Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Kuntastrategia 2018-2021 kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle (kv)

KIRDno-2017-952

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Jatkopykälä § 29 (§ 14 & § 8)
Kuntastrategiaa on jatkovalmisteltu kunnan johtoryhmän sekä kuntatekniikan ja perusturvan johtoryhmien strategiakäsittelyillä. Lokakuussa strategiaa käsitellään vielä sivistystoimialan sekä konsernihallinnon johtoryhmissä.
Kehitysjohtaja esittelee strategiavalmistelun tämänhetkistä tilannetta.

Ehdotus
Kuntakehitysjaosto merkitsee strategiavalmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen tiedoksi.
Kuntakehitysjaosto päätti pitää 31.10. kokouksessa strategian toimeenpanon
ideariihen.

 

Kuvaus

Kirkkonummen kuntastrategiaa vuosille 2018-2021 on valmisteltu loppukevään ja syksyn 2017 kuluessa. Aineistoa strategiaa varten on kerätty mm. asukas- ja yrityskyselyiden avulla, valtuustoseminaarin 1.-2.9.2017 strategiatyöpajoissa, toimialojen ja kunnan johtoryhmän strategiakeskusteluista sekä valtuuston strategiaseminaarissa 23.10.2017. Strategian luonnoksesta ollaan lisäksi keräämässä palautetta henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä 23. - 30.10. välisenä aikana. Uusi kuntastrategia viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 6.11.2017 ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 13.11.2017

Uusi kuntastrategia on luonteeltaan ylätason kokoava strategia. Strategisia linjauksia tarkennetaan toimenpiteiden ja mittareiden osalta lakisääteisillä ja strategian alaisilla ohjelmilla. Kuntakehitysjaoston toimivallan ja tehtäväkentän osalta tärkein kuntastrategiaa tarkentava ohjelma on elinvoimaohjelma, joka on suunniteltu laadittavaksi keväällä 2018.

Kirkkonummen hallintosäännön 45 § mukaan kuntakehitysjaoston toimivaltaan kuuluu valmistella kunnanhallitukselle kuntastrategiaan esitys, joka koskee kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyttä. Kuntastrategiaan ehdotetaan yhtenä päälinjauksena kunnan elinvoiman ja tunnettuuden parantamista.

Kuntakehitysjaostolle esitellään kuntastrategian pohjaehdotusta, erityisesti sen elinvoimaista kehitystä ja tunnettuutta koskevaa osiota. Esityslistan liitteenä on viimeisin, 26.10. päivitetty strategialuonnos. Lopullinen, henkilöstö- ja luottamushenkilökyselyn palautteen perusteella päivitetty strategian pohjaehdotus jaetaan pöydälle kuntakehitysjaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää

1

esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen esityksen kuntastrategian elinvoiman ja tunnettuuden linjauksista.

2

merkitä tiedoksi kuntastrategian pohjaehdotuksen muilta osin.

 

Käsittely

Esittelijä teki muutosehdotuksen: Kuntakehitysjaosto päättä palauttaa kuntastrategian pohjaehdotuksen valmisteltavaksi niin, että sitä täydennetään henkilöstö- ja luottamushenkilökyselyn vastausten sekä kuntakehitysjaoston evästysten pohjalta. Pohjaehdotus tuodaan kuntakehitysjaoston käsiteltäväksi 14.11. kokoukseen ja se viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi 20.11. Kuntastrategia on tarkoitus viedä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 18.12. kokoukseen.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti yksimielisesti esittelijän muutosehdotuksen mukaisesti, että kuntastrategian pohjaehdotus tuodaan käsiteltäväksi 14.11. kokoukseen.

Valmistelija

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntastrategian 2018−2021 luonnoksesta kerättiin palautetta kunnan henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä 23.10.−31.10. Vastauksia tuli yhteensä 130 kappaletta. Strategialuonnos on päivitetty kyselystä saadun palautteen perusteella. Tiivistelmä kyselyn tuloksista on asian oheismateriaalina.

Kuntastrategian 2018−2021 pohjaehdotus on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan kuntastrategian vuosille 2018−2021.

 

Käsittely:

Kuntakehitysjaosto keskusteli strategian sisällöstä ja evästi viranhaltijaa pienissä yksityiskohdissa. Nämä muutokset läpikäytiin kokouksessa ja hyväksyttiin strategiaehdotukseen.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti esittää strategian vuosille 2018-2021 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntakehitysjaoston 14.11.2017 ehdotus on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy kuntastrategian vuosille 2018-2021 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

 

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely: 

Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle, ja että pöydällepanon aikana ryhmät käsittelevät strategialuonnoksen ja antavat mahdolliset muutosehdotuksensa 6.12.2017 mennessä kehitysjohtajalle, joka toimittaa kaikkien näkemykset tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Pöydällepanon aikana ryhmät käsittelevät strategialuonnoksen ja lähettävät keskiviikkoon 6.12.2017 mennessä mahdolliset muokkausehdotuksensa kehitysjohtajalle, joka toimittaa ne tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille.