Kunnanhallitus, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Hyvinvointikeskuksen rahoitustapa

KIRDno-2017-59

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.11.2015 § 116. Hyvinvointikeskuksen suunnittelijatiimi kilpailutettiin vuoden 2017 keväällä ja suunnittelijatiimin valinta tehtiin palvelutuotannon lautakunnassa 27.4.2017 § 52.


Suunnitelu eteni L2-tason suunnitelmiksi kevään 2018 aikana. Kirkkonummen kunnan talonrakennuksen hankeohjeen mukaisesti palvelutuotannon jaosto hyväksyy L2 - tason suunnitelmat. Samalla tarkastetaan ajantaisen kustannusarvio, ja mikäli kustannusarvio ylittää valtuuston hankesuunnitelman yhteydessä hyväksymän määrärahan, ylitys tuodaan valtuuston käsittelyyn. Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion on laatinut FMC laskentapalvelut Oy, päivitetty laskelma on tämän päätöksen oheismateriaalina. Kokonaishinnaksi hankkeelle kustannusarvion perusteella arvioidaan olevan 43 000 000 euroa. Edellinen kustannusarvio hyvinvointikeskuksen hankkeessa (27 329 000 euroa) on tehty vuonna 2015 hankesuunnitelman hyväksynnän yhteydessä.

Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion käsittelyn taustatiedoksi on laadittu yhteenveto vanhan sosiaali- ja terveyskeskusrakennuksen kuntotutkimuksista sekä päivitetty vaihtoehtotarkastelu kustannusarvioineen  (hyvinvointikeskushankkeen toteuttaminen kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti verrattuna vanhan sosiaali- ja terveyskeskuksen perusparannuksen ja laajennuksen toteuttamiseen).

Oheismateriaalit:
- hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys (Liite ktltk 23.8.2018)
- päivitetty vaihtoehtotarkastelu hyvinvointikeskushankkeesta liiteineen (sisältää vanhasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta laadittujen kuntotutkimusten yhteenvedon)
- hankesuunnitelma (Kv 16.11.2015 § 116)

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää:

1.

esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointikeskuksen kustannusarvion 43 000 000 euroa

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri, hanne.nylund@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointikeskuksen kustannusarvion 43 000 000 euroa.

 

Käsittely, Kunnanvaltuusto 8.10.2018:

Konsultti, arkkitehti Annika Pokela ja toimitilapäällikkö Jarno Köykkä olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.

 

Keskustelun aikana jätettiin seuraavat muutos- ja lisäysehdotukset:
 

Valtuutettu, puheenjohtaja Anders Adlercreutzin lisäysehdotus:

Jatkovalmistelussa hankkeen laajuus ja toiminta käydään läpi Uudenmaan maakuntavalmistelun johdon kanssa tavoitteena karsia hankkeen laajuutta ja kustannuksia ja varmistaa, että keskuksen toiminta vastaa Uudenmaan maakunnan, tulevan hoidon kehityksen ja digitalisaation asettamia vaatimuksia. Hankkeen toteuttamisen vaiheistamista tulee arvioida mikäli se on em. tavoitteet huomioiden tarpeellista. Laajuus ja kustannuskarsinnan tulos tuodaan kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. 

 

Valtuutettu Erkki Majasen muutosehdotukset:

 1. Nykyisen Jokiniityn alueen hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatketaan niin, että hankkeessa tarkastellaan mitoitukset ensi tilassa todellisen väestökehityksen ja asiakasvirtojen suhteen. Tavoite on alentaa hankkeen kustannuksia ja tehdä suunnitelmat nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä Uudenmaan sote- ja hankevalmistelijoiden kanssa. Hankevalmistelijat on tarvittaessa kutsuttava informoimaan kunnanvaltuustoa.
   
 2. Kehottaa kunnanhallitusta selvittämään pikaisesti hyvinvointikeskuksen muut mahdolliset toteuttamisvaihtoehdot ja - aikataulut ydinkeskustan alueelle tai nykyiselle pääterveysasemantontille uudisrakennuksena mahdollisesti yhteistyössä jonkin rakennushankkeiden toimijatahojen kanssa. Vaihtoehdot on tuotava kunnanvaltuuston arvioitavaksi ja päätettäväksi niiden valmistuttua.
   
 3. Kunnanvaltuusto antaa palvelutuotannon jaostolle tehtäväksi varmistaa terveyskeskuksen nykyisten tilojen toimivuuden, terveellisyyden sekä turvallisuuden henkilökunnalle ja asiakkaille siihen saakka kunnes uusi hyvinvointikeskus on käyttöönotettu. Ratkaisujen määrärahaehdotukset on tuotava viipymättä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankian muutosesitys:

Riskien minimoimiseksi ja laajojen - mahdollisten maakunnallisten - sote-palvelujen turvaamiseksi kunnan alueella tulevaisuudessakin, esitän hyvinvointikeskuksen rahoitusmallin muuttamista siten, että hyvinvointikeskus toteutetaan kunnan oman taseen kautta.

 

 

 

Valtuutettu Kim Åströmin muutosesitys:

Päivitetty tai tarkasteltu toteutuksen laajuus, toteutussuunnitelma ja kustannusarvio tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutetut Anders Adlercreutz, Erkki Majanen, Marjut Frantsi-Lankia ja Kim Åström ovat tehneet muutosehdotuksia joita on kannatettu.

Ainoastaan valtuutettu Erkki Majasen muutosehdotus 3 hyväksyttiin yksimielisesti, muita ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi että muutosehdotuksista on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että muutosehdotuksista äänestetään seuraavasti:

 

Erkki Majasen 1. muutosehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti, että Erkki Majasen 1. muutosehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Erkki Majasen 1. muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Erkki Majasen 1. muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 28 JAA –ääntä ja 23 EI –ääntä.

Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

Valtuutettu, puheenjohtaja Anders Adlercreutzin lisäysehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti, että Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 48 EI –ääntä (Aallonharja, Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia, Granström, Haapaniemi, Haikonen, Hakapää, Harinen, Hedberg, Holopainen, Huhmarniemi, Hyvärinen, Jäppinen Sanni, Kajanti, Kara, Kaurila, Kilappa, Kjerin, Kylmänen, Lehtinen, Lindholm, Lundell, Majanen, Myllyniemi, Oksanen, Orko, Piili, Purra, Salonen, Saloranta-Eriksson, Sinisalo, Suominen, Tammi, Utriainen, Vahasalo, Vanhamäki, Wehka-aho, Åström, Pelin, Kämpe-Hellenius, Hellström, Andersén ja Liimatainen) ja 3 tyhjää ääntä (Kettunen, Seppälä ja Syväniemi).

Adlercreutzin lisäysehdotus sai enemmän ääniä.

 

 

 

Erkki Majasen 2. muutosehdotus:

Puheenjohtaja ehdotti, että Erkki Majasen 2. muutosehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Erkki Majasen 2. muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Erkki Majasen 2. muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 38 JAA –ääntä (Aallonharja, Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia, Granström, Hakapää, Harinen, Hedberg, Holopainen, Huhmarniemi, Hyvärinen, Jäppinen Sanni, Kajanti, Kilappa, Kjerin, Kylmänen, Lehtinen, Lindholm, Lundell, Myllyniemi, Oksanen, Orko, Salonen, Saloranta-Eriksson, Sinisalo, Suominen, Tammi, Vahasalo, Vanhamäki, Wehka-aho, Pelin, Kämpe-Hellenius, Hellström ja Andersén) ja 13 EI -ääntä (Haapaniemi, Haikonen, Kara, Kaurila, Kettunen, Majanen, Piili, Purra, Seppälä, Syväniemi, Utriainen, Åström ja Liimatainen).

Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

Erkki Majasen 3. muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Kim Åströmin muutosesitys:

Puheenjohtaja ehdotti, että Kim Åströmin muutosehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Kim Åströmin muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto päättää Kim Åströmin  muutosehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA –ääntä (Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia, Hakapää, Harinen, Hedberg, Holopainen, Jäppinen Sanni, Kajanti, Kilappa, Kjerin, Lehtinen, Lindholm, Lundell, Myllyniemi, Oksanen, Salonen, Sinisalo, Suominen, Tammi, Vanhamäki, Wehka-aho, Pelin, Kämpe-Hellenius ja Hellström) ja 22 EI -ääntä (Aallonharja, Granström, Haapaniemi, Haikonen, Huhmarniemi, Hyvärinen, Kara, Kaurila, Kettunen, Kylmänen, Majanen, Orko, Piili, Purra, Saloranta-Eriksson, Seppälä, Syväniemi, Utriainen, Vahasalo, Åström, Andersén ja Liimatainen).

Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia veti muutosesityksensä pois.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti

1

hyväksyä hyvinvointikeskuksen kustannusarvion 43 000 000 euroa

2

että, jatkovalmistelussa hankkeen laajuus ja toiminta käydään läpi Uudenmaan maakuntavalmistelun johdon kanssa tavoitteena karsia hankkeen laajuutta ja kustannuksia ja varmistaa, että keskuksen toiminta vastaa Uudenmaan maakunnan, tulevan hoidon kehityksen ja digitalisaation asettamia vaatimuksia. Hankkeen toteuttamisen vaiheistamista tulee arvioida mikäli se on em. tavoitteet huomioiden tarpeellista. Laajuus ja kustannuskarsinnan tulos tuodaan kunnanhallitukselle käsiteltäväksi

3

antaa palvelutuotannon jaostolle tehtäväksi varmistaa terveyskeskuksen nykyisten tilojen toimivuuden, terveellisyyden sekä turvallisuuden henkilökunnalle ja asiakkaille siihen saakka kunnes uusi hyvinvointikeskus on käyttöönotettu. Ratkaisujen määrärahaehdotukset on tuotava viipymättä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Eriävät mielipiteet:

Valtuutetut Anni-Mari Syväniemi, Mikko Kara, Kati Kettunen, Kim Åström ja Ulla Seppälä sekä varavaltuutettu Jukka Liimatainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen:

"Perustelut: 
Hyvinvointikeskus on Kirkkonummelle tärkeä hanke, joka tulee toteuttaa.
Nyt valtuustolle esitetty talousarvio on kuitenkin kasvanut alkuperäisestä lähes
kaksinkertaiseksi (27,3 me - 43 me/lisäksi tulee alv 24%) ja on suunniteltuun verrattuna aivan liian suuri taloudellinen riski kunnalle. Ehdotettu suunnitelma on ylimitoitettu suhteessa tulevaan tarpeeseen, etenkin kun maakunta- ja sote-lainsäädännöistä ja tulevista käytänteistä ei ole vielä faktaa. Valtuuston on hyvä ymmärtää investointien laajuus ja vaikutukset kunnan tulevaan talouteen. 

Esitetyillä kustannuksilla hanketta ei voi hyväksyä."

 

Varavaltuutettu Jukka Liimatainen jätti kokouksen jälkeen lisäksi vielä seuraavan perustelun eriävään mielipiteeseen:

”Totean, että hyvinvointikeskuksen sijoittaminen vastoin maakunnan johtavien valmistelijoiden suosituksia paikalle, jossa tilojen kilpailukyky olennaisesti vaarantuu, kasvattaen merkittävästi hankkeeseen liittyviä, jo ennestään suuria taloudellisia riskejä.  

Sote-tiloista tiedetään muodostuvan ylitarjontaa. Sijainnin merkitys korostuu. HVK ei voi kilpailla hinnalla ja häviää sijainninkin puolesta. Näin riippumattakin siitä milloin ja missä muodossa valinnanvapaus toteutuu. Ympärille tuleva asutus ei tilannetta muuta. Liikkuminen ja julkinen liikenne painottuu raideyhteyksiin ja HVK on kaavailtujen käyttäjien ja henkilökunnan enemmistölle selvästi heikommin saavutettavissa kuin sijainti kunnan ydinkeskustassa. Sijainti ei myöskään edesauta täydentävien asiakasvirtojen saamista kunnan ulkopuolelta. Epävarmuuden vallitessa olisi pitänyt valita sellainen etenemismalli, jossa riskit minimoituvat. Nyt sen sijaan riskitasoa tietoisesti nostettiin kunnan taloudellisen tilanteen kannalta kestämättömälle tasolle. Korvaavien tilojen saamisen kiireellisyys olisi voitu ratkaista väistötilaratkaisuilla."

Äänestystulokset

 • Jaa 28 kpl 55%

  Tony Björk, Antti Salonen, Pekka Sinisalo, Maj-Britt Hellström, Fredrik Pelin, Raija Vahasalo, Patrik Lundell, Bodil Lindholm, Rita Holopainen, Anna Aintila, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Markus Myllyniemi, Linda Basilier, Pirkko Lehtinen, Marjut Frantsi-Lankia, Carl-Johan Kajanti, Veikko Vanhamäki, Jukka Tammi, Irja Bergholm, Tero Suominen, Ari Harinen, Ulf Kjerin, Anders Adlercreutz, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Antti Kilappa, Minna Hakapää

 • Ei 23 kpl 45%

  Elina Utriainen, Timo Haapaniemi, Mikko Kara, Anna Kylmänen, Sanni Jäppinen, Anneli Granström, Matti Kaurila, Outi Saloranta-Eriksson, Sanna Andersen, Ulla Seppälä, Maarit Orko, Kati Kettunen, Emmi Wehka-Aho, Noora Piili, Kim Åström, Hanna Haikonen, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Erkki Majanen, Anni-Mari Syväniemi, Piia Aallonharja, Jukka Liimatainen, Riikka Purra

 • Ei 17 kpl 94%

  Outi Saloranta-Eriksson, Raija Vahasalo, Patrik Lundell, Minna Hakapää, Johanna Fleming, Pekka Oksanen, Maj-Britt Hellström, Rita Holopainen, Jukka Tammi, Maarit Orko, Sanna Andersen, Matti Kaurila, Veikko Vanhamäki, Elina Utriainen, Bodil Lindholm, Ulf Kjerin, Jukka Liimatainen

 • Tyhjä 1 kpl 6%

  Ulla Seppälä

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston päätöksen 8.10.2018 § 84 mukaisesti tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi hyvinvointikeskushankkeen laajuus ja kustannuskarsinnan tulos.

Ehdotus hyvinvointikeskushankkeen laajuuden ja kustannusten karsinnasta

Palvelutuotannon jaosto ja perusturvalautakunta ovat käsitelleet valtuuston päätöksen jälkeen laadittua suunnitelmaa hankkeen laajuuden ja kustannusten karsimisesta. Ehdotus hankkeen laajuuden ja kustannusten karsinnasta sekä rakennukseen sijoittuvista toiminnoista on liitteenä. Toimenpiteillä arvioidaan olevan noin miljoonan euron vaikutus hyvinvointikeskuksen rakennuskustannuksiin.

Esitetyllä suunnitelmalla perusturvan (tulevaisuudessa maakunnan) tilavuokrien arvioidaan alenevan noin 400 000 €/vuosi verrattuna nykytilanteeseen.

Palvelutuotannon jaoston pyytämät selvitykset ja lausunnot ovat oheismateriaalina ja ne esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Rahoitusratkaisu

Hyvinvointikeskushanketta koskevassa päätöksenteossa on nostettu esille tarve arvioida vielä uudelleen kunnan talouden kannalta parasta rahoitusmalliratkaisua ottaen huomioon kunnan tulevat investoinnit kokonaisuutena.

Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017 mm., että hyvinvointikeskuksen rahoitusta varten kunta kilpailuttaa sijoittajakumppanin hyvinvointikeskushankkeeseen julkisena hankintana. Suunnittelu toteutetaan loppuun valitun sijoittajan kanssa. Kunta luovuttaa tehdyt suunnitelmat sijoittajalle korvausta vastaan. Sijoittaja toteuttaa suunnitelmien mukaisen monikäyttörakennuksen, jonka kunta vuokraa.

Kunnanvaltuusto valtuutti kunnanhallituksen tekemään päätökset sijoittajan kilpailutusperusteista, sijoittajan valinnasta sekä sijoittajan kanssa tehtävän sopimuksen sisällöstä ja vuokraamaan hyvinvointikeskuksen tontin sijoittajakumppanille. Kunnanhallitus päätti sijoittajan kilpailutusperusteista 8.1.2018 § 4.

Kunta on tilannut uuden selvityksen vaihtoehtoisista rahoitusmalleista ja näiden vaikutuksesta kunnan talouteen. Selvityksessä on arvioitu tilanteita, että sote- ja maakuntauudistus toteutuu tai ei toteudu. Selvitys on asian oheismateriaalina ja se esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Hankkeen jatkovalmistelu

Hankkeen valmistelua jatketaan kunnanhallituksen hyväksymän karsinnan pohjalta yhteistyössä Uudenmaan maakuntavalmistelijoiden kanssa. Päivitetyt L2-suunnitelmat valmistellaan palvelutuotannon jaostolle hyväksyttäväksi.

Kunnanvaltuuston päätöksen 29.5.2017 mukaisesti hanke rahoitetaan kilpailuttamalla hankkeeseen sijoittaja. Tarkistettu esitys sijoittajan kilpailuttamisesta tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi ennen tarjouskilpailua.

Valmistelijat:

Anna-Kaisa Kauppinen, Jarno Köykkä, Jaana Koskela, Juha Hörkkö

Liitteet:

- suunnitelma hyvinvointikeskushankkeen laajuuden ja kustannusten karsimisesta

Oheismateriaalit:
- muistiot kunnan ja Uudenmaan maakunnan valmistelijoiden välisistä neuvotteluista
- Uusimaa 2019 -hankkeen lausunto Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskushankkeen tilojen tarpeellisuudesta
- perusturvalautakunnan lausunto suunnitelmista
- Sote-palvelujen asiakas- ja asiointimäärien nykytilanne palvelualoittain ja -alueittain sekä vertailu nykyisin käytössä olevien tilojen laajuuteen

- Selvitys vaihtoehtoisista rahoitustavoista ja näiden vaikutukset kunnan talouteen

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

hyvinvointikeskushankkeen valmistelua jatketaan siten, että

- hankkeen laajuudesta karsitaan noin 370 brm2 liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti

- hankesuunnitelmasta poiketen hyvinvointikeskukseen sijoitetaan myös hallintopalvelut sekä lastensuojelun,​ vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Ikäihmisten päivätoiminnalle etsitään tilat muualta. 

2

Merkitä tiedoksi selvityksen vaihtoehtoisista rahoitusmalleista.

 

Kunnanhallitus 14.1.2019 käsittely: 

Anna Aintila teki muutosehdotuksen päätöskohdaksi 1: "Kunnanhallitus päättää perusturvalautakunnan 20.12.2018 lausunnon mukaisesti säilyttää tilasuunnitelmat toiminnan näkökulmasta suuruudeltaan ennallaan. Hyvinvointikeskukseen tulee sijoittaa hallintopalvelut sekä lastensuojelun, vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Näiden muutosten johdosta ikäihmisten päivätoiminta pidetään suunnitelmassa soveltuvin osin tai etsitään soveltuvat tilat muualta."

Ulf Kjerin, Hans Hedberg, Antti Salonen ja Pekka M. Sinisalo kannattivat ehdotusta. Sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus oli JAA ja Aintilan muutosehdotus EI. 

Aintilan muutosehdotus hyväksyttiin äänin 8-5. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

perusturvalautakunnan 20.12.2018 lausunnon mukaisesti säilyttää tilasuunnitelmat toiminnan näkökulmasta suuruudeltaan ennallaan. Hyvinvointikeskukseen tulee sijoittaa hallintopalvelut sekä lastensuojelun, vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Näiden muutosten johdosta ikäihmisten päivätoiminta pidetään suunnitelmassa soveltuvin osin tai etsitään soveltuvat tilat muualta

2

merkitä tiedoksi selvityksen vaihtoehtoisista rahoitusmalleista.  

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 38%

  Katarina Helander, Saara Huhmarniemi, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Reetta Hyvärinen

 • Ei 8 kpl 62%

  Pekka Sinisalo, Pirkko Lehtinen, Anna Aintila, Hans Hedberg, Antti Salonen, Ulf Kjerin, Ari Harinen, Antti Kilappa

Valmistelija

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 14.1.2019 § 3 perusturvalautakunnan 20.12.2018 lausunnon mukaisesti säilyttää tilasuunnitelmat toiminnan näkökulmasta suuruudeltaan ennallaan. Hyvinvointikeskukseen tulee sijoittaa hallintopalvelut sekä lastensuojelun, vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Näiden muutosten johdosta ikäihmisten päivätoiminta pidetään suunnitelmassa soveltuvin osin tai etsitään soveltuvat tilat muualta. Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen selvityksen vaihtoehtoisista rahoitusmalleista.

Suunnitelmat on päivitetty edellä mainitun päätöksen mukaiseksi ja ovat tämän päätöksen liitteenä. 

Liitteet:
- Hyvinvointikeskuksen L2-suunnitelmat

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
hyväksyä liitteessä olevat hyvinvointikeskuksen L2 suunnitelmat jatkosuunnitelman pohjaksi

2.
merkitä tiedokseen, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikeskuksen kustannusarvion

Käsittely

Keskustelun aikana Kim Åström esitti, että päätösesityksen kohta 2. poistetaan, perusteluna, että karsinta ja rahoitusratkaisu eivät ole kunnanvaltuustossa tehtyjen päätösten mukaisia. Puheenjohtaja totesi, että esitystä kannatettiin yksimieleisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen hyväksyä liitteessä olevat hyvinvointikeskuksen L2 suunnitelmat jatkosuunnitelman pohjaksi.

_____

Merkittiin tiedoksi, että kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ari Harinen saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.55 ja perusturvajohtaja Jaana Koskela poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 18.30.

Valmistelija

 • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
 • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hyvinvointikeskuksen suunnittelu on edennyt. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankkeen kustannusarvion 43 miljoonaa euroa 8.10.2018, kunnanhallitus linjasi hankkeen laajuutta 14.1.2019  ja palvelutuotannon jaosto hyväksyi L2-suunnitelmat 13.2.2019. Tämän jälkeen on jatkettu suunnittelua ja hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet rakennuslupakäsittelyä varten.

Kunnanvaltuusto on päättänyt aiemmin 29.5.2017, että hyvinvointikeskushanke toteutetaan kilpailuttamalla hankkeeseen sijoittajakumppani, jolta kunta tai vireillä olleen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa maakunta olisi vuokrannut rakennuksen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rahoitusmuodon valintaan vaikutti merkittävästi suunnitteilla ollut sote- ja maakuntauudistus: kunnalla ei olisi ollut syytä sitoa pääomaa ja jäädä omistajaksi rakennukseen, kun sote-toimintojen järjestämisvastuun myötä tilojen hallinta ja käyttö olisi siirtynyt maakunnalle.

Kevään 2019 aikana kävi ilmi, että sote- ja maakuntauudistus ei toteudu suunnitellusti. Tämän vuoksi myös kunnanvaltuuston päätöstä hyvinvointikeskuksen rahoitustavasta on arvioitava uudelleen.

Kunta on teettänyt hyvinvointikeskuksen rahoitustavasta (Inspira Oy) selvityksen, jonka kunnanhallitus merkitsi tiedokseen 14.1.2019. Selvityksen mukaan vallitsevassa markkinatilanteessa edullisin rahoitusmuoto on toteuttaa kohde lainarahoituksella kunnan omaan taseeseen. Sijoittajavaihtoehto on rahoitusmalleista kallein, ja sitä kannattaa lähtökohtaisesti käyttää tilanteissa, joissa käyttötarve pitkällä tähtäimellä on epävarmaa ja mikäli  jäännösarvoriski halutaan siirtää pois kunnalta.

Kunnan on toteutettava seuraavan kýmmenen vuoden aikana huomattavan suuria talonrakennus- ja infrainvestointeja. Talousarvion 2019 mukaisesti keväällä 2019 laaditaan kunnan pitkän aikavälin talouden tasapainottamisen suunnitelma, jonka osana tarkastellaan laajemmin investointiohjelmaa ja sen toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja. Mittava investointiohjelma edellyttää erilaisten toteutus- ja rahoitusmallien hyödyntämistä.Talousyksikkö ja kuntatekniikan toimiala ovat arvioineet hyvinvointikeskushankkeen toteutusta ja rahoitusta osana investointiohjelman kokonaisuutta. Hyvinvointikeskushankkeen rahoitustavaksi esitetään valtuuston aiemmasta päätöksestä poiketen lainarahoitusta ja toteutusta kunnan omaan taseeseen.

Lainarahoitus on vallitsevassa markkinatilanteessa taloudellisesti edullisin tapa rahoittaa hanke. Lainarahoitus on myös yksinkertaisin ja nopein tapa saada rakennushanke toteutettua, koska kiinteistösijoittajan kilpailutukseen on varattava aikaa eikä kilpailutusta ole ollut tarkoituksenmukaista käynnistää sote-uudistuksen tilanteen ollessa epävarma. Rakennushankkeen käynnistämistä viivytyksettä on aiheellista priorisoida, sillä vanhassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa suoritetuista korjaustoimenpiteistä huolimatta rakennuksessa on edelleen koettu sisäilmaan liittyviä ongelmia. Vanhan rakennuksen pitäminen käytettävässä kunnossa edellyttää edelleen varsin merkittäviä taloudellisia panostuksia.

Kunnan omistama rakennus on kuitenkin tarvittaessa mahdollista myydä kiinteistösijoittajalle ja vuokarata takaisin kunnan käyttöön milloin tahansa rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Rahoitustavan muutos edellyttää vastaavaa muutosta kunnan talousarvion 2019 investointiosaan. Hankkeen ensikertaiseen kalustukseen varataan määrärahat varataan talousarvion 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä taloussuunnitelmavuodelle 2022.

Johtaja Ville Riihinen, Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, esittelee kokouksessa selvitystä rahoitustavoista.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

1

hyvinvointikeskushanke toteutetaan kunnan omaan taseeseen lainarahoituksella.

2

talousarvion investointiosan hankkeen "hyvinvointikeskus" määräraha vuodelle 2019 korotetaan 2.850.000 euroon ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 43 miljoonaa euroa

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.