Kunnanhallitus, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Asunto-osakkeen Kaarenpiha 2 C 32 myynti

KIRDno-2019-501

Valmistelija

  • Ansa Virtanen, rakennus- ja asuntoasiantuntija, ansa.virtanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

As Oy Hofmaninpelto-Bostads Ab Hofmansåkern huoneiston C 32 myynti


Kunnanhallitus

Kunnanhallitus päätti 1.10.2018 § 297 kunnan kiinteistösalkussa, että asuntoja pyritään myymään.
Kirkkonummen kunta omistaa Masalassa, osoitteessa Kaarenpiha 2 C 32 3h+k asunnon, jonka pinta-ala on 76,5 m2. Kerrostalo on rakennettu vuonna 1991 ja asuntoon ei ole tehty merkittäviä korjauksia.

Asunto on annettu kiinteistövälittäjän myytäväksi, jolloin välittäjä arvioi asunnon hinnaksi 100.000 – 110.000 euroa. Korkeimman tarjouksen 100.000 euroa teki Mastri Oy. Kiinteistönvälittäjä pitää hintaa hyvänä ja suosittelee asunnon myymistä tällä hinnalla.

Kuntatekniikka esittää, että Kaarenpiha 2 C 32 asunto myydään Mastri Oy:lle hintaan 100.000 €

Liitteet:
Luonnos kauppakirjasta (Kaarenpiha 2 C 32)

Oheismateriaali:
Asunto-osakkeen ostotarjous (Liite C 32)

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää
  
1
että Kirkkonummen kunta myy Kaarenpiha 2 C 32 asunnon Mastri Oy:lle 100.000 euron kauppahintaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin siten, että kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksen saatua lainvoiman.

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.