Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Yhtiökokousedustajien ja hallitusjäsenten nimeäminen kunnan kokonaan tai osittain omistamiin yhtiöihin

KIRDno-2017-1027

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen konsernijaosto nimitti 16.03.2015 § 23 edustajat edelliselle kaudelle 2015-2016.

Konsernijaosto käsitteli edustajien valintaa 28.2.2017 § 13 seuraavasti:

Kuntavaalit siirtyvät lokakuusta huhtikuulle ja uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017. Nykyisten valtuustojen toimikausi jatkuu viidellä kuukaudella pidennettynä 31.5.2017 saakka. Kuntalain 147 §:n säännöksen perusteluissa (HE 268/2014) todetaan, että "valtuustojen toimikauden jatkaminen merkitsisi tällöin sitä, että samalla valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan toimielinten toimikausi jatkuu lähtökohtaisesti toukokuun 2017 loppuun". Kuntaliiton tulkinta on, että siirtymäsäännöstä on tarkoitettu sovellettavan toimielimiin, joiden toimikausi riippuu valtuuston toimikaudesta. Siten toimikausi jatkuisi suoraan lain nojalla kesäkuulle 2017. 

Konsernijaosto päätti, että kunnanjohtaja valtuutetaan nimeämään yhtiökokousedustajat ja evästämään hallitusedustajien nimeämisestä 31.5.2017 saakka. Konsernijaoston päätös 28.2.2017 on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Luottamustoimikunnan tulee käsitellä edustajavalinnat, minkä jälkeen hallitus nimeää edustajat uudelle kaudelle 2017-2019.

Tiedossa oleva muutos 28.2.2017 konsernijaoston pykälässä esitettyihin yhtiötietoihin on, että kunta on myynyt osakkeensa As. oy Gesterbyntie 3:ssa.

Kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt ovat: Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy, Koy Kirkkonummen Männistönmuori, Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti ja Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö. Näihin kunta nimeää myös hallituksen jäsenet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

 

Kunnanhallitus päättää seuraavien yhtiöiden osalta

1

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy, Koy Kirkkonummen Männistönmuori, Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti ja Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö

1.1

merkitä tiedokseen, että kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2017  nimennyt jäsenet Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n  ja Kirkkonummen Palvelukeskussäätiön hallituksiin

1.2.

nimetä hallituksen jäsenet ja varajäsenet Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti ja Koy Kirkkonummen Männistönmuori

1.3.

valita kunnan edustajaksi yhtiöiden yhtiökokouksiin kuntatekniikan johtajan hänen määräämänsä

 

2

Ehdottaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavien yhtiöiden hallituksiin

As. Oy Hoffmaninpelto, yksi jäsen ja yksi varajäsen

As. Oy Matinmäki, yksi jäsen ja yksi varajäsen

As. Oy Masalantupa, yksi jäsen ja yksi varajäsen

As. Oy Masalanhovi hallitukseen  kolme jäsentä ja heidän varajäsenet

Kirkkonummen Liikekeskus Oy

Kiinteistöosakeyhtiö Kirkkonummen Pankkitalo

 

3

valita yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan tai hänen määräämänsä seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksiin vuosiksi 2017 - 2019

As. Oy Gesterbynpolku 12,

As. Oy Gesterbynpolku 4,

As. Oy Masalanpuisto,

As. Oy Veikkolanmänty,

As. Oy Winellintie

As. Oy Hoffmaninpelto

As. Oy Matinmäki

As. Oy Masalantupa

As. Oy Masalanhovi

 

4

valita yhtiökokousedustajat vuodeksi 2017 – 2019 seuraaviin yhtiöihin seuraavasti:

 

Yhtiö Kunnan yhtiökokousedustaja
Kiint. oy Kirkkonummen Pankkitalo  
Kirkkonummen Liikekeskus Oy  
Ab Det finlandsvenska Kompetenscentret inom det sociala området  
Sosiaalitaito Oy  
Kirkkonummen Huolto Oy  
Kirkkonummen Monitoimihalli Oy  
Kuntarahoitus Oy  
Technopolis Oyj (Innopoli)  
VVO-yhtymä Oy  
Laurea -ammattikorkeakoulu Oy  
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  
Svenska Framtidskolan i Helsingforsregionen Ab  
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy - Huvudstadens Vatten Ab  
Kuntien Tiera Oy  
Kunnan Taitoa Oy  
Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti  
   

 

 

5

että kunnan yhtiökokousedustajan on raportoitava kunnanhallitukselle säännöllisesti ja ainakin ennen yhtiökokouksia yhtiöiden tilasta, yhtiökokouksista ja mahdollisista tilintarkastajien huomautuksista.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti 

1 merkitä tiedokseen, että kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2017 nimennyt jäsenet Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n ja ja Kirkkonummen Palvelukeskussäätiön hallituksiin;   

1.1 nimetä Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokouksiin talousjohtajan tai hänen määräämänsä; 

2 nimetä As. Oy Gesterbynpolku 12, As Oy Gesterbynpolku 4, As. Oy Masalanpuisto, As. Oy Veikkolanmänty ja As. Oy Winellintie yhtiökokouksiin yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä; 

3. nimetä As. Oy Hoffmaninpellon yhtiökokousedustajaksi yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä ja

3.1 nimetä As. Oy Hoffmaninpellon hallitusedustajaksi Kurt Ekmanin; 

4. nimetä As. Oy Matinmäen yhtiökokousedustajaksi yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä ja

4.1 nimetä As. Oy Matinmäen hallitusedustajaksi Erkki Ahlstenin; 

5. nimetä As. Oy Matintuvan yhtiökokousedustajaksi yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä ja

5.1 nimetä As. Oy Matintuvan hallitusedustajaksi Erkki Ahlstenin;

6 nimetä Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuorin yhtiökokousedustajaksi yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä ja

6.1 nimetä Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuorin hallitusedustajaksi Veikko Vanhamäen

7 nimetä As. Oy Masalanhoviin yhtiökokousedustajaksi yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä ja

7.1 nimetä As. Oy Masalanhovin hallitusedustajiksi Outi Saloranta-Erikssonin, Pekka Jäppisen ja Veikko Vanhamäen

8 nimetä seuraavien yhtiöiden yhtiökokousedustajat: 

8.1 Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo: Noora Piili

8.2 Kirkkonummen Liikekeskus Oy: Kati  Kettunen

8.3 Aktiebolaget det Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området: Eja Björkqvist

8.4 Sosiaalitaito Oy: Jukka Tammi

8.5 Kirkkonummen Huolto Oy: Ari Liuhta

8.7 Kirkkonummen Monitoimihalli Oy: Krista Petäjäjärvi

8.8 Kuntarahoitus Oy: Pekka Rehn

8.9 Technopolis Oyj: Reijo Munther

8.10 VVO-yhtymä Oy: Pekka M. Sinisalo

8.11 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Outi Saloranta-Eriksson

8.12 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy: Timo Haapaniemi

8.13 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab: Tony Björk

8.14 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy - Huvudstadsregionens Vatten Ab: Jens Gellin

8.15 Kuntien Tiera Oy: Hanna Haikonen

8.16 Kunnan Taitoa Oy: talousjohtaja tai hänen määräämänsä

8.17 Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti: yhdyskuntatekniikan johtaja tai hänen määräämänsä

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat