Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Presidentinvaalit 2018: laitokset joissa voi ennakkoäänestää presidentinvaaleissa 2018

KIRDno-2017-764

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Konsernihallinto on pyytänyt perusturvan toimialaa tekemään ehdotuksensa laitospaikoiksi, joissa ennakkoäänestysaikana järjestetään vaalit. Perusturvajohtaja antoi perusturvan ehdotuksen 16.10.2017. Pyyntökirje  ja perusturvan ehdotus ovat oheismateriaalina. 

Vaalilain 9.1 §:n 3 mukaisia laitosennakkoäänestyspaikkoja joissa ennakkoäänestys voidaan järjestää ovat:

1.    Sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskusten vuodeosastot, psykiatriset sairaalat jne.;

2.    Ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: kunnalliskodit mukaan lukien myös niiden mielisairaalaosastot, vanhainkodit, sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltolat, kehitysvammaisten erityishuoltolaitokset jne. "Muista sosiaalihuollon toimintayksiköistä" on tehtävä päätös hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Sen määrittelyssä, onko sosiaalihuollon toimintayksikkö katsottava ennakkoäänestykseen piiriin kuuluvaksi laitokseksi, lähtökohtana on pidettävä sitä, annetaanko yksikössä ympärivuorokautista hoitoa

3. Rangaistuslaitokset, esimerkiksi: vankilat, työsiirtolat, vankimielisairaalat jne.

Kunnanhallitus päättää laitosäänestyspaikoista keskusvaalilautakunnan ehdotuksesta. Upinniemen varuskunnan terveysasema on ollut viimeisimmissä vaaleissa laitosäänestyspaikkana mahdollisten vuodepotilaiden äänestysmahdollisuuksien takaamiseksi. Vaalitoimikunta on esittänyt toiveen Upinniemen varuskunnan terveysaseman poistamiseksi laitosäänestyspaikoista. Terveysasemalla ei vuoden 2015 kuntavaalien jälkeen ole ollut laitosäänestysaikaan hoitoon otettuja potilaita. Perusturvan ehdotuksessa Upinniemen terveysasema on mukana laitospaikoissa. 

Keskusvaalilautakunta tekee ehdotuksensa kunnanhallitukselle muilta osin perusturvan toimialan esityksen mukaisesti, paitsi että Upinniemen varuskunnan terveysasema poistetaan laitospaikkojen luettelosta. 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

ehdottaa kunnanhallitukselle, että presidentinvaalien 2018 ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Helsingin keskuslaitos Killinmäen osastot

Volskoti

Tammikartanon hoitokoti

Kirkkonummen palvelukeskuksen ryhmäkodit

Lehmuskartano

Villa Sipriina

Valkokulta

Villa Kaskimäki

 

2

todeta, että em. luettelo toimitetaan vaalitoimikunnalle heti kun toimikunnan jäsenet on nimetty ja että vaalitoimikunnalle järjestetään koulutus laitosvaalien toimittamisesta

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

että presidentinvaalien 2018 ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Helsingin keskuslaitos Killinmäen osastot

Volskoti

Tammikartanon hoitokoti

Kirkkonummen palvelukeskuksen ryhmäkodit

Lehmuskartano

Villa Sipriina

Valkokulta

Villa Kaskimäki

 

2

todeta, että em. luettelo toimitetaan vaalitoimikunnalle heti kun toimikunnan jäsenet on nimetty ja että vaalitoimikunnalle järjestetään koulutus laitosvaalien toimittamisesta

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.