000 e vuositasolla. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistumisen jälkeen pieni osa kustannuksista siirtyy osaksi muita kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan antaman selvityksen vastauksena kunnanhallituksen selvityspyyntöön yksityistä perhepäivähoitoa koskevassa asiassa ja 

2

että yksityisen hoidon tuen kuntalisästä luovutaan 1.8.2019 alkaen kunnanvaltuuston 15.12.2018 § 112 talousarviota koskevan päätöksen mukaisesti

3

todeta, että sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan antama selvitys on samalla vastaus 4.4.2019 kuntaan saapuneeseen adressiin yksityisen perhepäivähoidon puolesta.

 

 

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle viikoksi lisäselvityksiä varten.  

Tiedoksi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan selvitys adressin 4.4.2019 ensimmäiselle allekirjoittajalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.