Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 ARA korkotukilainavaraushakemukset, TA-Asumisoikeus Oy - Kirkkonummen Naissaarentie 15 ja Muhuntie 2 TA-Asumisoikeus Oy

KIRDno-2017-1449

Valmistelija

  • Ansa Virtanen, rakennus- ja asuntoasiantuntija, ansa.virtanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

TA-Asumisoikeus Oy / Naissaarentie 15 ja Muhuntie 2 ( TA-Rakennuttaja Oy ) on 19.11.2017 jättänyt korkotukihakemuksen koskien kohteita Naissaarenti 15 ja Muhuntie 2.

Naissaarentie 15 käsittää 22 asuntoa, joiden asuntoala on 1590 m2 ja Muhuntie 2 käsittää 16 asuntoa, joiden asuntoala on 1504 m2. Huoneistojen keskipinta-ala on Naissaarentiessä 72,3 m2 ja Muhuntiessä 94,0 m2. Rakennustöiden suunniteltu alkamisajankohta on syyskuu 2018.

Naissaarentie 15 kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 5.427.000 €. Hankkeen rahoitussuunnitelma on seuraava: Korkotukilaina  4.612.950 €, Asumisoikeusmaksut 814.050 € eli Yhteensä 5.427.000 €

Muhuntie 2 kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 5.072.000 €. Hankkeen rahoitussuunnitelma on seuraava: Korkotukilaina  4.311.200 €, Asumisoikeusmaksut 760.800 € eli Yhteensä 5.072.000 €

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen (ARA) helmikuussa 2017 antaman hakuohjeen mukaan korkotukilainoille on jatkuva hakuaika. Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARA:lle.

Valmistelija: Rakennus- ja asuntoasiantuntija Ansa Virtanen, puh. 040-126 9762, ansa.virtanen@kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:
- TA-Asumisoikeus Oy / Naissaarentie 15 ja TA-Asumisoikeus Oy / Muhuntie 2 (TA-Rakennuttaja Oy), korkotukilainojen varaushakemukset.


 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

puoltaa TA-Asumisoikeus Oy / Naissaarentie 15 (TA-Rakennuttaja Oy) kohdetta Naissaarentie 15. Hanke käsittää 22 asuntoa, lainatarve on 4.612.950 €. Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan ja markkinatilanteeseen.

2

puoltaa TA-Asumisoikeus Oy / Muhuntie 2 (TA-Rakennuttaja Oy) kohdetta Muhuntie 2. Hanke käsittää 16 asuntoa, lainatarve on 4.311.200 €. Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan ja markkinatilanteeseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.