Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Yhteistyö Kirkkonummen Kipinä ry:n kanssa

KIRDno-2017-1471

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntakehitysjaosto käsitteli 14.11.2017 § 51 muissa asioissa Kirkkonummen Kipinä r.y:n Osallisuudesta Kipinää Kirkkonummen ikäihmisille -hankkeen ESR -rahoitushakemusta seuraavasti:

Kirkkonummen Kipinä Ry on valmistelemassa kolmivuotista ESR-hankekokonaisuutta joka vähentää muun muassa pitkäaikaistyöttömyyttä Kirkkonummella ja luo osaamispääomaa sekä työpaikkoja taide- ja kulttuurialan ammattilaisille sekä hoitohenkilökunnalle. Kipinä on kolmivuotisen toimintansa aikana työllistänyt taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita, pitkäaikaistyöttömiä ja tarjonnut työkokeilupaikkoja mm. päihdekuntoutujille. Jotta hanke voi toteutua, siihen tarvitaan myös yksi iso kumppani eli kunta tai yritys. Kirkkonummen kunta olisi luonnollinen kumppani, koska hankeen toimenpiteet kohdistuvat kirkkonummelaisiin pitkäaikaisyöttömiin ja alueen hoivalaitoksiin.

Hanke kokeilee rahoitusmallia, jossa palkkasuhde taiteilijoiden, sairaanhoitajien ja Kirkkonummen Kipinä ry:n välillä mahdollistuu Kirkkonummen kunnan ja Euroopan sosiaalirahaston turvin sekä TE-toimiston palkkatuen turvin. Hankkeen rahoitusosuudet olisivat ESR-hakuehtojen mukaisesti seuraavat: ESR-rahoitusta 75 %, Kirkkonummen kunta 24% ja Kipinä 1%. TE-toimiston palkkatukien määrä olisi 1 800 e/kk/työllistetty.

”Osallisuudesta Kipinää” on Kirkkonummen Kipinä ry:n projekti, jonka tarkoituksena on kehittää edelleen Kipinän osallisuuden toimintamallia Kirkkonummen hoivalaitoksissa 2018-21. Toimintaa on testattu 2016-2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Yhteisötaiteen Residenssihankkeessa ja hyvin alkanutta yhteistyötä hoivalaitosten kanssa halutaan jatkaa.

Projektin tarkoituksena on viedä taiteilijoita, taidetta ja taiteen tekemisen prosesseja sinne missä niitä ei luontaisesti ole ja niiden ihmisten luo jotka eivät itse taiteen äärelle pääse. Taiteen katsotaan omaavan muutosvoimaa joka parhaillaan voi vahvistaa työyhteisöä ja laajentaa työmenetelmien kirjoa auttaen tunnistamaan voimavaroja ja osaamista. Kolmivuotiseen projektiin valitaan vuodessa 10 pitkäaikaistyötöntä ammattitaiteilijaa ja 10 pitkäaikaistyötöntä sosiaalialan ammattilaista (sairaanhoitaja/lähihoitaja). Taiteilija-hoitaja -työpari ohjataan tuottamaan osallistava taideprojekti nimettyyn hoivalaitokseen Kirkkonummella. Projektin suunnitteluun tarjotaan tähän toimintaan räätälöityä koulutusta ja toteutukseen työnohjausta sekä henkilökohtaista että vertaismentorointia.

Projekti luo pysyviä ja uudenlaisia toimintamalleja taiteilijoiden ja hoivalaitosten välille ja jalkauttaa myös taiteilijoiden osaamista osaksi hoivalaitostyöntekijöiden arkea. Projekti tukee vahvasti taiteilijoiden osaamista laajentaen taiteilijoiden työnkuvan taiteen ulkopuolisiin konteksteihin. Ammattimaisesti toteutettu taiteilijoiden työnohjaus ja mentorointi varmistaa projektin vaikuttavuuden. Projekti kehittää alueelle toimialoja ylittäviä toimintamuotoja joissa taide- ja kulttuuritoiminta otetaan tasavertaiseksi tekijäksi.

Kuntakehitysjaosto kuuli kokouksessa Kipinän edustajan, Soile Kortesniemen esityksen asiasta.

Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen tiedoksi ja evästi jatkamaan viranhaltijavalmistelua pyytäen perusturvaa ottamaan kantaa hankkeeseen. Jaosto katsoo, että asiassa tarvitaan perusturvalautakunnan lausunto.

Kuntakehitysjaosto katsoo, että tämä olisi yksi hyvä keino pienentää kunnan työmarkkinatuen rahoitusosuutta. Jaosto katsoo myös, että tämä ensimmäinen tämänkaltainen yhteistyöpyyntö tuo esille puutteet kunnassa liittyen järjestöjen tukemiseen.

Asia liittyy työllistämistoimenpiteisiin, mutta asian ollessa ensi kertaa esillä kunnassa, kuntakehitysjaosto pyytää kunnanhallitusta ottamaan asian käsittelyyn 27.11.2017 mahdollisen periaatepäätöksen tekemiseksi asiasta.

Kirkkonummen Kipinä ry:n ESR -hankehakemus on oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää että mikäli Kirkkonummen Kipinä ry:n Osallisuudesta Kipinää Kirkkonummen ikäihmisille -hankkeen ESR-rahoitushakemus hyväksytään oheisen hankesuunnitelman mukaisesti, Kirkkonummen kunta ryhtyy yhteistyöhön Kirkkonummen Kipinä ry:n kanssa hankesuunnitelmassa ehdotetulla tavalla.

 

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely:

Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso ja Kipinä ry:n edustaja Soile Kortesalmi olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Antti Kilappa teki seuraavan lisäysehdotuksen: työllistämisjakson pitää olla minimissään 9 kk/henkilö ja tavoitteena pitää olla se, että hanke työllistää minimissään 20 pitkäaikaistyötöntä 18 kk aikana. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että työllistämisjakson pitää olla minimissään 9 kk/henkilö ja tavoitteena pitää olla se, että hanke työllistää minimissään 20 pitkäaikaistyötöntä 18 kk aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.