Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Presidentinvaalit 2018: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimeäminen

KIRDno-2017-764

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1.

asettaa vaalilautakunnat kunnan äänestysalueille, nimetä kuhunkin vaalilautakuntaan poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta viisi jäsentä ja 11 varajäsentä ja nimetä jäsenten keskuudesta  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Äänestysalueet

1. Lapinkylä

2. Veikkola

3. Masala

4. Gesterby

5. Kirkonkylä

6. Heikkilä

7. Porkkala

 

2.

asettaa yhden vaalitoimikunnan ja nimetä siihen poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta 3 jäsentä sekä 5 varajäsentä sekä nimetä jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan

3

todeta, että konsernihallinto lähettää vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä ehdokkaita asettaneille puoluerekisteriin merkityille puolueille pyynnön nimetä ehdokkaansa vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. Kunnanhallitus tekee ehdotusten pohjalta päätöksen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanosta jäsenten ja varajäsenten osalta myöhemmin syksyllä 2017.

 

Käsittely

Keskustelun aikana kunnanjohtaja Aarnio totesi, että pohjaehdotusta on täydennetty edellä olevalla kohdalla 3.

Puheenjohtaja Haapaniemi ehdotti, että vaaliviranomaisten ehdokkaiden nimeämisasia käsitellään luottamushenkilötoimikunnassa, joka valmistelee asian kunnanhallitukselle.

Haapaniemen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1.

asettaa vaalilautakunnat kunnan äänestysalueille, nimetä kuhunkin vaalilautakuntaan poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta viisi jäsentä ja 11 varajäsentä ja nimetä jäsenten keskuudesta  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Äänestysalueet

1. Lapinkylä

2. Veikkola

3. Masala

4. Gesterby

5. Kirkonkylä

6. Heikkilä

7. Porkkala

 

2.

asettaa yhden vaalitoimikunnan ja nimetä siihen poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta 3 jäsentä sekä 5 varajäsentä sekä nimetä jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan

3

todeta, että konsernihallinto lähettää vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä ehdokkaita asettaneille puoluerekisteriin merkityille puolueille pyynnön nimetä ehdokkaansa vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. Kunnanhallitus tekee ehdotusten pohjalta päätöksen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanosta jäsenten ja varajäsenten osalta myöhemmin syksyllä 2017.

4

että vaaliviranomaisten ehdokkaiden nimeämisasia käsitellään luottamushenkilötoimikunnassa, joka valmistelee asian kunnanhallitukselle

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Puolueet ovat antaneet ehdotuksensa presidentinvaalien 2018 vaaliviranomaisiksi. Ehdokkaiden vaalitoimitsijakelpoisuudet on tarkastettu ja ehdokastiedot on annettu luottamushenkilötoimikunnalle, joka tekee ehdotuksensa kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus asetti kokouksessaan 2.10.2017 seitsemän vaalilautakuntaa yhden kullekin äänestysalueelle ja yhden vaalitoimikunnan. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet nimetään tässä kokouksessa. Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijat.

Vaalilautakuntakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoissa tulee toteutua poliittinen tasapuolisuus ja tasa-arvolaki. Vaalitoimituksen onnistumiseksi erityisesti toimielinten puheenjohtajiksi olisi hyvä nimittää vaalilautakunta- tai toimikuntatyössä kokeneita henkilöitä. Kokoonpanoihin toivotaan valittavan myös mahdollisimman paljon tietotekniikkataitoisia henkilöitä.

Oikeusministeriön ohje presidentinvaalien järjestämisestä s. 5 ”Keskusvaalilautakunnan jäsenen tai sihteerin ei ole suositeltavaa toimia oman tehtävänsä ohessa minään muuna vaaliviranomaisena. Koska keskusvaalilautakunta tarkastaa vaalilain 63 § mukaisesti ennakkoäänestysasiakirjat, vaalitoimitsijana tai vaalitoimikunnan jäsenenä ollut keskusvaalilautakunnan jäsen tai sihteeri olisi keskusvaalilautakunnassa esteellinen osallistumaan oman toimintansa laillisuuden arviointiin."

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet presidentinvaaleja 2018 varten liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus valtuuttaa keskusvaalilautakunnan viranhaltijoita tekemään vaalilain perusteiden mukaisia vähäisiä tarkistuksia puolueiden mahdollisten täydennysten tai muutosten pohjalta.

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.