Kunnanhallitus, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Talouden tasapainottamisohjelma

KIRDno-2019-261

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarvioon kirjattu tavoite, että kunnanhallituksen on laadittava kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelmataloudentasapainottamiseksi ja, että kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelma esitetään kesäkuun 2019 valtuustossa. Suunnitelmassa on tarkasteltava kunnan kasvutavoitteet, väestörakenteen muutokset sekä niiden vaikutus talouteen, palveluihin sekä investointeihin. Investointien suunnitelmassa on selvitettävä myös eri hankkeiden aikataulutus, rahoittamisen kokonaisuus ja esitettävä toteutuksen eri vaihtoehtoja. Kokonaissuunnitelmassa on otettava huomioon myös mahdolliset sote-uudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen vaikutukset.

Osana tasapainottamisen suunnitelmaa on kunnanhallituksen laadittava yhdessä palvelutuotannon jaoston kanssa kunnan ongelmakiinteistöjen väistötilojen kokonaissuunnitelma.

Lisäksi suunnitelman osana tulee myös ottaa kantaa perusturvan budjetin toistuvaan riittämättömyyteen ja lisämäärärahojen tarpeeseen. Kunnanhallituksen tulee myös käydä toimialojen kanssa läpi merkittävimmät ostopalvelut ja niiden mahdolliset kehittämis- ja muutostarpeet.

Suunnitelman laatiminen on aikataulutettu laadittavaksi pääosaltaan kesäkuuhun mennessä; joidenkin suunnitelman perustuvien toimenpiteiden arviointi ja toteutus on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta toteuttaa vuoden 2020 talousarvion laatimisen yhteydessä syksyllä 2019. Suunnitelmaa valmistellaan kunnanjohtajan johdolla talousjohtajan toimiessa hankkeen projektipäällikkönä.

Kevään aikana on tarkoitus käsitellä kunnanhallitusten kokousten yhteydessä omana pykälänään talouden tasapainottamisohjelman eri osa-alueita valmistelun pohjalta ja saada poliittiset linjaukset jatkovalmistelulle lopullista suunnitelmaa varten. Kunnan ongelmakiinteistöjä ja väistötiloja koskeva kunnanhallituksen ja palvelutuotannon jaoston yhteinen iltakoulu pidettiin 11.2.2019.

Kirkkonummen väestön kasvutavoitteet, väestörakenne ja sen muutokset ovat keskeisiä muuttujia arvioitaessa kunnan kehitystä ja asukkaiden palvelujen järjestämistä. Käsittelemme em. asioita ”iltakoulumaisesti” mm. laaditun Kirkkonummen väestöprojektion kautta. Kasvutavoitteiden mahdolliset tarkistukset ja niiden vaikutus palvelu- ja kustannusrakenteeseen tulevat arvioitavaksi erikseen myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen sekä antaa mahdollista evästystä jatkovalmistelulle.

 

Kunnanhallitus 25.2.2019 käsittely: 

Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, perusturvajohtaja Jaana Koskela ja sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialajohtaja Hannele Kujala alustivat asiasta kunnanhallitukselle.  

Päätös

Kunnanhallitus päätti evästää jatkovalmistelusta seuraavasti: 

1

arvioidaan tarkemmin väestörakenteen muutosten, esimerkiksi ikääntymisen ja maahanmuuton, vaikutus kunnan tulo- ja menorakenteeseen ja

2

selvitetään, miksi Kirkkonummelle muutetaan ja miksi Kirkkonummelta muutetaan pois ja 

3

selvitetään, voidaanko kaavoitusta vauhdittaa ja 

4

laaditaan skenaariot strategiassa tavoitellusta väestönkasvusta, maltillisen väestönkasvun vaihtoehdosta sekä hitaan kasvun vaihtoehdosta.

 

 

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 25.2.2019 evästää talouden tasapainottamissuunnitelman jatkovalmistelusta mm. että laaditaan skenaariot strategiassa tavoitellusta väestönkasvusta, maltillisen väestönkasvun vaihtoehdosta sekä hitaan kasvun vaihtoehdosta.

Kaupunkitutkimus TA on tehnyt kunnalle kaksi väestöprojektiota, nopean kasvun ja maltillisen kasvun vaihtoehdot. Projektioiden taustalla on mm. arvio kunnan kaavoitusohjelman mahdollistaman asuntotuotannon toteutumisesta. Nopean kasvun vaihtoehto, jonka mukaan vuosittainen väestönkasvu olisi 1,2-1,5 % vuodessa, toteuttaa parhaiten kuntastrategiassa asetettua väestönkasvutavoitetta (1,5-2% vuosittainen väestönkasvu). Maltillisemman kasvun projektion mukaan vuosittainen väestönkasvu olisi 0,8-1%. Viime vuosien väestönkasvu Kirkkonummella on ollut tätä hitaampaa. Kaupunkitutkimuksen tekemiin projektioihin pohjautuen on tehty arvio hitaan väestönkasvun vaihtoehdosta vuosille 2019-2025.

Kokouksessa arvioidaan iltakoulumaisesti em. väestönkasvuvaihtoja ja näiden vaikutusta kunnan verotulokertymään. Talouden tasapainottamissuunnitelman tarkempien laskelmien lähtökohdaksi olisi tarkoituksenmukaista ottaa realistinen väestönkasvu, joka viime vuosien toteuman pohjalta vaikuttaisi olevan hitaamman kasvun vaihtoehto ainakin lähivuosien osalta. Kuntastrategian mukaisilla toimenpiteillä kunta kuitenkin voi saavuttaa strategian mukaista väestönkasvua tarkastelujakson aikana. Valitun väestönkasvuskenaarion pohjalta talouden tasapainottamissuunnitelmassa laaditaan tarkemmat laskelmat väestönkasvun ja väestörakenteen vaikutuksesta kunnan tulo- ja kustannusrakenteeseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää, että talouden tasapainottamissuunnitelman tarkemmat laskelmat laaditaan realistisen eli hitaan väestönkasvuarvion 2019-2025 pohjalta. 

 

Kunnanhallitus 11.3.2019 käsittely:  

toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen selosti asian kunnanhallitukselle.  

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että lisäksi arvioidaan nopeamman väestönkasvun vaikutukset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että talouden tasapainottamissuunnitelman tarkemmat laskelmat laaditaan realistisen eli hitaan väestönkasvuarvion 2019-2025 pohjalta. Lisäksi arvioidaan nopeamman väestönkasvun vaikutukset. 

 

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarvioon kirjattu tavoite, että kunnanhallituksen on laadittava kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelmataloudentasapainottamiseksi ja, että kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelma esitetään kesäkuun 2019 valtuustossa. Suunnitelmassa on tarkasteltava kunnan kasvutavoitteet, väestörakenteen muutokset sekä niiden vaikutus talouteen, palveluihin sekä investointeihin. Investointien suunnitelmassa on selvitettävä myös eri hankkeiden aikataulutus, rahoittamisen kokonaisuus ja esitettävä toteutuksen eri vaihtoehtoja. Kokonaissuunnitelmassa on otettava huomioon myös mahdolliset soteuudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen vaikutukset.

Suunnitelman osana tulee ottaa kantaa perusturvan budjetin toistuvaan riittämättömyyteen ja lisämäärärahojen tarpeeseen. Kunnanhallituksen tulee myös käydä toimialojen kanssa läpi merkittävimmät ostopalvelut ja niiden mahdolliset kehittämis- ja muutostarpeet.

Palvelujen ostot muodostavat noin 45 % Kirkkonummen kunnan ulkoisista toimintamenoista. Palveluostot käydään läpi kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa perehdytään perusturvan toimialan ulkoisiin ostoihin. Perusturvan ulkoiset palveluostot muodostavat noin kolme neljäsosaa koko kunnan ulkoisista palveluostoita. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös perusturvan budjetin toistuvaa riittämättömyyttä ja lisämäärärahojen tarvetta.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen sekä antaa mahdollista evästystä jatkovalmistelulle.

 

Kunnanhallitus 1.4.2019 käsittely: 

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Puheenjohtajana jatkoi kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Ari Harinen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti lisäksi evästää, että tulee laatia aikataulutettu toimintakello talouden tasapainottamisohjelman prosessista.

 

 

Valmistelija

  • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vuoden 2019 talousarvioon kirjattu tavoite,​ että kunnanhallituksen on laadittava kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelmataloudentasapainottamiseksi ja,​ että kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelma esitetään kesäkuun 2019 valtuustossa. Suunnitelmassa on tarkasteltava kunnan kasvutavoitteet,​ väestörakenteen muutokset sekä niiden vaikutus talouteen,​ palveluihin sekä investointeihin. Investointien suunnitelmassa on selvitettävä myös eri hankkeiden aikataulutus,​ rahoittamisen kokonaisuus ja esitettävä toteutuksen eri vaihtoehtoja. Kokonaissuunnitelmassa on otettava huomioon myös mahdolliset soteuudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen vaikutukset.

Suunnitelman osana tulee ottaa kantaa perusturvan budjetin toistuvaan riittämättömyyteen ja lisämäärärahojen tarpeeseen. Kunnanhallituksen tulee myös käydä toimialojen kanssa läpi merkittävimmät ostopalvelut ja niiden mahdolliset kehittämis-​ ja muutostarpeet.

Kirkkonummen investointipaine tuleville vuosille on valtava. Kokouksessa esitellään kunnan keskeisimmät investoinnit, niiden kustannusarviot sekä niiden aikataulu. Lisäksi esitetään arvio investointien vaikutuksesta kunnan talouteen. Tarvittavat linjaukset investointien osalta päätetään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Lisäksi tässä kokouksessa käydään myös läpi edellisessä kokouksessa esittelemättä jääneet  sivistystoimen ja konsernihallinnon ulkoiset palveluostot. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen sekä antaa mahdollista evästystä jatkovalmistelulle.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen ja päätti antaa mahdollisen evästyksensä jatkovalmistelulle seuraavassa kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.