Kunnanhallitus, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kunnantalon korjausten käynnistäminen

KIRDno-2017-147

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnantalon tilojen tehostaminen oli vuoden 2016 talousarvion yksi valtuustotason tavoitteista (tavoite 3). Vuoden 2016 aikana tehtiin selvitys kunnantalon ja k - talon tilojen tehostamisesta. Kunnantalon osalta tilojen tehostaminen tarkoittaa toimiston muuttamista avo- tai monitoimitiloiksi. Vuoden 2017 aikana kyseistä selvitystä on jatkettu siten, että k -talossa sijaitseva yhdyskuntatekniikan toimiala siirtyisi kokonaisuudessaan kunnantaloon.

Kunnantalossa on ilmennyt sisäilmaongelmia aina rakennuksen käyttöönotosta alkaen vuodesta 2013. Rakennuksen sisäilmaa on tutkittu useamman sisäilmaan perehtyneen konsulttitoimiston kanssa. Tutkimuksia on tehty hyvin tiiviissä yhteistyössä rakennuksen pääomistajan KEVA:n kanssa vuoden 2016 kesästä alkaen. KEVA:n omistusosuus Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Kirkkonummen Kunnantalo Oy:sta on 95% ja kunnan osuus 5 %. Kunnantalon toinen kerros on tällä hetkellä tyhjillään johtuen sisäilmaongelmista, pois lukien toisessa kerroksessa tehtyä koekorjaustilaa.

Edellä mainittujen selvitysten ja suunnitelmien johdosta kunta ja KEVA ovat neuvotelleet kunnantalon korjausten jatkamisesta siten että sisäilmakorjausten yhteydessä tehdään myös tilojen tehokkuuteen liittyviä muutoksia. Kustannusten tarkempi jaottelu tehdään KEVA:n kanssa erillisissä neuvotteluissa. Suoria kustannuksia kunnalle vuosille 2017 ja 2018 syntyy monitilatoimistoksi muutettavien tilojen kalustuksen osalta sekä hoitovuokran korotuksena korjausten valmistuttua. Jotta avotilat saadaan toimimaan ja työtehokkuus pysyy hyvällä tasolla, tulee kalustuksen olla avotilaan soveltuvaa. Kalustuksessa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa kalustusta mahdollisimman paljon.

Kustannusjako on neuvotteluissa alustavasti sovittu siten että kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalo maksaa sisäilmaan liittyvät korjaukset ja kunta tilan tehokkuutteen liittyvät muutostyöt. Tarkempi kustannusjako täytyy kuitenkin sopia tarkemmin erillisellä neuvottelulla.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päättää, että

1 Kunnantalon sisäilmaan liittyviä korjauksia jatketaan ja niiden yhteydessä tehtävät tilojen tehostamiseen liittyvät muutostyöt aloitetaan mahdollisimman nopeasti

2 valtuuttaa kunnanjohtajan tai hänen määräämänsä viranhaltijan neuvottelemaan kunnalle aiheutuneista kustannuksista ja muutostöiden kustannusjaosta KEVA:n kanssa

3 kunnantalon muutostöistä aiheutuvat kustannukset (kalustus, hoitovuokran korotus) huomioidaan vuoden 2018 talousarviovalmistelussa

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksen 12.6.2017 § 9 mukaisesti kunta aloitti neuvottelut kunnantalon korjauksista KEVA:n kanssa siten, että kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalo maksaa sisäilmaolosuhteiden parantamiseen liittyvät korjaukset ja kunta tilan tehokkuuteen liittyvät mahdolliset muut työt.

Neuvotteluiden edetessä on todettu, että tilatehokkuuteen liittyvien muutosten kustannukset ovat huomattavat. Kunnan tämän hetkisten muiden investointipaineiden aikana ei ole tarkoituksenmukaista investoida sisäilmakorjausten yhteydessä kunnantalon varsinaisiin tilamuutoksiin. Kunnantalon tila-ahtautta helpottaa uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen, jolloin perusturvan kaikki toiminnot kunnantalosta siirtyvät sinne. Kunnantalon toiminnan kannalta tarpeellisia lisämuutoksia ovat kokoustilojen tehokkuutta lisäävät työt sekä turvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyvien toimintojen parantaminen.

Kirkkonummen kunta ja KEVA ovat sopineet kunnantalon sisäilmakorjauksista siten, että korjausten tavoitteena on sisäilmaolosuhteiden parantaminen. Kustannukset jaetaan kiinteistö Oy:n omistusosuuksien mukaan. Korjauskustannukset yhtiö veloittaa omistajiltaan ylimääräisellä korjausvastikkeella. Mahdolliset muut tiloihin liittyvät työt sovitaan erikseen.

Korjaukset aloitetaan toisen kerroksen tyhjillään olevista tiloista. Korjaukset on suunniteltu kunnantaloon tehtyjen tutkimusten perusteella ja ne kohdistuvat suurimmalta osin lattiamattoon sekä ilmanvaihdon parantamiseen. Samalla tehdään myös rakenneavauksia, joilla pyritään selvittämään mahdollisia rakennusvirheitä.  Korjaustoimenpiteet kohdistuvat koko rakennukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen, että kunnantalon sisäilmakorjaukset ja tilatehokkuuden parantamistyöt käynnistyvät kunnanhallituksen 12.6.2017 § 9 mukaisesti ja

2

merkitä tiedokseen, että KEVAn kanssa sovitun mukaisesti sisäilmaolosuhteiden parantamiseen liittyvät korjauskustannukset jaetaan kiinteistö Oy:n omistusosuuksien mukaan ja yhtiö veloittaa kustannukset omistajiltaan ylimääräisellä korjausvastikkeella ja

3

että sisäilmaolosuhteiden parantamiseen liittyvien korjaustöiden lisäksi kunnantalossa tehdään kokoustilojen käyttötehokkuutta lisääviä korjaustöitä sekä turvallisuutta ja asiakaspalvelua parantavia korjaustöitä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.