Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Oikaisuvaatimus koeaikapurusta

KIRDno-2017-325

Valmistelija

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston ja niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Koeaikapurkua koskeva oikaisuvaatimus on saapunut kuntaan 10.11.2017. Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee, on toimitettu asianomaiselle 3.11.2017. Näin ollen oikaisuvaatimus on saapunut kuntaan määräajassa ja otetaan tutkittavaksi. 

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusperusteilla että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoitusenmukaisuusperusteet huomioon ottaen. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on siten sidottu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin eikä voi käsitellä asiaa oikaisuvaatimusasiana tätä laajemmin.

Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävästä päätöksestä säädetään hallintolaissa. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta annettavassa päätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös koskee koeaikapurkua. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt täsmällistä vaatimusta päätöksen muuttamiseksi, mutta on esittänyt perustelut seuraavasti: "Kunta on velvoitettu työllistämään tukiajan" ja "perehdyttäminen työtehtäviin jäi vajaaksi". Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on ohessa liitteenä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä palkattiin kunnan palvelukseen määräaikaiseen palvelussuhteeseen TE-toimiston myöntämällä palkkatuella. Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen. Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet, sosiaaliset yritykset sekä tietyissä tapauksissa myös henkilöstövuokrausta harjoittavat yritykset. Kun TE-toimisto on antanut palkkatukihakemukseen myöntävän päätöksen, kunta voi tehdä henkilön kanssa määräaikaisen työsopimuksen. Oikaisuvaatimuksen tekijän kohdalla TE-toimisto myönsi kunnalle palkkatukea ajalle 11.9.2017 - 10.5.2018 ja kunta teki hänen kanssaan määräaikaisen työsopimuksen samalle ajanjaksolle. Työsopimukseen kirjattiin kolmen kuukauden (3 kk) koeaika. 

Koeaikaa koskevat säännökset ja määräykset on kirjattu työsopimuslakiin (TSL 1 luku 4 §). Koeajan tarkoituksena on työnantajan näkökulmasta selvittää tehtävään otetun henkilön soveltuvuus kyseessä olevaan tehtävään. Koeajan kuluessa työsuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. Perusteeksi riittää lähtökohtaisesti vetoaminen koeaikaan (KHO 2014: 103). Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako tehtävä etukäteisodotuksia. Työnantajalla on asiassa laaja harkintavalta. Laajasta harkintavallastaan huolimatta työnantajan on esitettävä näkemykselleen objektiivisesti hyväksyttävä peruste, mikäli työnantaja katsoo, että koeaikapurun perusteet täyttyvät.  Työnantaja ei tarvitse purkamiseen työsopimuslaissa säädettyjä yleisiä irtisanomis- eikä purkamisperusteita. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä eikä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla (TSL 2 luku 2 § 1 mom). Työnantajan purkaessa työsopimuksen koeaikana perusteen tulee olla sellainen työntekijän henkilöön ja hänen työsuoritukseensa liittyvä syy, jonka vuoksi työnantajalla on peruste katsoa, että tehty työsopimus ei vastaa työnantajan sille asettamia vaatimuksia. 

Työnantaja katsoo, että oikaisuvaatimuksen tekijälle on annettu selkeät perustelut työsopimuksen purkamiselle koeaikana. Oikaisuvaatimuksen tekijän kohdalla koeaikapurun perusteena olevat syyt on yksilöity työntekijälle 1.11.2017 pidetyn kuulemistilaisuuden kirjallisessa kutsussa, kuulemistilaisuudessa sekä kuulemistilaisuudesta laaditussa kirjallisessa muistiossa. Koeaikapurun perusteet liittyvät oikaisuvaatimuksen tekijän työsuoritukseen. Työnantajan näkemyksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä ei oppinut työsuhteensa aikana uusia tehtäviä ja unohteli jo oppimiaan asioita. Kunta-asiakkaat sekä muut kunnan työntekijät antoivat hänen työsuorituksestaan negatiivista palautetta. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei selviytynyt annetuista työtehtävistä.  

Työnantajan näkemys on, että oikaisuvaatimuksen tekijä perehdytettiin työtehtäviinsä tavanomaiseen tapaan. Työpisteessä on ollut paljon työllistettyjä työntekijöitä, ja oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut palvelussuhteensa aikana vastaavanlaisen perehdytyksen kuin muutkin työpisteessä työskennelleet työllistettävät henkilöt ovat saaneet. Oikaisuvaatimuksen tekijä työskenteli työpisteessä asiakaspalvelu- ja asiakasohjaustehtävissä. Oikaisuvaatimuksen tekijän työsuorituksesta tuli työnantajalle poikkeuksellisen paljon negatiivista palautetta kuntalaisilta ja kunnan muilta työntekijöiltä. Lähiesimies kävi työsuoritukseen liittyviä epäkohtia läpi oikaisuvaatimuksen tekijän kanssa 12.10.2017 ja huomautti niistä. Työnantaja katsoi, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei selviytynyt hänelle annetuista työtehtävistä, ei oppinut uusia työtehtäviä, unohti oppimansa asiat eikä hänen työtehonsa ollut tavanomaisella tasolla.

Työnantajan näkemyksen mukaan koeaikapurun perusteet eivät ole epäasiallisia eivätkä syrjiviä, vaan perustuvat henkilön työsuorituksen ongelmiin. Työsuorituksessa liittyvien epäkohtien vuoksi työnantajalla on peruste katsoa, että työsopimus ei vastannut sille asetettuja vaatimuksia. Työnantaja toteaa perehdytyksen olleen asianmukaista. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan "työkyvyn heikkenemiseen terveydellisten tekijöiden selvittämiseeen esimiehen kanssa ei selvitelty". Työnantajan näkemys on, että koeaikapurun syyt eivät ole terveydentilaan liittyviä, vaan peruste liittyy oikaisuvaatimuksen tekijän työsuorituksen ongelmiin ja työsuoritusta koskevan negatiivisen palautteen tavanomaista suurempaan määrään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen. Perustelu: oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteita, joiden perusteella oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä tulisi muuttaa tai joiden perusteella päätös tulisi kumota. Kunnanhallitus katsoo, että koeaikapurku on toteutettu työsopimuslain säännösten ja määräysten mukaisesti, ja koeaikapurun perusteet liittyvät henkilön työsuoritukseen. Koeaikapurun perusteet eivät ole epäasiallisia tai syrjiviä. Työntekijän perehdytys työtehtäviin on hoidettu asianmukaisesti ja työsuoritukseen liittyviä ongelmia on pyritty ratkaisemaan työntekijän kanssa työsuhteen aikana.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.