Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Kiinteistön 257-418-1-107 ostaminen, Hevoshaansilta 1, Gesterby

KIRDno-2017-1291

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Gesterbyn asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 22.10.2015 (§ 68), ja kaavan vireilletulosta on kuulutettu 13.11.2015. Nähtävillä olleissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa lähikauppaa on esitetty siirrettäväksi lähemmäs Gesterbyntietä (KL-tontti), jossa sen toimintaedellytykset ja liikenteellinen saavutettavuus sekä autoilun että kevyen liikenteen osalta paranevat.

Aiemmin Siwan käytössä ollut liiketontti, kiinteistö 257-418-1-107 osoitteessa Hevoshaansilta 1, sijaitsee Gesterbyn keskeisellä paikalla. Siwa suljettiin huhtikuussa 2017. Kaavamuutoksen luonnoksessa liiketontti on muutettu asuinkerrostalotontiksi. Tontti rajoittuu Gesterbyntoriin, jonka laidoilla sijaitsevien asuinkerrostalojen alimpiin kerroksiin on kaavaluonnoksessa osoitettu myös myymälätilaa.

Tonttipalvelut on neuvotellut liiketontin (kiinteistö 257-418-1-107) omistajan, Gesterbyn Liikekiinteistö Oy, kanssa tontin hankkimisesta siten, että myyjä vastaa kustannuksellaan liikerakennuksen purkamisesta ja mahdollisista pilaantuneen maaperän puhdistuskustannuksista ympäristöviranomaisten edellyttämään tasoon kuitenkin enintään esisopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus (liikerakennusten korttelialue) huomioiden. Myyjä vastaa mahdollisista pilaantuneen maaperän puhdistuskustannuksista ns. normaalin maanrakennustyön ylittävältä osalta. Normaalilla maanrakennustyöllä tarkoitetaan uudisrakentamiseen liittyvää maankaivuuta ja poisvientiä sellaisessa tapauksessa, että rakennuskohteen maaperä ei olisi pilaantunut. Myyjä ei vastaa mahdollisista putkien ja johtojen siirtokustannuksista.

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 220.000 euroa. Kaupan kohteena olevan kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 0,1177 ha. Kiinteistö on merkitty oheismateriaalina olevalle kartalle, jossa värilliset alueet ovat kunnan omistuksessa olevia alueita.

Tonttipalvelut esittää, että kunta tekee myyjän kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen, jossa sopijaosapuolet sitoutuvat tekemään lopullisen kaupan esisopimuksessa mainittujen kaupan edellytysten täyttyessä. Kaupan edellytyksenä on, että myyjä on suorittanut liikerakennuksen purkamistyön kiinteistöllä asianmukaisesti niin, että rakennusvalvontaviranomainen on loppukatselmuksessa voinut todeta purkamistyön hyväksytysti suoritetuksi. Esisopimus raukeaa, mikäli myyjä ei saa liikerakennukselle purkamislupaa 30.6.2018 mennessä. Tällöin sopijaosapuolilla ei ole mitään vaatimuksia tai velvoitteita toisiaan kohtaan. Myyjä sitoutuu tekemään purkamistyön yhdeksän kuukauden kuluessa purkamisluvan saamisesta. Esisopimus on voimassa 30.6.2019 asti.

Esityslistan oheismateriaalina olevat nykyarvolaskelmat (2 kpl) skenaarioineen (3 eri tontinmyyntihintaa) osoittavat, että kauppa on kunnalle kannattava jo 2100 k-m2:n määrällä kaavoitettua asuinkerrostalon rakennusoikeutta olettaen, että kunta voi myydä tontin vähintään ARA-rajoitusten mukaisella enimmäistonttihinnalla (185 euroa per k-m2). Mainittu rakennusoikeuden määrä tontilla vastaa 6-kerroksista kerrostaloa. On huomoitava, että Gesterbyn asemakaavamuutoksen luonnoksessa tontille on esitetty 2800 k-m2 asuinkerrostalon rakennusoikeutta siten, että suurin sallittu kerrosluku on 8.

Nykyarvolaskelmassa on arvioitu vähentävänä tekijänä saamatta jäämä maankäyttösopimuskorvaus, jonka kunta saisi kaavamuutoksessa, mikäli kauppaa ei tehtäisi. Tontin myynnin on laskettu tapahtuvaksi kuudennen vuoden lopussa kaupantekohetkestä lukien. Nykyarvolaskelmassa diskonttokorkona on käytetty 2,5%.

Sen lisäksi, että kaupan voidaan arvioida olevan kunnalle kannattava, saa kunta mahdollisuuden vaikuttaa vapaammin Gesterbyn keskeisellä paikalla olevan tontin kehittämiseen.

Esityslistan liitteet:

 • Kiinteistön 257-418-1-107 esisopimus
 • Kiinteistön 257-418-1-107 esisopimuksen liite (kauppakirja)

Esityslistan oheismateriaali:

 • Karttaote kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä
 • Kuva purettavasta liikerakennuksesta
 • Kiinteistön 257-418-1-107 nykyarvolaskelma, jossa asuinkerrostalon rakennusoikeutta 2100 k-m2
 • Kiinteistön 257-418-1-107 nykyarvolaskelma, jossa asuinkerrostalon rakennusoikeutta 2800 k-m2

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

hyväksyä liitteen mukaisen esisopimuksen liitteineen (kauppakirja), jolla kunta sitoutuu hankkimaan kiinteistön 257-418-1-107 esisopimuksessa mainittujen kaupan edellytysten täyttyessä kauppahintaan 220.000 euroa.

2

että esisopimus on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa kiinteistön ostopäätöksen saatua lainvoiman.

3

oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään vähäisiä tarkistuksia esisopimuksen liitteeseen (kauppakirja).

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely: 

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Ari Harinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Käsittelyn aikana puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Esteellisyys

Ari Harinen

Valmistelija

 • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessa 6.11.2017 (§ 219) palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Kuntatekniikan toimialajohtaja on keskustellut Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajan kanssa tontista, jonka jälkeen Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on toimittanut kuntaan oheismateriaalina olevan 15.11.2017 päivätyn kirjeen.

Tonttipalvelut esittää, että kunta tekee myyjän kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen alkuperäisessa päätösehdotuksessa (kunnanhallituksen päätös 6.11.2017 § 219) esitellyin perusteluin.

Esityslistan liitteet:

 • Kiinteistön 257-418-1-107 esisopimus
 • Kiinteistön 257-418-1-107 esisopimuksen liite (kauppakirja)

Esityslistan oheismateriaali:

 • Karttaote kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä
 • Kuva purettavasta liikerakennuksesta
 • Kiinteistön 257-418-1-107 nykyarvolaskelma, jossa asuinkerrostalon rakennusoikeutta 2100 k-m2
 • Kiinteistön 257-418-1-107 nykyarvolaskelma, jossa asuinkerrostalon rakennusoikeutta 2800 k-m2
 • Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n kirje 15.11.2017

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

hyväksyä liitteen mukaisen esisopimuksen liitteineen (kauppakirja), jolla kunta sitoutuu hankkimaan kiinteistön 257-418-1-107 esisopimuksessa mainittujen kaupan edellytysten täyttyessä kauppahintaan 220.000 euroa.

2

että esisopimus on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa kiinteistön ostopäätöksen saatua lainvoiman.

3

oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään vähäisiä tarkistuksia esisopimuksen liitteeseen (kauppakirja).

 

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely: 

Ari Harinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.  

 

Esteellisyys

 • Ari Harinen

Tiedoksi

Gesterbyn Liikekiinteistö Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.