Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Matkapuhelimien hankinnat Tieran verkkokaupasta (Atea)

KIRDno-2017-1450

Valmistelija

  • Oili Toivanen, hankintapäällikkö, oili.toivanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tausta

Suomen Kuntaliiton omistama kuntien yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Data-Info Oy:n välinen puitesopimus matkapuhelimista ja niihin liittyvistä palveluista on päättynyt lokakuussa. Kunta sitoutui käyttämään kyseistä sopimusta kunnanhallituksen päätöksellä 17.12.2014 § 483 (Dnro 856/07.03.02/2013). Tätä sopimusta ennen kunta käytti matkapuhelimien hankintaan edellistä KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaa sopimusta, jossa toimittajana oli Businessforum Oy.

Vuonna 2011 kunta siirtyi uuteen puhelinjärjestelmään, joka perustuu matkapuhelinverkon vaihdepalveluliittymiin. Siitä lähtien kunnan puhelimet ovat olleet pääosin matkapuhelimia (n. 600 kpl) tai pöytä-GSM-puhelimia (n.270 kpl). Kunnalla on myös joitakin kiinteässä puhelinverkossa olevia liittymiä matkapuhelinverkon mahdollisten häiriöiden varalta.

Tieran verkkokauppa

Kuntien Tiera Oy (jäljempänä Tiera), joka on kuntien ja muiden kuntatoimijoiden sekä Suomen kuntaliiton omistama yhteishankintayksikkö, kilpailutti tämän vuoden alussa matkapuhelimet osana Tieran Verkkokauppaa. Kilpailutuksen perusteella Tiera solmi keväällä 2017 Atea Finland Oy:n (jäljempänä Atea) kanssa 3-vuotisen puitesopimuksen, jolla on yksi optiovuosi. Kun Tieran ja Atean välinen puitesopimus päättyy, Tiera kilpailuttaa verkkokauppansa uudelleen.

Tieran Verkkokaupan etuna on, että tuotteet voidaan ostaa suoraan yhden puitesopimustoimittajan verkkokaupasta (Atean verkkokaupasta). Kunta-asiakas ei joudu kilpailuttamaan matkapuhelimia sopimustoimittajien välillä saadakseen matkapuhelimet markkinahintaan, koska puitesopimuksen ehtojen mukaisesti Atea kilpailuttaa jatkuvasti verkkokaupassa olevia eri tuotemerkkejä ja malleja, jolloin tuotteiden hinnoittelu seuraa mahdollisimman hyvin markkinahintoja. Atean tuotetoimittajat, jotka edustavat eri tuotemerkkejä ja valmistajia, näkevät reaaliaikaisesti toistensa hinnat ja kilpailevat jatkuvasti keskenään. Näin Tiera pyrkii takaamaan verkkokauppansa kilpailukykyiset hinnat. Kulloinkin voimassaolevat hinnat näkyvät verkkopalvelussa ja kunta-asiakasta laskutetaan tilaushetkellä voimassaolevan hinnan mukaan.

Tieran Verkkokaupan kilpailutuksessa tarjoajat ovat ilmoittaneet mobiililaitteille (matkapuhelimille ja tableteille) ja tarvikkeille tuoteryhmäkohtaisen katteen, jonka tulee olla sama tuoteryhmän kaikille tuotteille riippumatta siitä, onko juuri kyseinen tuote ollut hintavertailussa. Palvelujen hinnoittelun muutokset ovat mahdollisia puitesopimuksen ehdoin.

Tieran Verkkokaupan palveluihin sisältyy matkapuhelimien veloitukseton laiterekisteri. Kunta saa käyttöoikeuden Atean laiterekisteriin, johon siirretään Atean myymien tuotteiden tilaushistoria. Kunta voi sitten päivittää rekisteriin käyttäjä- ym. tietoja.

Liittyminen Tieran Verkkokaupan käyttäjäksi ei velvoita kuntaa käyttämään verkkokauppapalvelua. Kunta voi ostaa samoja tuotteita ja palveluja Tieran Verkkokaupan ohella myös muilta toimittajilta.  Kunta ei sitoudu mihinkään hankintamääriin. Kunta voi myös lopettaa koska tahansa verkkokaupan käytön.

Yhteishankintayksikön käyttäminen

Kuntien Tiera Oy (jäljempänä Tiera) on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö. Tiera on myös hankintalain (1397/2016) 20 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, jonka kilpailuttamia sopimuksia käyttämällä kunta voi hankkia tavaroita ja palveluja. Tiera kehittää kuntasektorin ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä kuntien, muiden kuntatoimijoiden ja kaupallisten toimijoiden kanssa ja kilpailuttaa tuotteita ja palveluja kuntatoimijoille hyödyntäen omistaja-asiakkaittensa ostovoimaa. Kilpailutettavan suuremman volyymin ansiosta saavutetaan kaikkia kunta-asiakkaita koskevat alhaisemmat yksikköhinnat. Lisäksi kunta säästää omia resurssejaan, kun sen ei tarvitse tehdä omaa kilpailutusta eikä hallinnoida ja valvoa sopimuksia. Tiera veloittaa kustannuksensa toimittajan hintaan sisältyvänä provisiona, joka Tieran Verkkokaupassa on 1,5 % tuotteiden ja palveluiden hinnoista.

Tieran omistajina on tällä hetkellä 202 kuntaa, 45 kuntayhtymää ja 18 kuntaomisteista osakeyhtiötä sekä Suomen Kuntaliitto. Kirkkonummen kunta on yksi Tieran osakkaista.

Hankinnan kohde ja arvo

Hankinnan kohteena ovat matkapuhelinlaitteet, pöytä-GSM-puhelimet ja puhelimien lisätarvikkeet.Verkkokaupasta voi tilata myös palveluja kuten matkapuhelimien esiasennuksia ja niiden liittämisen järjestelmänhallintaan. Tieran Verkkokaupassa on myynnissä laaja valikoima matkapuhelinmerkkejä ja malleja, joista kunta valitsee sopivat merkit ja mallit omaan valikoimaansa. Kunnan ATK-yksikkö hankkii keskitetysti matkapuhelimet ja niiden tarvikkeet sekä mahdolliset palvelut yksiköiden tekemien sisäisten tilausten mukaan ja laskuttaa niistä toimialojen eri kustannuspaikkoja. ATK-yksikkö tulee myös hallinnoimaan käyttöön suunniteltua laiterekisteriä.

Matkapuhelinta käytetään yleensä 3-5 vuotta kunnes se korvataan uudella laitteella. Kirkkonummen kunnan matkapuhelinhankinnat sekä niihin liittyvät palvelut olivat viimeisen 12 kuukauden aikana noin 92 000 euroa (alv 0 %). Arvio matkapuhelimien ja niihin liittyvien palvelujen hankintojen arvosta seuraavan neljän vuoden aikana on noin 350 000 euroa (alv 0 %)

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää että kunta käyttää toistaiseksi Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppapalvelua (Tieran Verkkokauppaa, jossa tämän hetkisenä puitesopimustoimittajana on Atea Finland Oy) hankkiessaan matkapuhelimia, pöytä-GSM-puhelimia, puhelimien lisätarvikkeita sekä niihin liittyviä mahdollisia palveluja.

 

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely: 

Hankintapäällikkö Oili Toivanen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.