Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Kunnanvaltuuston 13.11.2017 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n tarkoittamassa mielessä, että kunnanvaltuuston 13.11.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet oikein eivätkä ole muutenkaan lain eivätkä asetuksen vastaisia, joten ne voidaan esteettä panna täytäntöön.

Lisäksi kunnanhallitus tekee erilliset täytäntöönpanopäätökset seuraavasti:

§ 64  Muutos valtuustoryhmiin, Perussuomalaiset ja Siniset

Päätös toimitettu tiedoksi valtuustoryhmälle ja Taitoa Oy:lle. Tiedot päivitetään kunnan nettisivuille.

§ 65  Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 10/2016: Kirkkonummen kunnan tulee hakea osallisuutta HINKU-hankkeeseen

Päätös toimitettu kuntakehitysjaostolle ja kuntatekniikan toimialalle toimenpiteitä varten

§ 66  Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3304) hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti

Päätös toimitettu tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle sekä muistutuksen ja lausunnon antajille. Kaavan hyväksymisestä  kuulutetaan kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman.

§ 67  Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2016-2017

Päätös toimitettu kuntatekniikan toimialalle ja kaavoitusyksikölle sekä tiedoksi toimialoille

§ 68  Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 2017

Päätös toimitettu kuntatekniikan toimialalle ja kaavoitusyksikölle

§ 69  Osavuosikatsaus elokuu 2017

Päätös toimitettu tiedoksi toimialoille

§ 70  Lisämääräraha-anomus Kirkkonummen Veden käyttötalouden määrärahoihin

Päätös toimitettu Kirkkonummen Vedelle ja talousyksikölle

§ 71  Lainan takauksen myöntäminen / KVA:n valtionkonttorin myöntämien lainojen konvertointi pankkilainaksi

Päätös toimitettu Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle ja talousjohtajalle

§ 72  Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

Veroprosentti-ilmoitus toimitettu Verohalllinnolle ja tiedoksi Suomen Kuntaliitolle

§ 73  Kunnan kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

Veroprosentti-ilmoitus toimitettu Verohalllinnolle ja tiedoksi Suomen Kuntaliitolle

§ 74  Vastaus kunnanvaltuuston kysymykseen 4.9.2017 § 39 Veikkkola - Helsinki bussilinjan toimivuuden parantaminen

Päätös toimitettu tiedoksi kuntatekniikan toimialalle

§ 75  Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 8/2011: Aktivoituminen uusiutuvan energian suhteen

Päätös toimitettu tiedoksi kuntakehitysjaostolle 

§ 76  Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 6/2017: Terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto

Päätös toimitettu tiedoksi perusturvan toimialalle

§ 77  Vastaus valtuustoaloitteeseen nro3/2010: Kirkkonummen järjestöstrategia

Päätös tiedoksi konsernihallinnolle

§ 78  Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle marraskuussa 2017

Päätös tiedoksi toimialoille

§ 79  Valtuustoaloite nro 13/2017 - korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseksi erityisryhmien asuin- ja palvelutalojen suunnittelussa ja rakentamisessa

Aloite toimitettu kuntatekniikan toimialalle valmisteltavaksi

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.