Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (kv)

KIRDno-2017-1323

Perustelut

Perusturvalautakunta 23.11.2017

Kirkkonummen kuntaan on 3.11.2017 saapunut lausuntopyyntö, jolla sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.12.2017 klo 16.15 mennessä sosiaali- ja terveysministeriöön. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot.

 

Lausuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksella on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

 

Lausuntopyynnön materiaalit:

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017

 

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntökyselyyn hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, ehdotus perusturvalautakunnalle

 

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.

 

Käsittely:

Lausuntoon tehtiin keskustelun kuluessa seuraavat muutosehdotukset:

Riikka Purra esitti Merja Reijosen kannattamana, että lausunnon kysymyksen neljä vastaus muutetaan ei pääosin -vastauksesta ei-vastaukseksi.

Puheenjohtaja Jukka Tammi esitti Riikka Purran kannattamana, että lausunnon kysymyksen 9a vastaus muutetaan vastauksesta kyllä pääosin vastaukseksi ei pääosin.

Riikka Purra esitti Merja Reijosen kannattamana, että lausunnon kysymyksen 11b vastaus muutetaan ei pääosin -vastauksesta ei-vastaukseksi.

Merja Reijonen esitti 11c -kysymyksen kappalejärjestyksen vaihtamista. 

Riikka Purra esitti 11d-kysymyksen vastauksen muuttamista siten, että ei pääosin muutetaan vastaukseksi ei.

Merja Reijonen esitti kysymyksen 11e vastauksen muuttamista ei pääosin vastauksesta ei vastaukseksi

Tero Kovala esitti Tuula Sjölundin kannattamana kysymyksen 12 vastauksen muuttamista ei pääosin vastauksesta ei vastaukseksi.

Eja Björkqvistin esitti puheenjohtajan kannattamana kysymyksen 14A vastauksen muuttamista vastauksesta kyllä pääosin ei pääosin -vastaukseksi.

Riikka Purra esitti Eja Björkqvistin kannattamana, että kysymyksen 16A vastaus muutetaan vastauksesta kyllä pääosin vastaukseksi ei pääosin.

Merja Reijonen esitti 16A-kysymyksen kappaleiden järjestyksen vaihtoa.

Merja Reijonen sitti kysymyksen 16c vastauksen vaihtamista Eja Björkqvistin kannattamana kyllä pääosin vastauksesta vastaukseksi ei pääosin.

Puheenjohtaja esitti kysymyksen 17a vastauksen muuttamista ei pääosin vastauksesta ei vastaukseksi.

Riikka Purra esitti puheenjohtajan kannattamana kysymyksen 18 vastauksen muuttamista vastauksesta ei pääosin ei vastaukseksi.

Riikka Purra esitti seuraavan tekstin lisäämistä kysymykseen nro 20: 

"Valinnanvapausesityksen ja kokonaisuudessaan soteuudistuksen julkilausutut tavoitteet eivät useiden asiantuntijoiden mukaan toteudu.
1) yhdenvertaisten palveluiden saatavuus ei toteudu
2) hyvinvointi- ja terveyserot eivät vähene
3) palvelujen asiakaslähtöisyys ei lisäänny
4) kustannussäästöjä ei todennäköisesti synny
5) palvelujen integraatio ei toteudu"

Perusturvalautakunta hyväksyi esitetyt muutokset yksimielisesti, ja ne tehtiin hallitukselle saatettavaan lausuntoluonnokseen.

Päätös 23.11.2017:

1

Perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.

2

lautakunta hyväksyi tältä osin pöytäkirjan kokouksessa.

 

Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin tauko n. klo 20.50 - 21

 

Pöytäkirjan liite:

Liite 4/23.11.2017, Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntökyselyyn hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, perusturvalautakunnan päätös

 

Kunnanhallitus 27.11.2017

Perusturvalautakunta käsittelee asian kokouksessaan 23.11.2017. Perusturvalautakunnan käsittely ja päätös on lisätty 24.11.2017.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön ja

2

tarkistaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely:

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Anna Aintila teki seuraavan lisäysehdotuksen lausuntoon: 

Asiakassetelipalveluntuottajan on edelleenkin oltava yksityinen. Perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan, että ”maakunnalla tulee olla oikeus itse tuottaa suoran valinnan palveluja ja asiakassetelillä tuotettavia palveluja”. Siitä huolimatta 26 §:ssä sanotaan seuraavasti: ”Asiakkaalla on oikeus valita asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi yksityinen palveluntuottaja, jonka jokin maakunta on hyväksynyt asiakassetelipalveluntuottajaksi.”

Kielellisistä oikeuksista, 41 §: ”Maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.” Tämä a) ei ole erityisen hyvää lakitekstiä, b) ei ole sitä, mitä kielellisillä oikeuksilla tarkoitetaan. Sen sijaan, että annetaan lisärahoitusta ruotsin-/suomenkielisille palveluille, pitäisi mieluummin säätää, että kaksikielisissä maakunnissa on saatava hoitoa molemmilla kielillä ja että hoitoketjujen on toimittava molemmilla kielillä. Kyseessä on kansalliskielemme.

Henkilökohtaisesta budjetista kirjoitetaan 28 §:ssä seuraavasti: ”Henkilökohtaisella budjetilla ei voi kuitenkaan saada palvelua maakunnan liikelaitoksen tuottamana.” Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kehitysvammaiset, joille myönnetään henkilökohtainen budjetti, eivät voi käyttää maakunnan tarjoamia palveluja, vaan ainoastaan yksityisiä palveluita. Jos tätä nyt on tulkittu oikein, käy toisin sanoen niin, että mikäli Kårkullasta tulee osa maakuntaa, eivät ne, joille myönnetään henkilökohtainen budjetti, voi käyttää Kårkullan palveluja.

Kapitaatiojärjestelmä eli kuinka rahat jaetaan. Järjestelmää ei ole vielä rakennettu ja siinä on suuria riskejä. Palveluntuottajilla ei ilmeisesti ole velvollisuutta ottaa vastaan asiakasseteliasiakkaita (sote-keskusten sitä vastoin täytyy vastaanottaa tietty määrä näitä asiakkaita). Jos palveluntuottajat voivat kieltäytyä ottamaan vastaan kalliiksi tulevia asiakkaita, kaikki kustannukset lankeavat maakunnille.

Aintilan ehdotusta kannatettiin, mutta sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten ehdotuksesta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: JAA on pohjaehdotus ja EI on Aintilan lisäysehdotus. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 5-3, 5 tyhjää ääntä.  

 

Hanna Haikonen teki seuraavan lisäysehdotuksen: Kirkkonummen kunta pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja on valinnanvapauden hallitun laajentamisen kannalla. Ehdotusta kannatettiin, mutta sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten ehdotuksesta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja EI on Haikosen lisäysehdotus. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 10-3.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 38%

  Vesa-Pekka Sainio, Pirkko Lehtinen, Ari Harinen, Antti Kilappa, Timo Haapaniemi

 • Ei 3 kpl 23%

  Anna Aintila, Hans Hedberg, Ulf Kjerin

 • Tyhjä 5 kpl 38%

  Hanna Haikonen, Antti Salonen, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Katarina Helander

 • Jaa 10 kpl 77%

  Saara Huhmarniemi, Anna Aintila, Pirkko Lehtinen, Ari Harinen, Vesa-Pekka Sainio, Antti Salonen, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa, Ulf Kjerin, Hans Hedberg

 • Ei 3 kpl 23%

  Hanna Haikonen, Katarina Helander, Timo Haapaniemi


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.